Så jobbar vi med tillväxtplanen

Att Östersunds framtid berör så många människor innebär en möjlighet att till­sammans påverka utvecklingen. För att vi ska behålla ett attraktivt Östersund behöver vi tillsammans skapa hållbar tillväxt.

Vad är hållbar tillväxt?

Med hållbar tillväxt menar vi en tillväxt som sker inom ramen för vad vi själva och vår jord klarar av på lång sikt. Den tar hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Genom att arbeta utifrån ambitionen Hållbar tillväxt kan vi möta framtidens stora ut­man­ingar när det till exempel gäller demografi, klimatförändringar och finansiella kriser på ett nytt och mer framgångsrikt sätt.

Tillväxtplanens huvudmål

Vi behöver:

  • mer människor
  • mer jobb
  • mer bostäder

Detta är tillväxt­planens tre huvud­mål.

Vi behöver bli fler invånare som med sina unika kvalitéer bidrar till vår utveckling. Fler invån­are innebär också ett större gemen­samt skatteunderlag, vilket gör att vi kan utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Målen är tätt sammanflätade och beroende av varandra.

Tillväxtfaktorer

För att nå målen behöver vi prioritera satsningar inom olika områden. Dessa prioriteringar kallas i tillväxtplanen för tillväxtfaktorer. Vi behöver tillsammans vara välkomnande, kreativa, företagsamma och omtänksamma för att kunna utveckla och säkra vår gemensamma välfärd. För att skapa ett mer hållbart och attraktivt Östersund behöver vi också öka vår kunskap, utveckla kulturlivet samt skapa fler attraktiva boenden.

Koppling till andra styrdokument

Tillväxtplanens mål och tillväxtfaktorer samordnas med övriga planer, program och strategier. Några exempel är kommunens översiktsplan 2040 och länets regionala utvecklingsstrategi samt gemensam strategi för landsbygdsutveckling, besöksnäring med flera.

Översiktsplan 2040

Östersunds Översiktsplan 2040 anger hur Östersund ska utvecklas i framtiden. Hur mark och vatten ska användas, men också hur och var det ska planeras för nya bostäder eller intressen som berör oss alla, exempelvis badplatser och naturområden.

Översiktsplan 2040

Regional utvecklingsstrategi Jämtland/Härjedalen 2030

Regionala utvecklingsstrategin är länets viktigaste styrdokument. Strategin innehåller mål och aktiviteter inom prioriterade områden för utveckling i länet.

Arbetet med Östersunds nya tillväxtstrategi är igång!

Nu är det dags att ta fram en ny tillväxtstrategi för Östersunds kommun. Östersunds tillväxtstrategi 2021-2025 ska visa vägen för det samlade tillväxt-och näringslivsskapande arbetet i Östersund. Strategin ska ersätta den tillväxtplan vi har idag Tillväxtplan Mer Östersund som gäller till och med 2020.


Tillväxtstrategin ska beskriva de områden som Östersunds kommun tillsammans med företag och organisationer ska arbeta med under närmaste åren för att fortsätta utveckla Östersund. Samtidigt ska den värna om klimatet, miljön och vår sociala välfärd.
Att ha en tillväxtstrategi är viktigt för att alla som jobbar med frågor som jobb, utbildning, bostäder, turism, förutsättningar för en meningsfull fritid och goda möjligheter för företagande ska veta i vilket riktning vi ska gå.


En tillväxtstrategi fungerar även som ett underlag för våra förtroendevalda för att de ska kunna fatta bra beslut.

Vad händer nu?

Arbetet med den nya tillväxtstrategin startar under hösten. I november kommer vi att ha digitala dialoger tillsammans med företrädare för företag, branschorganisationer, aktörer inom utbildning och innovation samt föreningar för att ta fram Östersunds kommuns nya tillväxtorganisation.

Förslaget på en ny tillväxtstrategi kommer att skickas ut på remiss till de politiska nämnderna i februari 2021. I augusti 2021 ska den nya strategin vara klar och godkänd av politiken.

Den nya strategin ska också koppla till den kommande Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-06