Lagefterlevnad

Socialstyrelsens definition av god kvalitet innebär att alla verksamheter ska ha ingående kunskap om, och följa alla gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra styrdokument som gäller inom det område och den tjänst som levereras.

Inom Vård- och omsorgsförvaltningen har Myndighetsenheten ansvar för att bevaka ny eller förändrad lagstiftning och rättspraxis kopplad till myndighetsutövning. Uppdragsenheten har motsvarande uppdrag för lagstiftning som gäller utförares verksamhet.

Uppdragsenheten utformar upphandlingsdokument, uppdragsbeskrivningar, kvalitetskrav, riktlinjer och rutiner för olika verksamheter utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Uppdragsenheten följer upp lagefterlevnaden på olika sätt:

 • begär in egenkontroller kontinuerligt
 • följer upp i samband med kvalitetsgranskningar
 • följer upp det löpande arbetet med till exempel avvikelser, allvarliga händelser och i arbetet med "tidigt varningssystem".

Uppföljningen av lagefterlevnad utvecklas

Under 2019 har det påbörjats ett arbete med att skapa lagefterlevnadskontroller i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg (”Stratsys”) för verksamheterna i egen regi. Verktyget är fortfarande under uppbyggnad. Från 2020 kommer det att gå att följa alla verksamheter när det gäller lagefterlevnad för:

 • Kommunövergripande lagstiftning
 • Miljölagstiftning
 • Verksamhetsspecifik lagstiftning

Resultat från egenkontroll av lagefterlevnad i egen regi

Uppdragsenheten har i denna kvalitetsrapport valt att fokusera på resultatet av den egenkontroll som verksamheterna gjorde under december 2019 och som gäller den verksamhetsspecifika lagstiftningen. Då Stratsys fortfarande är under uppbyggnad går det inte presentera aggregerade resultat och tabeller i dagsläget. De verksamhetsspecifika lagområdena är:

 • Hälso- och sjukvård
 • Verkställighet LSS
 • Verkställighet SoL
 • Myndighetsutövning
 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Avgifter
 • Statistik

Utifrån resultatet av egenkontrollerna i Stratsys kan vi se att verksamheterna till stor del säkerställer lagefterlevnaden.

Genomgång av samtliga verksamheters egenkontroll visar några förvaltningsövergripande områden som behöver utvecklas.

 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – personalen ska ha god kännedom om ledningssystemet och arbeta enligt de processer och rutiner som tillhör enheten i ledningssystemet
 • Rekrytering– ska följa Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav
 • Vapen – personalen ska ha kännedom om riktlinje för anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha vapen
 • Personlyft– all personal ska ha godkänd utbildning i användande av personlyftar
 • Introduktionsutbildning – all personal ska ha genomgått introduktionsutbildning från arbetsterapeut/fysioterapeut

Lagefterlevnad hos externa utförare

De externa utförarna ska göra motsvarande kontroller i sina egna ledningssystem för kvalitet och rapporterar vid behov in de egenkontroller som Uppdragsenheten begär in. Uppdragsenheten ser ett behov av att utveckla arbetsmetoderna för att på ett bättre sätt kunna följa hur de externa utförarna säkrar lagefterlevnaden.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-16