Publicerad 2017-10-04

Budgetarbetet snart i mål
– tjänstemännens förslag färdigt

Besparingar på 105 miljoner, investeringar för en miljard under planperioden och ett plusresultat på 53 miljoner kronor. Tjänstemännen är färdiga med budgetförslaget inför 2018 – nu är det upp till politikerna att fatta beslut om hur det blir.

Nästa år ska Östersunds kommun efter uppskrivningarna minska sina kostnader med 105 miljoner kronor – det beslutade Kommunfullmäktige i mars. Under våren och försommaren beslutade kommunens sju nämnder och styrelser hur de ska lyckas komma i sina respektive budgetkostymer. Bland de mest uppmärksammade besluten finns förslag på avveckling av Litsbacken och nedläggning av Brytpunkten.

- Det är nödvändigt med ständiga förbättringar för att vi ska få en budget i balans. Utan de här åtgärderna skulle vi ha tvingats budgetera för ett minusresultat, vilket vi inte får göra enligt kommunallagen, säger Unto Järvirova, ekonomidirektör vid Östersunds kommun.

Trots besparingarna innebär det budgeterade överskottet på 53 miljoner kronor att kommunen inte når upp till schablonen om god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att landets kommuner bör göra ett plusresultat kring två procent för att inte skjuta finansieringen av välfärden till kommande generationer. För att kommunen skulle ha uppnått god ekonomisk hushållning skulle resultatet ha behövt ligga på 80 miljoner kronor. Och för att kunna betala sina investeringar med egna medel skulle beloppet behövt vara nästan det dubbla.

- Budgetförslaget som vi lagt fram innebär ett resultat på ungefär 1,4 procent, säger Unto Järvirova.

I tjänstemannaförslaget som politikerna nu ska ta ställning till finns äskanden från nämnderna om 25 miljoner kronor.

Bland de planerade investeringarna för nästa år finns pengar avsatta bland annat för att fortsätta projektet att installera ett nytt Membranfilter i vattenverket, för att rena vårt dricksvatten, och projektmedel för att inleda renoveringarna av Storsjöskolan, Palmcrantz och Lugnviks skolan.

Förra veckan presenterade SKL, Sveriges kommuner och landsting, en ny skatteprognos. Den visar inga avvikelser för 2018 jämfört med de prognoser som presenterats tidigare.

På tisdag ska Kommunstyrelsen behandla budgetförslaget inför 2018. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 23 oktober.

 

Tidigare beslut från nämnderna angående besparingar:

Barn- och utbildningsnämnden:

 • Arbeta vidare med att ta fram förslag på ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem.
 • Ändra beslutet om krav på kompetens i förskolan till att 2/3 av personalen ska ha förskollärarexamen och 1/3 ha minst barnskötarutbildning.
 • Avveckling av Öppna förskolan i Odensala.
 • Förändra förskolestrukturen på Frösön.
 • Begränsa öppettiderna på vissa förskolor.
 • Avveckla modersmålsstödet i förskola. I stället införs.
 • inskolningsstöd.Resurstilldelning avseende nyanländas undervisning ändras.

Kommunstyrelsen

 • Inte genomföra samordnad varudistribution.
 • Inte bygga kombiterminal.
 • Avstå julklappar till kommunens anställda.
 • Minska det interna ledarprogrammet.
 • Ta ut pengar från skaderegleringsfonden.
 • Verkställa ny upphandling inom vuxenutbildning.
 • Minska verksamhetsmedel till Navigatorcentrum.
 • Lägga ner Magasinet Östersund.
 • Inte betala ut arvode till ersättare som inte tjänstgör under Kommunstyrelsesammanträden .
 • Övriga politiska besparingar.

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Litsbacken avvecklas.
 • Minskat öppethållande på Brunflobadet. Badet kommer att ha stängt måndagskvällar.
 • Minskning och avveckling av vissa riktade bidrag.
 • Höjning av inträdesavgift på baden. De nya inträdesavgifterna blir: 60 kr för 3-17-åringar. 10 kr för spädbarn, badblöja ingår i priset.
 • Höjning av inträdesavgift vid Östbergets slalomanläggning.
 • Ökade intäkter i form av höjda hyror och avgifter för föreningar. En del av dessa föreningsavgifter, 300 000 kr, ska finansieras via en ny elitserieavgift, med 10 kr per redovisad besökare.

Miljö- och samhällsnämnden

 • Ökade intäkter från Jämtkraft för rätten att ha ledningar i kommunalmark.
 • Ökade parkeringsintäkter.
 • Mynthanteringen vid parkeringsverksamhet.
 • Minskade kostnader för väghållning vintertid.
 • Minskade kostnader för färdtjänst (färre sökande).
 • Minskade kostnader för gatubelysning, energieffektiv belysning.
 • Inte tillsätta en administrativ tjänst.

Socialnämnden

 • Minskad ram för ekonomiskt bistånd.
 • Medfinansiering av tillnyktringsenheten.
 • Överenskommelse om kostnadsansvar vid barn- och ungdomsplaceringar.
 • Brytpunkten upphör.
 • Socialnämndens medfinansiering av Arbetslivscenter upphör.
 • Socialnämndens medfinansiering av Mobila teamet upphör.
 • Delfinansiering av en tjänst vid Navigatorcentrum upphör.
 • Minskat utrymme för organisations- och föreningsbidrag.
 • Familjerådslag avvecklas.

Vård- och omsorgsnämnden

 • Utvecklat boendestöd i stället för LSS-bostad eller servicebostad.
 • Minskade lokalkostnader
 • Fler som deltar i Daglig verksamhet – mindre personal i LSS-bostäder.
  • Hälsofrämjande och förebyggande arbete.
 • Trygg hemgång – utveckla stödet för dem som skrivs ut från sjukhuset.
 • Utökad användning av välfärdsteknik.
 • Använda statliga stöd för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
 • Effektivisering inom Staben, Sektor LSS och Förvaltningsövergripande sektor.

Utförarstyrelsen

 • Inte tillsätta pensionsavgångar och minska antalet timanställda samt se över scheman.
 • Utföra service och reparation av mindre skador på egna fordon samt utföra däckhantering i egen regi i stället för att köpa tjänster.
 • Minska antalet tjänstebilar.
 • Effektivare IT och telefoni.
 • Införa inköpsstyrning.
 • Effektivare lönehantering – ta bort papperslönespecifikationerna.

För ytterligare information kontakta:

Unto Järvirova, ekonomidirektör, Tel. 072-523 10 40

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen