Korttidsboende - kvalitetsuppföljning

KORTTIDSBOENDE ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL)

I Östersunds kommun finns 3 korttidsboenden med 35 lägenheter, Barkvägen, Södra strand och Brännagården. Dessutom finns ett korttidsboende på ett särskilt boende, Häradsgården med 19 lägenheter. Det är sammanlagt 54 lägenheter som är korttidsboende.

I Brunflo finns ett korttidsboende för personer med särskilda behov under 65 år med 5 lägenheter. Det blir totalt 59 lägenheter.

Det finns även möjlighet till korttidsboende på andra särskilda boenden där enstaka lägenheter är omgjorda till korttidsboende. Det är 1 lägenhet på Västervik, 2 lägenheter på Ängegården, 1 lägenhet på Hemgården, 2 lägenheter på Björkbacka och 1 lägenhet på Löjtnantsgården, sammanlagt 7 lägenheter. Dessa platser kan variera över tid.

Verksamhetens uppdrag

Korttidsboende är till för människor med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i deras eget hem. I korttidsboende kan personen få hjälp dygnet runt.

Uppdraget innebär att ge omvårdnad, service och hälso- och sjukvård till personer som har beslut om korttidsboende enligt socialtjänstlagen. Verksamheten bedrivs dygnet runt under årets alla dagar.

Verksamheten inriktas på:

 • Anhöriga som behöver tillfällig planerad avlösning i omvårdnadsarbetet
 • Personer som har hemtjänst men som vistas regelbundet på ett korttidsboende
 • Tillfälligt korttidsboende exempelvis efter en tid på sjukhus eller om situationen i hemmet sviktar
 • Ej planerat korttidsboende (enligt socialtjänstlagen) för personer under 65 år med komplexa behov

Sammanfattande kommentar om verksamheten kvalitet

Uppdragsenheten arbetar med ett så kallat ”tidigt varningssystem”. De signaler på bristande kvalitet som kommer till enheten dokumenteras, analyseras och ligger till grund för att identifiera brister eller risk för brister i verksamheten.

Under 2019 genomförde Uppdragsenheten kvalitetsgranskningar vid 2 korttidsboenden Barkvägen och Södra strand i kommunens egen regi.

Korttidsboendena visar på en god kvalitet under året. Det är enbart vissa brister inom några kvalitetskritiska områden. Efter krav på kompletteringar av underlag och åtgärdsplanen bedömer uppdragsenheten att korttidsboendena nu håller en god kvalitet.

De 2 korttidsboendena har regelbundet avvikelser som visar på bristande informationsöverföring och samverkan med Regionen. Verksamheten har ofta personer med omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser. Det kräver att samverkan med Regionen fungerar, vilket det inte gör fullt ut i dagsläget.

Under 2019 har uppdragsenheten genomfört en uppföljning av kommunens trygghetsteam.

Uppföljningen visade att närståendes/anhörigas oro påverkade att beslut fattades om korttidsboende för medborgaren i större utsträckning än stöd i det egna hemmet. Det kan innebära att stödet till närstående/anhöriga bör ses över.

Nöjdhet

Korttidsboende finns inte med i Socialstyrelsens enkät. Enheterna har inte själv gjort någon enkät under 2019.

Risker och avvikelser

Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Korttidsboende enligt socialtjänstlagen har under mätperioden 2018-12-01 till 2019-11-30 rapporterat 20 SoL-avvikelser. Dessa består av;

 • Brist i trygghet, 7 stycken
 • Brist i/utebliven personlig omvårdnad/hygien 4 stycken
 • Hot och våld, 2 stycken
 • Brist i utebliven information/kommunikation/samverkan, 2 stycken
 • Brist i bemötande, 2 stycken
 • Brist i/utebliven tillsyn, 1 stycken
 • Brist i/uteblivna servicetjänster, 1 stycken
 • Övrigt, 1 stycken

Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Korttidsboende enligt socialtjänstlagen har under mätperioden 2018-12-01 till 2019-11-30 rapporterat 440 HSL-avvikelser. Dessa består av;

 • Fall, 169 stycken
 • Läkemedel, 156 stycken
 • Brist i information/kommunikation och samverkan, 25 stycken
 • Brist i/utebliven rehabilitering, 22 stycken
 • Brist i/utebliven vårdåtgärd, 19 stycken
 • Händelse med hjälpmedel och felaktig hantering, 14 stycken
 • Brist i utebliven dokumentation, 14 stycken
 • Tryckskada/trycksår, 6 stycken
 • Brist i/utebliven personlig omvårdnad, 3 stycken
 • Brist i utebliven daglig verksamhet, 2 stycken
 • Brist i/utebliven transport, 2 stycken
 • Händelse med passivt larm, 1 stycken
 • Brist i/utebliven vård i livets slut, 1 stycken
 • Brist i/utebliven tillsyn, 1 stycken
 • Brist i mathållning,1 stycken
 • Brist i trygghet, 1 stycken
 • Risk för tvångs- och begränsningsåtgärder, 1 stycken
 • Övrigt, 2 stycken

