Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning SoL-bostad - kvalitetsuppföljning

Verksamhetens uppdrag

Bostad med särskild service för vuxna personer med funktionsnedsättning bedrivs enligt 5 kap. 7§ Socialtjänstlagen (2001:453) och kallas i Östersunds kommun för SoL-bostad.

Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL), SoL-bostad är en omfattande insats för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar 6 SoL-bostäder som bedrivs av Vård och omsorgsförvaltningen/Sektor funktionshinder. I december 2019 bodde 38 personer i SoL-bostad.

Det finns även en verksamhet med 5 platser som är ett korttidsboende för vuxna personer med komplexa behov enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Uppdragsenheten har under hösten 2019 kvalitetsgranskat 5 SoL-bostäder. En SoL-bostad och korttidsboendet var relativt nyöppnade och därför valde Uppdragsenheten att avvakta med uppföljning av dessa.

Sammanfattande kommentar om verksamhetens kvalitet

Då inga SoL-bostäder granskats tidigare går det inte att göra jämförbara slutsatser med tidigare år. 

Kvalitetsgranskningen 2019 visade på brister i avvikelserapportering vid samtliga fem granskade SoL-bostäder. De sex SoL-bostäderna har tillsammans rapporterat 25 SoL-avvikelser under 2019 vilket tyder på en underrapportering.

Målgruppens behov ställer stora krav på verksamheten. Personalen säger genomgående vid intervjuerna i samband med granskningen, att de är medvetna om att de skriver för få avvikelser. De menar att många händelser blir normaliserade i verksamheten. Det är därför viktigt att enheterna arbetar aktivt för att avvikelserapportering ska bli en naturlig del i det dagliga kvalitetsarbetet.

Uppdragsenheten arbetar med ett så kallat ”tidigt varningssystem”. De signaler på bristande kvalitet som Uppdragsenheten uppmärksammar dokumenteras, analyseras och ligger till grund för att identifiera brister eller risk för brister i verksamheten. Tidigt varningssystem och planerade uppföljningar har inte visat på några allvarliga brister i kvalitet inom verksamhetsområdet.

Nöjdhet

Underlagen som ligger till grund för kvalitetsgranskningen innehåller ingen uppföljning av medborgarnas nöjdhet/uppfattning av kvaliteten vid SoL-bostäderna.

Risker och avvikelser

Avvikelser enligt Socialtjänstlagen (SoL)

SoL-bostad har under mätperioden 2018-12-01 till 2019-11-30 rapporterat
25 SoL-avvikelser. Dessa bestod av;

 • Brist i trygghet, 5 stycken
 • Hot och våld, 5 stycken
 • Brist i/utebliven personlig omvårdnad/hygien 2 stycken
 • Brist i/utebliven dokumentation, 2 stycken
 • Brist i utebliven information/kommunikation/samverkan, 2 stycken
 • Brist i bemötande, 2 stycken
 • Övrigt, 2 stycken
 • Missförhållande, 1 stycken
 • Tvång- och begränsning, 1 stycken
 • Självskadebeteende, 1 stycken
 • Övergrepp/oegentlighet, 1 stycken

Kvalitetsgranskning

Metodbeskrivning

Uppdragsenheten har som målsättning att genomföra kvalitetsgranskningar hos alla utförare vart tredje år enligt särskild plan. Däremellan kan kvalitetsgranskning ske hos verksamheter där det kommit in klagomål, avvikelser, lex Sarah och lex Maria som antyder att det finns en uppenbar risk för bristande kvalitet.

Under 2019 har Uppdragsenheten granskat 5 av kommunens 6 SoL-bostäder. Den enhet som inte granskades var nystartad.

Varje kvalitetsgranskning utförs av två personer från Uppdragsenheten. Dessa har kompetens och erfarenhet inom både socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Information till ledningen

Uppdragsenheten informerar ledningen vid det aktuella boendet cirka 6 veckor före den planerade kvalitetsgranskningen. Skriftlig information om dag och tid för kvalitetsgranskningen, skickas till respektive enhetschef cirka 4 veckor före de planerade kvalitetsgranskningarna. Uppdragsenheten begär då in ett antal skriftliga dokument och rutiner inför kvalitetsgranskningen. Detta material kan variera utifrån verksamhet och situation.

