Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2020

Uppdragsenheten sammanställer varje år en Kvalitetsrapport och en Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Här hittar du 2020 års kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse.

Vanliga förkortningar inom vård och omsorg

Vanliga förkortningar inom vård och omsorg

Här hittar du de vanligaste förkortningarna som används inom VOF:s (Vård- och omsorgsförvaltningens) verksamheter.

AT - Arbetsterapeut

APT - Arbetsplatsträff. Möte på enheten med enhetschef och medarbetare.

CSG - Centrala SamverkansGruppen. Här ingår arbetsgivarrepresentanter, fackliga representanter samt representant från Område HR (Human resources) - det vill säga personalavdelningen. I CSG lyfts frågor som berör flera förvaltningar eller är kommunövergripande. Se vidare under FSG.

DSK - Distriktssköterska

DV - Daglig Verksamhet (tidigare Mica)

EBP - Evidensbaserad praktik

EC - Enhetschef

ESL - Ett självständigt liv

FL - Förvaltningsledningen. Vård- och omsorsgfövaltningens ledningsgrupp.

FC - Förvaltningschef

FSG - FörvaltningsSamverkansGruppen. Här ingår förvaltningens arbetsgivarrepresentant, fackliga representanter samt representant från Område HR (Human resources) - det vill säga personalavdelningen.

FT - Fysioterapeut. Är den beteckning som numera används för samtliga sjukgymnaster inom Östersunds kommun.

GDPR - Dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om GDPR Länk till annan webbplats.

HFK - Hälsofrämjande kommun

HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSL - Hälso- och sjukvårdslagen. Här finns verksamhetens riktlinjer utifrån HSL Länk till annan webbplats.

IBIC - Individens behov i centrum. Här kan du läsa mer om IBIC Länk till annan webbplats.

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

KIVO - Kompetensförsörjning genom aktiv samverkan och inkludering. Här kan du läsa mer om KIVO. Länk till annan webbplats.

Kolada - Nyckeltal för kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KKIK - Kommunens kvalitet i korthet

KPB - Kostnad per brukare

KPR - Kommunala pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

LAS - Lag om anställningsskydd

LOV - Lag om valfrihetssystem

LSG - Lokal SamverkansGrupp (se vidare under CSG och FSG)

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS-bostad - är den beteckning som används i Östersund för bostad med särskild service för vuxna (LSS). I många kommuner används begreppet gruppbostad.

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering Länk till annan webbplats.

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska Länk till annan webbplats.

PuO - Personuppgiftsombud

RUG - Regional utvecklingsgrupp Länk till annan webbplats.

SAS - Socialt ansvarig samordnare

SC- Sektorschef. Se organisationsskissen Länk till annan webbplats.

SG - Sjukgymnast - se vidare under FT.

SL - Sektorsledning. Se organisationsskissen Länk till annan webbplats.

SIP - Samordnad individuell plan Länk till annan webbplats.

SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling

SoL - Socialtjänstlagen.

SSG - SektorsSamverkansGrupp (se vidare under CSG och FSG)

SSK - Sjuksköterska.

Säbo - särskilt boende. Intern förkortning och även namnet på Sektor Säbo.

TR - Tillgänglighetsrådet Länk till annan webbplats.

UE - Uppdragsenheten Länk till annan webbplats.

USKA - Undersköterska

VoN - Vård- och omsorgsnämnden Länk till annan webbplats.

VOF - Vård och omsorgsförvaltningen Länk till annan webbplats.

VOP - Vård- och omsorgsplanering Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-07