Analys och slutsats

Övervägande delen av avvikelser vid korttidsboendet är läkemedelshändelser och fallhändelser. Under 2020 kommer digital signering för läkemedel att införas. Förväntad effekt är att läkemedelshändelserna ska minska. Uppdragsenheten kommer att följa upp följsamheten till riktlinje för förebyggande av fall.*

Det går att konstatera att SoL avvikelser är en liten del av det systematiska kvalitetsarbetet och behöver utvecklas.

Jämfört med övriga särskilda boenden har korttidsboendet många avvikelser inom området information/kommunikation och samverkan samt brist/utebliven rehabilitering och vårdåtgärder.

Avvikelser för information/kommunikation är avvikelse till Regionen, information/kommunikation har inte skett i den omfattning som garanterar en trygg och säker vård. De gemensamt beslutade rutinerna gällande informationsöverföring har inte följts av Regionen.

.* Mer information om avvikelser enligt Hälso- och sjukvårdslagen finns i Patientsäkerhetsberättelse 2019.

Kvalitetsgranskning

Metodbeskrivning

Uppdragsenheten har som målsättning att genomföra kvalitetsgranskningar hos alla utförare vart tredje år enligt särskild plan. Däremellan kan kvalitetsgranskning ske hos verksamheter där det kommit in klagomål, avvikelser, lex Sarah och lex Maria som antyder att det finns en uppenbar risk för bristande kvalitet.

Varje kvalitetsgranskning utförs av två personer från Uppdragsenheten. Dessa har kompetens och erfarenhet inom både socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Under 2019 har Uppdragsenheten arbetat med att utveckla metoden för kvalitetsgranskningar inom särskilt boende. Metoden för kvalitetsgranskning kan genomföras i nedanstående två nivåer.

Kvalitetsgranskning – basnivå

Denna metod genomförs alltid inledningsvis genom att ta in och värdera följande underlag;

 • Enkätsvar från Uppdragsenhetens medborgarenkät
 • Socialstyrelsens brukarundersökning
 • Händelser/ risker och avvikelser/ synpunkter och klagomål
 • Statistik från kvalitetsregister
 • Dokumentationsgranskning HSL, Hälsojournal
 • Dokumentationsgranskning SoL/LSS, Social journal
 • Individuppföljning från Myndighetsenheten
 • Tidigt varningssystem
 • Egenkontroll
 • Begärda dokument utifrån kvalitetskrav och riktlinjer

Efter värdering av de skriftliga underlagen genomförs en intervju med 4 vård- och omsorgspersonal, inklusive 1 vikarie. Därefter genomförs en gemensam intervju med ledning och legitimerad personal. Intervjufrågorna utgår från ett antal kvalitetskritiska områden. Om granskningen visar på brister i kvalitetskritiska områden begärs en åtgärdsplan från enheten. Bedömningen sammanfattas i en rapport.

Om de skriftliga underlagen eller intervju med personal visar på omfattande brister i kvaliteten så fortsätter granskningen utifrån fördjupad nivå (se nedan).

Kvalitetsgranskning – fördjupad nivå

Denna metod används vid upptäckt av omfattande brister under granskning på basnivå. Fördjupad granskning kan även bli aktuellt om det framkommit allvarliga brister på annat sätt ex, synpunkter, klagomål, avvikelser mm. Granskning på fördjupad nivå genomförs med intervjuer som omfattar alla kvalitetskrav.

Efter de genomförda intervjuerna och värdering av de skriftliga underlagen gör Uppdragsenheten en bedömning av hur väl de 77 kvalitetskraven är uppfyllda. Den sammanfattande bedömningen poängsätts enligt ett särskilt utvärderingsinstrument.


Utvärderingsinstrument vid kvalitetsgranskning


Omdöme/ Värdering


Åtgärd


0Ok

Utmärkt kvalitet, systematik i utförande och rutiner

Inga åtgärder.

1

Vissa brister

Bra kvalitet men ej helt systematisk

Följs upp vid nästa planerade uppföljning. Brist som inte åtgärdas föranleder anmärkning (2:a).

