Så jobbar vi med tillväxtplanen

Att Östersunds framtid berör så många människor innebär en möjlighet att till­sammans påverka utvecklingen. För att vi ska behålla ett attraktivt Östersund behöver vi tillsammans skapa hållbar tillväxt.

Vad är hållbar tillväxt?

Med hållbar tillväxt menar vi en tillväxt som sker inom ramen för vad vi själva och vår jord klarar av på lång sikt. Den tar hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Genom att arbeta utifrån ambitionen Hållbar tillväxt kan vi möta framtidens stora ut­man­ingar när det till exempel gäller demografi, klimatförändringar och finansiella kriser på ett nytt och mer framgångsrikt sätt.

Tillväxtplanens huvudmål

Vi behöver:

  • mer människor
  • mer jobb
  • mer bostäder

Detta är tillväxt­planens tre huvud­mål.

Vi behöver bli fler invånare som med sina unika kvalitéer bidrar till vår utveckling. Fler invån­are innebär också ett större gemen­samt skatteunderlag, vilket gör att vi kan utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Målen är tätt sammanflätade och beroende av varandra.

Tillväxtfaktorer

För att nå målen behöver vi prioritera satsningar inom olika områden. Dessa prioriteringar kallas i tillväxtplanen för tillväxtfaktorer. Vi behöver tillsammans vara välkomnande, kreativa, företagsamma och omtänksamma för att kunna utveckla och säkra vår gemensamma välfärd. För att skapa ett mer hållbart och attraktivt Östersund behöver vi också öka vår kunskap, utveckla kulturlivet samt skapa fler attraktiva boenden.

Koppling till andra styrdokument

Tillväxtplanens mål och tillväxtfaktorer samordnas med övriga planer, program och strategier. Några exempel är kommunens översiktsplan 2040 och länets regionala utvecklingsstrategi samt gemensam strategi för landsbygdsutveckling, besöksnäring med flera.

Översiktsplan 2040

Östersunds Översiktsplan 2040 anger hur Östersund ska utvecklas i framtiden. Hur mark och vatten ska användas, men också hur och var det ska planeras för nya bostäder eller intressen som berör oss alla, exempelvis badplatser och naturområden.

Översiktsplan 2040

Regional utvecklingsstrategi Jämtland/Härjedalen 2030

Regionala utvecklingsstrategin är länets viktigaste styrdokument. Strategin innehåller mål och aktiviteter inom prioriterade områden för utveckling i länet.

Arbetet med Östersunds nya Näringslivsstrategi är igång!

Nu är det dags att ta fram en ny Näringslivsstrategi för Östersunds kommun. Strategin ska visa vägen för det tillväxt- och näringslivsskapande arbetet i Östersund. Strategin ska ersätta den tillväxtplan vi har idag Tillväxtplan Mer Östersund som gäller till och med 2020. Läs Remissversionen av Näringslivsstrategi för hållbar tillväx 2022-2026 här OBS gör länk till remissversionen ett underlag för våra förtroendevalda för att de ska kunna fatta bra beslut.

Vad händer nu?

Strategin är på remiss till och med sista mars 2021.

Förslaget på en ny Näringslivsstrategi skickades ut på remiss i februari 2021. I September 2021 ska den nya strategin vara klar och godkänd av kommunfullmäktige.

Den nya strategin ska också koppla till den kommande Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

> Remissutgåva Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt.PDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-06