Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2020

Uppdragsenheten sammanställer varje år en Kvalitetsrapport och en Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Här hittar du 2020 års kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse.

Vanliga förkortningar inom vård och omsorg

Vanliga förkortningar inom vård och omsorg

Här hittar du de vanligaste förkortningarna som används inom VOF:s (Vård- och omsorgsförvaltningens) verksamheter.

AT - Arbetsterapeut

APT - Arbetsplatsträff. Möte på enheten med enhetschef och medarbetare.

CSG - Centrala SamverkansGruppen. Här ingår arbetsgivarrepresentanter, fackliga representanter samt representant från Område HR (Human resources) - det vill säga personalavdelningen. I CSG lyfts frågor som berör flera förvaltningar eller är kommunövergripande. Se vidare under FSG.

DSK - Distriktssköterska

DV - Daglig Verksamhet (tidigare Mica)

EBP - Evidensbaserad praktik

EC - Enhetschef

ESL - Ett självständigt liv

FL - Förvaltningsledningen. Vård- och omsorsgfövaltningens ledningsgrupp.

FC - Förvaltningschef

FSG - FörvaltningsSamverkansGruppen. Här ingår förvaltningens arbetsgivarrepresentant, fackliga representanter samt representant från Område HR (Human resources) - det vill säga personalavdelningen.

FT - Fysioterapeut. Är den beteckning som numera används för samtliga sjukgymnaster inom Östersunds kommun.

GDPR - Dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om GDPRlänk till annan webbplats

HFK - Hälsofrämjande kommun

HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSL - Hälso- och sjukvårdslagen. Här finns verksamhetens riktlinjer utifrån HSLlänk till annan webbplats

IBIC - Individens behov i centrum. Här kan du läsa mer om IBIClänk till annan webbplats

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

KIVO - Kompetensförsörjning genom aktiv samverkan och inkludering. Här kan du läsa mer om KIVO.länk till annan webbplats

Kolada - Nyckeltal för kommuner och regioner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KKIK - Kommunens kvalitet i korthet

KPB - Kostnad per brukare

KPR - Kommunala pensionärsrådetlänk till annan webbplats

LAS - Lag om anställningsskydd

LOV - Lag om valfrihetssystem

LSG - Lokal SamverkansGrupp (se vidare under CSG och FSG)

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS-bostad - är den beteckning som används i Östersund för bostad med särskild service för vuxna (LSS). I många kommuner används begreppet gruppbostad.

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabiliteringlänk till annan webbplats

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterskalänk till annan webbplats

PuO - Personuppgiftsombud

RUG - Regional utvecklingsgrupplänk till annan webbplats

SAS - Socialt ansvarig samordnare

SC- Sektorschef. Se organisationsskissenlänk till annan webbplats

SG - Sjukgymnast - se vidare under FT.

SL - Sektorsledning. Se organisationsskissenlänk till annan webbplats

SIP - Samordnad individuell planlänk till annan webbplats

SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling

SoL - Socialtjänstlagen.

SSG - SektorsSamverkansGrupp (se vidare under CSG och FSG)

SSK - Sjuksköterska.

Säbo - särskilt boende. Intern förkortning och även namnet på Sektor Säbo.

TR - Tillgänglighetsrådetlänk till annan webbplats

UE - Uppdragsenhetenlänk till annan webbplats

USKA - Undersköterska

VoN - Vård- och omsorgsnämndenlänk till annan webbplats

VOF - Vård och omsorgsförvaltningenlänk till annan webbplats

VOP - Vård- och omsorgsplaneringlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-26