Publicerad 2018-01-30

8 miljoner plus för Socialnämnden

Socialnämnden i Östersunds kommun redovisar ett överskott på 8,4 miljoner kronor för år 2017.
Det positiva resultat beror främst på ett överskott för ekonomiskt bistånd med + 4,1 miljoner kronor. Antalet hushåll som söker försörjningsstöd har minskat och den totala kostnaden för försörjningsstödet uppgår till 50,2 miljoner kronor.

 

Resultatet för kontaktfamiljer och kontaktpersoner är + 2,8 mnkr, organisationsbidrag och serveringstillstånd + 0,7 mnkr samt förvaltningens verksamhet för personal, lokaler och arbetsmiljö redovisar ett överskott med 4,2 mnkr, som bland annat kan relateras till vakanser inom öppenvården.

– Genom bland annat förvaltningens flexibla öppenvård har vi kunnat minska placeringarna av barn och unga - trots att orosanmälningarna fortsätter att öka. Vi ser också att antalet hushåll med försörjningsstöd minskar, en följdeffekt blir att barnfattigdomen i kommunen minskar, säger Helén Eurenius, chef på Socialförvaltningen.

Socialnämndens resultat för institutions- och familjehemsvård redovisar ett underskott med - 3,4 mnkr (trots extra tillskott inför år 2017 om 25 mnkr), vilket kan jämföras med 2016 års underskott (- 20,4 mnkr).

Förklaringen är att antalet vårddagar för vuxna har ökat med kostsamma familjehemsplaceringar, placeringarna för barn- och unga har däremot minskat under året.

I januari 2017 var totalt antal placerade personer 142 och i december hade antalet placerade personer minskat till 124.

Område Integrations verksamheter (Ung integration och Integrations-service) fortsätter att enbart finansieras genom statlig ersättning. Genom att verksamheten i god tid påbörjade omställningsarbetet för att från och med den 1 juli 2017 anpassas till den halverade ersättningsnivån redovisar verksamheten en budget i balans.

­– Sammanfattningsvis kan vi visa på att förvaltningen har en god arbetsmiljö, det är ett positivt rekryteringsläge samt att kommunens medborgare är nöjda med socialförvaltningens stöd och omsorg, säger Helén Eurenius.

För ytterligare information kontakta:

Helén Eurenius, förvaltningschef, tel. 063-14 32 05

Sidan uppdaterad 2018-01-30

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen