Vi har blivit mer människor

Östersunds befolkning ökar stadigt. I snitt ökar befolkningen med 661 personer per år mellan 2014-2017. Vi får resa tillbaka till 1970-talet för att hitta en större befolkningsökning än idag.

För att få fram hur befolkningsökningen ser ut tittar man på flyttnettot (antalet inflyttade människor minus antalet utflyttade människor) och födelsenettot (antalet bebisar som föds minus antalet människor som har dött).

Diagram som visar flyttnetto över tid

Klicka på bilden för att förstora den

Diagram som visar födelsenetto över tid

Klicka på bilden för att förstora den

Under åren 2014-2017 var Östersunds flyttnetto i snitt plus 526 personer. Under lågkonjunk­turen på 1990-talet drabbades Östersund hårt av finanskrisen och när södra Sverige åter­hämtade sig snabbare flyttade många från Östersund för att jobba på andra orter.

Östersund har ett positivt födelsenetto. Det vill säga att det föds fler barn i Östersund än antalet människor som dör. Tittar vi bakåt i tiden till år 1991 så var födelsenettot på +275 personer och 1974 var födelsenettot +313 personer. Östersund har också haft negativa födelse­netton. Mellan 1997 och 2002 hade vi negativa födelsenetton sex år i rad. Jämför vi med andra kommuner i Norrland så ligger Östersund något högre än Sundsvall, Skellefteå och Luleå. Umeå har ett högre födelsenetto än Östersund.

Varför behöver vi bli fler?

I framtiden kommer en mindre andel människor att behöva försörja fler i Östersund. Vi vill att barnen ska få gå i en bra förskola och vi vill även att våra äldre samt människor med omsorgs­behov ska tas om hand på ett bra sätt. Därför behöver vi bli fler som jobbar. Och för det behövs fler företag och mer människor i kommunen.

Illustration över åldersfördelningens utveckling bland befolkningen i Jämtlands län

Klicka på bilden för att göra den större

2016 var 55 procent av alla människor i Jämtlands län i arbetsför ålder (20-64 år) medan 45 procent var utanför arbetsför ålder (0-19 år samt 65 år och äldre). Givetvis finns det undantag där människor jobbar innan de är 20 år och efter de fyllt 65 år.

Enligt prognosen från Framtidskommissionen kommer andelen människor i arbetsför ålder minska till 52 procent år 2020. Till 2050 beräknas samma fördelning vara helt utjämnad.

För att klara av att hålla en god nivå på vår välfärd behöver vi därför bli fler i arbetsför ålder. Därför är det positivt att den största åldersgruppen som står för befolkningstillväxten i Östersund är mellan 20-35 år.

Illustration som visar befolkningsökningen mellan 2014-2017

Klicka på bilden för att göra den större

Den största befolkningsökningen mellan 2014 och 2017 har skett inom åldersspannet 19 till 35 år, vilket beror på att förutsättningarna för att röra på sig då är som störst.

Upp till 19 års ålder går de flesta i skolan på sin hemort och efter 35 års ålder har många människor stadgat sig med bostad, jobb och familj.

Var kommer alla ifrån?

87 procent flyttar till Östersund från andra kommuner i Sverige. 13 procent flyttar till Östersund från ett annat land. Av de som kommer från ett annat land kommer flest från Syrien, Europa utom Norden samt Eritrea. Cirka 35 procent av alla inflyttare kommer från andra kommuner i Jämtland.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-06