Samlad bild av kvaliteten i Vård- och omsorgsförvaltningen 2019

Det finns flera perspektiv som tillsammans beskriver kvaliteten i Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Under menyn till vänster presenteras Medborgarnas nöjdhet, LagefterlevnadAvvikelser, lex Maria och lex Sarah, Synpunkter, Patientsäkerhetsberättelse, Tvångs- och begränsningsåtgärder.

Under 2019 har det genomförts fördjupade kvalitetsuppföljningar av vissa verksamheter. Dessa presenteras under rubriken "Kvalitetsuppföljning olika verksamheter", se menyn till vänster.

Tre system för att säkerställa verksamheternas kvalitet

Inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde finns ett stort antal verksamheter som tillsammans genomför insatser för mer än 3 000 medborgare. Verksamheternas kvalitet följs upp på tre nivåer: av den egna verksamheten, genom Myndighetsenheten och genom Uppdragsenheten.

Verksamheternas egenkontroller

Verksamheternas arbete med egenkontroll syftar till att uppmärksamma kvalitetsbrister eller risker på ett tidigt stadium så att lämpliga åtgärder ska kunna genomföras. Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete ska verksamheten regelbundet:

  • genomföra förebyggande riskanalyser
  • utföra egenkontroller av verksamheten ( medborgarundersökningar)
  • utreda eventuella synpunkter och avvikelser samt
  • använda resultatet av riskanalyser, egenkontroller och synpunkts-/avvikelsehantering för att vidta förbättrande åtgärder och förbättra ledningssystemets processer och rutiner

Myndighetsenhetens systematiska uppföljningar av individbeslut

Myndighetsenhetens systematiska uppföljningar handlar om att följa upp individbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) minst en gång per år eller vid behov.

  • Uppföljningen sker genom samtal där den enskilde får beskriva hur den uppfattar stödet i förhållande till sina behov och önskemål
  • Handläggaren gör en bedömning om stödet blivit utfört enligt individens beslut och gällande lagstiftning
  • Handläggaren gör en bedömning av den enskildes situation och om det finns behov av förändrade eller ytterligare åtgärder
  • Dokumentation av uppföljningen sker i den enskildes personakt

Uppdragsenhetens kvalitetsuppföljningar

Uppdragsenheten kvalitetsuppföljningar handlar om att genomföra planerade och riktade uppföljningar av interna och externa utförares verksamhet, bland annat genom att ta del av verksamheternas egenkontroll och Myndighetsenhetens uppföljningar av individbeslut. De olika metoder som Uppdragsenheten använder vid sina uppföljningar presenteras i nedanstående tabell.


Uppdragsenhetens metoderUtfört 2019Inte utfört 2019

Begära in och analyserar egenkontrolluppgifter från alla utförare, två gånger per år eller vid behov

Från vissa enheter, kopplat till granskning
Utföra journalgranskning, löpande och inför kvalitetsgranskning

X
Göra löpande kontroll av fakturaunderlag och ersättningar

X
Analysera avvikelsehantering löpande och inför kvalitetsgranskning

X
Analysera användande och resultat i kvalitetsregister inför kvalitetsgranskning

X
Årligen analysera Socialstyrelsens brukarundersökning

X
Skicka enkäter till medborgare vid de verksamheter som kvalitetsgranskas

X
Sammanställa och analyserar medborgarenkäter vid kvalitetsgranskningar

X
Sammanställa och analyserar synpunkter och klagomål löpande

X
Begära in och analysera kontrolluppgifter och rutiner från utförarna vid de verksamheter som kvalitetsgranskas

X
Utföra fördjupade kvalitetsgranskningar med besök i verksamheten

X
Ta del av Myndighetsenhetens individuppföljning

 


X

Granskningar över tid

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter granskas fortlöpande och i nedanstående tabell presenteras de senaste årens 119 granskningar inom sex verksamhetsområden.

Dessa verksamheter omfattar mer än 150 enheter och inkluderar cirka 2 500 medborgare inom: hemtjänst (20 enheter/1400 medborgare), särskilt boende (21 enheter/615 medborgare) och LSS-bostad (78 enheter/480 medborgare), SoL bostad (6 bostäder/38 medborgare), daglig verksamhet LSS (399 medborgare), daglig verksamhet SoL (60 medborgare).

Uppdragsenhetens målsättning över tid är att alla enheter ska granskas minst en gång inom en treårsperiod. Tidiga signaler (t.ex. avvikelser, synpunkter) påverkar dock valet av vilka enheter som i praktiken granskas eller följs upp. Detta sätt att prioritera har inneburit att det finns enheter som har granskats återkommande för att säkerställa kvaliteten, medan andra enheter aldrig har följts upp under den senaste treårsperioden. Detta gäller exempelvis 24 LSS-bostäder och en nystartad SoL-bostad som hittills inte har följts upp av Uppdragsenheten. Under åren 2015 till 2019 genomfördes totalt 119 granskningar enligt nedanstående tabell.

