Kvalitetsuppföljning olika verksamheter Vård- och omsorgsförvaltningen 2019

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett flertal olika verksamheter utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I verksamheter som sker i medborgares hem är också hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) en del av verksamheten.

Under rubrikerna i vänstra kolumnen kan du läsa mer om de verksamheter som har följts upp under 2019 och sammanfattande beskrivningar av dessa verksamheters kvalitet. Under nedanstående flik kan du läsa mer om förvaltningens verksamheter och när den senaste uppföljningen genomfördes.

Verksamhetsområden inom Vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsområden inom Vård- och omsorgsförvaltningen 2019. Med uppföljning menas att en kvalitetsgranskning har genomförts och/eller att medborgares nöjdhet följts upp.

Verksamhet

Senaste uppföljning

Anhörigstödlänk till annan webbplats

-

Boendestöd SoLlänk till annan webbplats

2019

Bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS (elevboende)länk till annan webbplats

-

Bostad med särskild service för vuxna LSSlänk till annan webbplats

2019

Daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SOLlänk till annan webbplats

2019

Demensteamlänk till annan webbplats

2016

Fritid och rekreationlänk till annan webbplats

-

Hemtjänstlänk till annan webbplats

2019

Korttidsboende

2019

Korttidsboende komplexa behov*

-

Korttidsvistelse enligt LSS

2016

Ledsagning LSSlänk till annan webbplats

-

Myndighetsenhetenlänk till annan webbplats

2019

Mötesplatserlänk till annan webbplats

2017

Personlig assistans enligt LSSlänk till annan webbplats

2016

Personligt ombulänk till annan webbplats

-

Råd och stöd

-

Servicetjänsterlänk till annan webbplats

2017

SoL-bostad

2019

Särskilt boendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2019

*Korttidsboende komplexa behov startade 2018

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-16