Medborgarnas nöjdhet

Medborgarnas nöjdhet är ett viktigt perspektiv på verksamheternas kvalitet.

Medborgarnöjdheten följs upp på olika sätt inom olika verksamheter och är en del av den egenkontroll som alla verksamheter ska göra. Under 2019 har alla verksamheter inom egen regi fått uppdraget att skicka in den uppföljning man gjort av medborgarnöjdhet till Uppdragsenheten. I nedanstående avsnitt redovisas resultatet från de medborgarundersökningar som Uppdragsenheten har tagit del av.

Fler verksamheter än tidigare år har redovisat sin uppföljning av medborgarnöjdhet. Underlag om medborgares nöjdhet baserat på verksamhetens egenkontroll saknas fortsatt för: elevhem, korttidsboende SoL, SoL-bostad, korttidsboende LSS, hemtjänst, hemtjänst natt, särskilt boende, matdistribution.

Utöver verksamheternas egenkontroller genomför Socialstyrelsen nationella brukarundersökningar för personer som har hemtjänst och för personer som bor på särskilt boende.

Socialstyrelsens brukarundersökningar - Hemtjänst och Särskilt boende

I nedanstående tabell framgår medborgarnas sammantagna nöjdhet med verksamheterna hemtjänst och särskilt boende. Uppgifterna baseras på ett större antal svar på frågor som ställts i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Liksom tidigare år är en högre andel av de som har hemtjänst nöjda, jämfört med riket. För särskilt boende är resultatet det omvända, en lägre andel i Östersund är nöjda jämfört med riket. I tabellen redovisas rikets resultat för 2019 inom parentes.

Verksamhet

2015

2016

2017

2018

2019

Hemtjänst*

93 %

93 %

92 %

87 %

90% (88%)

Särskilt boende*

78 %

75 %

76 %

75 %

73% (81%)

*sammantagen nöjdhet i Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Svarsfrekvens år 2019 var 55% för Hemtjänst (928 personer) och 49% för Särskilt boende (265 personer).

Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" (hemtjänst och särskilt boende)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarenkät LSS-bostad

Sektor Funktionshinder har inom ramen för sin egenkontroll 2019 följt upp nöjdheten med hjälp av en medborgarundersökning. Undersökningen genomfördes för sjätte året i rad och denna gång deltog 52 personer som bodde i 10 utvalda LSS-bostäder. Sektor Funktionshinder har för första gången valt att genomföra Sveriges Kommuner och Regioners nationella undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med tillägg med egna frågor för att kunna göra jämförelse med tidigare resultat.

Då man erbjudit medborgare att svara i olika sammanhang valde sektorn att samla resultatet för både servicebostad och gruppbostad under rubriken servicebostad i Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I nedanstående tabell presenteras resultatet från Kolada där jämförelser kan göras mellan Östersund och övriga riket.

Fråga

Östersund

Riket

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga i hemmet.

85 %

83 %

Brukaren får den hjälp hen vill ha.

72 %

78 %

Personalen bryr sig om brukaren.

83 %

84 %

Personalen pratar så brukaren förstår.

71 %

69 %

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen.

64 %

74 %

Brukaren är aldrig rädd för något i hemmet.

58 %

65 %

Brukaren trivs med alla i boendepersonalen.

72 %

76 %

Verksamhetens rapport finns via nedanstående länk.

Sektor Funktionshinder, medborgarundersökning LSS-bostad 2019PDF

Sektor LSS medborgarenkät 2018länk till annan webbplats

Medborgarenkät Daglig verksamhet SoL och Daglig sysselsättning LSS

Verksamheten har inom ramen för sin egenkontroll 2019 följt upp medborgarnas nöjdhet via en medborgarundersökning. Totalt tackade 96 medborgare ja till att svara på frågorna som ställdes med hjälp webbverktyget Pict-o-stat. Frågorna som ställts är delvis nya för att resultatet ska kunna jämföras med de 150 övriga kommuner som gör motsvarande undersökning. I tabellen redovisas svaren för Östersund 2018 och 2019 samt medeltal för alla kommuner som deltagit.

Medborgarundersökning 2019, andel personer som svarat ja2018

2019

2019

Fråga


Östersund

Östersund

Riket

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?69

73

Har du en genomförandeplan för daglig verksamhet?

93Har du varit med och bestämt det som står i din genomförandeplan?

84Får du vara med och bestämma hur dina arbetsuppgifter ska se ut?

85

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?85

84

Har din handledare tid för att hjälpa dig?

85

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

85

82

Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?90

88

Lyssnar din handledare på dig?

89

Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så du förstår vad dom menar?79

76

Förstår du vad din handledare säger?

93

Förstår personalen på din dagliga verksamhet vad du säger?


79


76

Känner du dig trygg på din dagliga verksamhet?

77

81

Är aldrig rädd för något på din dagliga verksamhet?

83


72

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

93

90

Trivs du på din dagliga verksamhet?86

82

Trivs du med de saker som du gör på daglig verksamhet?

91

Vet du vem du ska prata med om du inte trivs?

85

Vet du vilka arbetsuppgifter du ska göra under dagen?

93

Får du prova nya arbetsuppgifter om du vill?

76

Får du beröm av din handledare?

92

Säger du till din handledare om du tycker att något är fel?

80

Får du den information du behöver för att kunna utföra ditt arbete?

90

Här finns en rapport om den nationella undersökningen - Brukarundersökning funktionshinderområdet 2019länk till annan webbplats.