Antal granskade enheter per verksamhet


Verksamhet2015201620172018**2019Hemtjänst770*74Särskilt boende SoL1098711LSS-bostad1121809SoL bostad5Boendestöd1Daglig verksamhet1Totalt1828261433


*Under 2017 prioriterades granskning av LSS-bostad, ** Under 2018 prioriterades granskningar av Hemtjänst och Särskilt boende till följd av risk för allvarliga kvalitetsbrister hos vissa enheter.

Ett tidigt varningssystem för att motverka allvarliga kvalitetsbrister

Uppdragsenheten införde under hösten 2018 en särskild metod för att identifiera tidiga signaler om brister i verksamheten, ett så kallat tidigt varningssystem. Avsikten är att fånga upp tidiga signaler om att en enhet eller en utförare är på väg att få svårigheter med att upprätthålla kvaliteten. Verksamheten har då möjlighet att vidta åtgärder innan allvarliga brister uppstår. I detta arbete inhämtar Uppdragsenheten information från flera olika håll: signaler från baspersonal, legitimerad personal, chefer, medborgare, avvikelser (alternativt att det helt saknas avvikelserapporter från en enhet).

Den insamlade informationen analyseras därefter två gånger per månad och det fattas beslut om eventuella åtgärder. Den vanligaste åtgärden när signalerna pekat mot risker för att brister ska uppstå har varit dialog med utföraren på relevant nivå. En annan åtgärd har varit att starta fördjupad kvalitetsgranskning av berörd verksamhet.

Under 2018 uppmärksammade Uppdragsenheten allvarliga kvalitetsbrister hos flera verksamheter inom hemtjänst och särskilt boende. Det inkom även tecken på bristande kvalitet inom enheten för boendestöd i slutet av 2018. Exempel på detta var inkomna avvikelser, synpunkter, klagomål samt signaler från verksamheterna.

Händelserna inom ovanstående verksamheter ledde till att Uppdragsenheten återkommande under några månaders tid genomförde granskningar och hade en fortlöpande dialog med berörda verksamheter om avtalsefterlevnad och förbättringsåtgärder. Verksamheterna vidtog en rad åtgärder för att komma tillrätta med de identifierade bristerna och kvaliteten förbättrades till en acceptabel nivå.

För att ta boendestöd som exempel på hur hela processen såg ut så återfördes resultatet av granskningen till enheten och sektorsledningen och en begäran om åtgärdsplan lämnades i april 2019. Enheten redovisade en åtgärdsplan till Uppdragsenheten i augusti 2019. Vid en träff, i slutet av augusti 2019, med Vård- och omsorgsnämndens presidium, förvaltnings- och sektorsledning, enhetschef för boendestöd samt Uppdragsenhetens handläggare diskuterades verksamhetens resultat och åtgärder.

Kvaliteten inom boendestöd har förbättrats och det utvecklings- och förbättringsarbete som verksamheten boendestöd påbörjade 2019 fortgår.

Under 2019 har inga allvarliga brister i kvaliteten uppmärksammats i någon verksamhet.

Slutsats

Händelserna under 2018 och det följande arbetet med att komma tillrätta med kvalitetsbristerna visar att verksamheternas arbete med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är mycket viktigt. Om verksamheternas egenkontroll hade fungerat, skulle de problem som förekom inte ha behövt leda till att allvarliga kvalitetsbrister uppstod. Därför är egenkontroll av den egna verksamheten fortsatt viktiga områden att arbeta vidare med för alla verksamheter. Positivt under 2019 är att fler verksamheter än tidigare har följt upp medborgarnöjdhet och deras resultat redovisas i kvalitetsrapporten. Positivt är också att antalet avvikelser har ökat inom verksamheter som tidigare redovisat få avvikelser. Sammantaget behöver detta arbete fortsätta och vidareutvecklas till exempel för att få en bättre samlad bild av hur avvikelser används för att utveckla verksamhetens kvalitet. Positivt att lyfta fram under året är också att Myndighetsenheten har genomfört 2000 systematiska individuppföljningar.

Det intensiva arbetet med att komma tillrätta med de uppmärksammade kvalitetsbristerna 2018 och Uppdragsenhetens tidiga varningssystem kan ha bidragit till att inga allvarliga kvalitetsbrister identifierats under 2019. Det bekräftar i så fall att de metoder som används fungerar och att verksamheter vars kvalitet brister kommer att uppmärksammas och, inom loppet av ca 3 till 6 månader, kan de återfå en god kvalitet.

I en så omfattande verksamhet som Vård och omsorgsnämnden ansvarar för finns dock alltid en risk att allvarliga kvalitetsbrister uppstår igen. Det är därför fortsatt viktigt att säkra kvaliteten på samtliga delar som ska säkerställa en god kvalitet – egenkontroller, Myndighetsenhetens systematiska individuppföljning och Uppdragsenhetens kvalitetsuppföljningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-16