Förberedelse inför kvalitetsgranskning

Uppdragsenheten förbereder besöket på boendet genom att analysera:

 • Journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Social journal
 • Genomförandeplaner
 • Händelser/ risker och avvikelser/ synpunkter och klagomål
 • Begärda dokument utifrån kvalitetskrav

Intervjuer med personal

De som genomför kvalitetsgranskningarna träffar 2 stödassistenter under cirka 2 timmar, därefter legitimerad personal och enhetschef i cirka 2 timmar.

Uppdragsenheten gör strukturerade intervjuer med kvalitetskraven som underlag och svaren dokumenteras.

Utvärderingsinstrument

Efter genomförda intervjuer och kvalitetsgranskning gör Uppdragsenheten en gemensam bedömning av hur väl kvalitetskraven är uppfyllda. Svaren från intervjuerna poängsätts enligt ett särskilt utvärderingsinstrument.

Så här fungerar poängsättningen vid kvalitetsgranskningarna: 


Omdöme/ Värdering
Åtgärd


0

Ok

Utmärkt kvalitet, systematik i utförande och rutiner

Inga åtgärder.

1

Vissa brister

Bra kvalitet men ej helt systematisk

Följs upp vid nästa planerade uppföljning. Brist som inte åtgärdas föranleder anmärkning (2:a).

2

Anmärkning

Fel och brister i större omfattning

Åtgärdsplan inom två veckor viktiga kriterier omedelbart. Brist som inte åtgärdas föranleder stor anmärkning (3:a)

3

Stor anmärkning

Stora brister, ingen systematik och/eller
allvarlig kritik från MAS*/MAR*/SAS* eller IVO*

Omgående rättelser, åtgärdsplan för löpande uppföljning
Vid återkommande stora anmärkningar

Förkortningar i tabellen ovan

* MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska
* MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering
* SAS - socialt ansvarig samordnare
* IVO - Inspektionen för vård och omsorg

 Totalpoäng vid kvalitetsgranskning

Poäng

Åtgärd

0-10 poäng

Ingen åtgärd om endast 1:or. Om 2:or krävs en åtgärdsplan.

11-20 poäng

Samlad åtgärdsplan

>20 poäng

Samlad åtgärdsplan, omedelbar rättelse

Återföring av resultat

Information om resultat från kvalitetsgranskningen återförs till ansvarig ledning senast 2 veckor efter granskningen. Om utföraren har brister som kräver åtgärdsplaner ska dessa presenteras snarast eller senast inom två veckor beroende på bristernas allvar.

Resultat

‌Resultat av granskning SoL-bostad

Kvalitetskrav

Prästgatan/

Mobila teamet

Vickervägen 76

Stuguvägen 20

Önevägen 198

Västerviks

gränd 4

Brister i dokumentation


 

1

1

2

1

Brister i genomförandeplaner


 


 


 

1


 

Ej dokumenterat uppföljning

1


 

1

1

1

Arbetar ej aktivt med möjlighet till sysselsättning


 


 


 


 

1

Saknar kännedom om kvalitetskrav SoL-bostad

1

1

1


 


 

Brister i avvikelserapportering

1

1

1

2

1

Ej kännedom om rutinen när kontakt ska tas med ssk/dsk vid akuta tillstånd


 


 


 

1

1

Kartläggning av risker för sämre bemötande saknas

1


 


 


 


 

Saknas överenskommelser vid kontaktpersonal


 


 

1


 


 

TOTALT

4

3

5

7

5

Viktiga områden där kvalitetskraven är uppfyllda hos alla granskade enheter

 • Bemötande och tillgänglighet
 • Kontaktpersonal
 • Individuell planering

Mest förekommande brister utifrån kvalitetskraven

 • Dokumentation
 • Avvikelsehantering

Slutsats

Den kvalitetsgranskning som gjordes vid fem SoL-bostäder visade överlag på en bra kvalitet, dock inte helt systematisk. Genomgående förbättringsområden är brister i dokumentation och avvikelserapportering. En enhet har lämnat in en åtgärdsplan, uppföljning kommer att ske under april/maj 2020.   

Det är första gången som SoL-bostäder har kvalitetsgranskats, det är därför svårt att dra några generella slutsatser. 

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-16