Kolada – Östersunds och övriga kommuners resultat 2019.länk till annan webbplats

Länk till 2019 års rapport (verksamhetens) – var/hur lägger vi den?

Medborgarenkät Personlig assistans LSS (Egen regi)

Sektor Funktionshinder har inom ramen för sin egenkontroll 2019 följt upp nöjdheten med hjälp av en medborgarundersökning baserat på Pict-o-stat. I undersökningen svarade 7 personer av de totalt 15 som har personlig assistans i kommunens regi.

Nöjdhet 2019

Antal Ja

Får du den hjälp du behöver av personalen?

6

Bryr sig dina assistenter om dig?

5

Trivs du med dina assistenter?

6

Kan du göra det du vill med hjälp av dina assistenter?

7

Vet du vem du ska prata med om det fungerar dåligt med dina assistenter?

6


Alla

Några

Har du varit med och bestämt vilka som är dina assistenter?

3

3

Pratar dina assistenter med dig så att du förstår vad de menar?

7


Förstår dina assistenter vad du säger?

6

1

Känner du dig trygg med dina assistenter?

6

1

Boendestöd

Sektor Funktionshinder har inom ramen för sin egenkontroll 2019 följt upp nöjdheten med hjälp av en medborgarundersökning. Undersökningen genomfördes för första gången och det var 48 av totalt 150 medborgare som deltog. Undersökningen visade goda resultat av medborgarens upplevda nöjdhet. Verksamhetens rapport finns via nedanstående länk.

Medborgarundersökning Boendestöd 2019.PDF

I nedanstående tabell presenteras resultat från Kolada där jämförelser kan göras mellan Östersund och övriga riket.

Medborgarundersökning 2019, andel personer som svarat ja

Fråga

Östersund

Riket

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga

90%

83%

Brukaren får den hjälp hen vill ha

85%

84%

Personalen bryr sig om brukaren

100%

92%

Personalen pratar så att brukaren förstår

91%

86%

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen

74%

84%

Brukaren trivs alltid hemma

85%

88%

Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet

70%

76%

Medborgarenkät Myndighetsenheten 2019

Som en del av Myndighetsenhetens egenkontroll gjordes en medborgarenkät 2019. Under november och december 2019 lämnade biståndshandläggare/LSS-handläggare ut enkäter med svarskuvert till berörda personer. Enkäterna lämnades ut i samband med hembesök eller besök hos Myndighetsenheten. Enkätfrågorna utgick från Östersunds kommuns övergripande kvalitetsdimensioner. Av 126 utdelade enkäter återkom 57 besvarade.

Resultatet visar att medborgarna överlag är nöjda eller mycket nöjda med kontakten och det bemötande de fått av biståndshandläggaren samt att de känner sig trygga i kontakten. De svarande känner förtroende för handläggarna och upplever att de har god kompetens. På frågor som handlar om hur tydlig informationen har varit är en stor andel av svaren positiva, men för cirka 30% av de svarande är informationen inte tydlig alltid. Tillgängligheten via telefon eller e-post uppfattas som god medan det inte upplevs lika enkelt att kunna besöka biståndshandläggaren.

En komplett sammanställning av Myndighetsenhetens medborgarenkät hittar du härPDF

Medborgarenkät efter vårdplanering vid utskrivning från sjukhus

2017 och 2018 genomfördes en enkätundersökning riktad till de medborgare som får vårdplanering i samband med utskrivning från sjukhuset.

Syftet med enkätundersökningen är att få information om hur de berörda medborgarna upplevt sin vårdplanering för att kunna vidareutveckla/förbättra handläggningen av dessa ärenden.

Här kan du ta del av enkätresultatet från 2018länk till annan webbplats

Här kan du ta del av enkätresultatet från 2017

Kommentar från enheten Mötesplatser/Anhörigstöd

Mötesplatserna

Det har inte genomförts någon enkätundersökning under 2019 på de sju mötesplatser som drivs i kommunens egen regi. Besöksråd som har genomförts på alla mötesplatser tyder på att nöjdheten överlag är god.

Demensteamet

Alla som går anhörigutbildningen med demensteamet får fylla i en utvärdering. Frågorna berör nöjdheten med de olika delarna i anhörigutbildningen (teman om sjukdomen, aktivitet och hjälpmedel, kontakt med biståndshandläggare, överförmyndare). Ingen sammanställning har gjorts under 2019 men demensteamet får i stort svaren att medborgaren upplever att alla delar i utbildningen varit mycket värdefull.

Anhörigkurator

2019 skickades det inte ut någon enkät till anhörigvårdare eftersom det gjordes en inventering av anhörigstödet 2018 och svarsfrekvensen var väldigt låg och man bestämde då att det bara skulle skickas ut vartannat år.

Avslutande kommentar

Det är positivt att fler verksamheter än tidigare år redovisat den egna uppföljningen av medborgarnöjdhet. Inför 2020 gäller fortsatt uppdraget för alla verksamheter att följa upp medborgarnöjdhet som en del av det egna kvalitetsarbetet samt skicka in den uppföljning man gjort till Uppdragsenheten.

Även i de verksamheter där egenkontrollen har genomförts behöver det bli tydligare hur urvalet har gjorts. För LSS bostad valdes 10 bostäder ut av enhetschef. Det är inte tydligt hur dessa valdes ut och till kommande år bör det tydliggöras. I de fall det finns nationella resultat att jämföra med bör verksamheterna ta med och redovisa det i sina egna redovisningar. På sikt bör detta även göras uppdelat på kön för att se om det förekommer skillnader mellan män och kvinnor.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-20