Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2021

Uppdragsenheten sammanställer varje år en Kvalitetsrapport och en Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Här hittar du 2021 års kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse:

Vanliga förkortningar inom vård och omsorg

Här hittar du de vanligaste förkortningarna som används inom VOF:s (Vård- och omsorgsförvaltningens) verksamheter.

AT - Arbetsterapeut

APT - Arbetsplatsträff. Möte på enheten med enhetschef och medarbetare.

CSG - Centrala SamverkansGruppen. Här ingår arbetsgivarrepresentanter, fackliga representanter samt representant från Område HR (Human resources) - det vill säga personalavdelningen. I CSG lyfts frågor som berör flera förvaltningar eller är kommunövergripande. Se vidare under FSG.

DSK - Distriktssköterska

DV - Daglig Verksamhet (tidigare Mica)

EBP - Evidensbaserad praktik

EC - Enhetschef

ESL - Ett självständigt liv

FL - Förvaltningsledningen. Vård- och omsorsgfövaltningens ledningsgrupp.

FC - Förvaltningschef

FSG - FörvaltningsSamverkansGruppen. Här ingår förvaltningens arbetsgivarrepresentant, fackliga representanter samt representant från Område HR (Human resources) - det vill säga personalavdelningen.

FT - Fysioterapeut. Är den beteckning som numera används för samtliga sjukgymnaster inom Östersunds kommun.

GDPR - Dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om GDPR

HFK - Hälsofrämjande kommun

HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSL - Hälso- och sjukvårdslagen. Här finns verksamhetens riktlinjer utifrån HSL

IBIC - Individens behov i centrum. Här kan du läsa mer om IBIC

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

KIVO - Kompetensförsörjning genom aktiv samverkan och inkludering. Här kan du läsa mer om KIVO.

Kolada - Nyckeltal för kommuner och regioner.

KKIK - Kommunens kvalitet i korthet

KPB - Kostnad per brukare

KPR - Kommunala pensionärsrådet

LAS - Lag om anställningsskydd

LOV - Lag om valfrihetssystem

LSG - Lokal SamverkansGrupp (se vidare under CSG och FSG)

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS-bostad - är den beteckning som används i Östersund för bostad med särskild service för vuxna (LSS). I många kommuner används begreppet gruppbostad.

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

PuO - Personuppgiftsombud

RUG - Regional utvecklingsgrupp

SAS - Socialt ansvarig samordnare

SC- Sektorschef. Se organisationsskissen

SG - Sjukgymnast - se vidare under FT.

SL - Sektorsledning. Se organisationsskissen

SIP - Samordnad individuell plan

SOSFS - Socialstyrelsens författningssamling

SoL - Socialtjänstlagen.

SSG - SektorsSamverkansGrupp (se vidare under CSG och FSG)

SSK - Sjuksköterska.

Säbo - särskilt boende. Intern förkortning och även namnet på Sektor Säbo.

TR - Tillgänglighetsrådet

UE - Uppdragsenheten

USKA - Undersköterska

VoN - Vård- och omsorgsnämnden

VOF - Vård och omsorgsförvaltningen

VOP - Vård- och omsorgsplanering

Sidan uppdaterad 2022-10-04