2

Anmärkning

Fel och brister i större omfattning

Åtgärdsplan inom två veckor viktiga kriterier omedelbart. Brist som inte åtgärdas föranleder stor anmärkning (3:a)

3

Stor anmärkning

Stora brister, ingen systematik och/eller
allvarlig kritik från MAS*/MAR*/SAS* eller IVO*

Omgående rättelser, åtgärdsplan för löpande uppföljning, sanktion 1 % av kontraktssumman per stor anmärkning (3).
Vid återkommande stora anmärkningar, hävning av avtal.Förkortningar i tabellen nedan
* MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska
* MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering
* SAS - socialt ansvarig samordnare

* IVO- Inspektionen för vård och omsorg

Kvalitetsgranskning – basnivå


Denna metod genomförs alltid inledningsvis genom att ta in och värdera följande underlag;

 • Enkätsvar från Uppdragsenhetens medborgarenkät
 • Socialstyrelsens brukarundersökning
 • Händelser/ risker och avvikelser/ synpunkter och klagomål
 • Statistik från kvalitetsregister
 • Dokumentationsgranskning HSL, Hälsojournal
 • Dokumentationsgranskning SoL/LSS, Social journal
 • Individuppföljning från Myndighetsenheten
 • Tidigt varningssystem
 • Egenkontroll
 • Begärda dokument utifrån kvalitetskrav och riktlinjer

Den sammanfattande bedömningen poängsätts enligt ett särskilt utvärderingsinstrument.

Granskningsmetod för korttidsboende våren 2019

Granskning på basnivå och fördjupad nivå har genomförts under våren 2019 vid följande enheter Barkvägen-basnivå och Södra Strand-fördjupad nivå.

Information till ledningen

Uppdragsenheten skickade skriftlig information om dag och tid för granskning till respektive enhetschef ca 4 veckor före de planerade kvalitetsgranskningarna. Uppdragsenheten begärde in ett antal skriftliga rutiner inför kvalitetsgranskningen.

Enkät till medborgare vid korttidsboende

En enkät skickades ut till alla medborgare som vistats vid korttidsboendet under en speciell tidpunkt. I ett följebrev till enkäten beskrevs Uppdragsenheten syftet med kvalitetsgranskningen och när svaret skulle lämnas in. Breven skickades ut 3 veckor före granskningsbesöket med bifogat svarskuvert. Av misstag skickades fel enkät ut under våren 2019 vilket innebär att inget resultat redovisas.

Återföring av resultat

Information om resultat från kvalitetsgranskningen återfördes till ansvarig ledning vid boendet ca två veckor efter granskningen. Vid brister med krav på åtgärdsplan ska dessa presenteras snarast eller senast inom två veckor beroende på bristernas allvar.

Resultat

Tabellen visar resultatet av genomförda kvalitetsgranskningar under 2019. En enhet har resultat som visar stora brister och som krävde åtgärdsplan.


 


 

Poäng

1:or

2:or

Bas nivå

Ny metod utan besök

Åtgärds-plan

Avgift

Södra Strand

Östersunds kommun

5

5

0

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Nej

Ej aktuellt

Barkvägen

Östersunds kommun

-

-

-

Ja

Ej aktuellt

Ja

Ej aktuellt

Viktiga områden där kvalitetskraven till stor del är uppfyllda:

 • Dokumentation enligt hälso- och sjukvård
 • Skydds- och begränsningsåtgärder
 • Vård- och omsorgsplanering
 • Genomförandeplaner
 • Handlingsplan för den nationella värdegrunden
 • Rutiner för informationsöverföring

Mest förekommande brister utifrån kvalitetskraven:

 • Dokumentation i social journal för verkställighet (enhetschefs anteckningar)
 • Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • Uppföljning av delegeringar
 • Mat och måltider är för nära varandra i tid under dagen
 • Samverkan med närstående
 • Samordning och planering under vistelsen på korttidsboendet

Analys och slutsats

Utifrån brister som upptäckts av Uppdragsenheten har en ny riktlinje skapats ”Riktlinje för planering, samordning och uppföljning vid korttidsvistelse”. Barkvägens korttidsboende har inte följt riktlinjen fullt ut. Riktlinjens syfte är att samordningen/planeringen för den enskilde ska bli så optimal för att den enskilde ska kunna återgå till sitt hem så snart som möjligt.

Avvikelsehantering enligt hälso- och sjukvård fungerar bra däremot så är avvikelser enligt socialtjänstlagen av mindre omfattning och behöver utvecklas. Enheternas systematiska arbete med avvikelser som innebär analys, återföring till personal och tydliga förbättringsåtgärder behöver utvecklas mer.

Måltidsordningen följs inte enligt riktlinjen. Det innebär att de boende får sina måltider för tätt vilket ökar risken för undernäring. Arbetet med att förbättra måltidsordningen behöver fortsätta.

Övriga uppföljningar

Under december 2018 genomfördes en kartläggning av skyddsåtgärder med risk för upplevd tvång- och begränsning i form av en enkät till alla särskilda boenden. Resultatet visas här.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-20