Tvång- och begränsningsåtgärder

Kartläggning av skyddsåtgärder med risk för upplevd tvång- och begränsning.

Uppdragsenheten genomförde under december 2018 en kartläggning av åtgärder som riskerar att upplevas som tvångs- och begränsningsåtgärder av den enskilde. Syftet var att få en överblick över omfattningen av dessa åtgärder och att uppmärksamma eventuella behov av uppföljning och dialog med verksamheten.

Metod
En enkät har skickats ut till alla enhetschefer inom verksamheterna i nedanstående tabell. Svaren grundar sig på det aktuella läget på enheten under vecka 48.
Resultat för bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9 §8) är inte redovisat eftersom svar saknas.


SoL-bostad

SÄBO

Dagverk- samhet

Södra Strand


Korttids barn/unga LSS

LSS-bostad

Daglig verk-samhet LSS

Svarsfrekvens

75%

63%

100%

100%

84%

75%

Antal medborgare som svaren avser

25

412

36

43

373

Ofullständiga svar

Antal enheter

3

13

1

1

19

52

Enheter med dörrar som fördröjer och försvårar för den enskilde att ta sig in/ut

33%

100%

100%

0%

14%

37%

Enheter med låsta utrymmen, ex kylskåp, skafferi

33%

85%

0%

100%

53%

Svårtolkat

Andel medborgare med begränsad tillgång till mat, cigaretter, dator mm

28%

35%

0%

23%

9%

Svårtolkat

Andel medborgare med förskrivna hjälpmedel som skyddsåtgärd

4%

33%

0%

9%

4%

Svårtolkat

Andel enheter där det förekommer passiva larm utan skriftlig ordination

100%

8%

0%

Ej aktuellt

16%

0 %

Analys och slutsats

Svarsfrekvensen varierar mycket mellan de olika verksamheterna. Utifrån svaren i enkäten ser vi att det finns en hög omfattning av åtgärder som riskerar att uppfattas som tvång och begränsning av den enskilde. Det handlar framför allt om låsta dörrar och utrymmen.

I kommentarer i enkäten beskriver enhetschefer att det finns otydligheter i skillnaden mellan en tvångs- och begränsningsåtgärd och en skyddsåtgärd. Verksamheterna behöver kunskap om skillnaderna för att säkerställa att alla åtgärder med risk för tvång- och begränsning är individuellt anpassade skyddsåtgärder.

Uppdragsenheten ser ett behov av fortsatt uppföljning, information och dialog med verksamheterna.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-16