Publicerad 2018-02-28

Kommunen har fortsatt förtroende för Förenade Care

Förenade Care har vidtagit de åtgärder som Vård- och omsorgsförvaltningen krävt för att rätta till kvalitetsbristerna på Björkbacka boende. Det konstaterar förvaltningen efter en månads noggrann uppföljning. Det blir därmed ingen hävning av avtalet.

I slutet av januari gjorde Vård- och omsorgsförvaltningens Uppdragsenhet en granskning av Björbacka boende. Man konstaterade då stora brister i de kvalitetskrav som kommunen ställer. Bristerna var så stora att det utgick sanktioner och förvaltningen övervägde att häva avtalet.

Under februari månad har handläggare på Uppdragsenheten besökt Björkbacka flera gånger per vecka för att följa upp att Förenade Care arbetar med den åtgärdsplan som företaget presenterade i slutet av januari.

Anställt "leva-livet-inspiratör"

Under onsdagen hade kommunen avstämningsmöte med Förenade Care där man lämnade slutrapport från februari månads granskning. I rapporten konstaterade handläggarna att Förenade Care vidtagit det åtgärder som krävts. Bland annat har man;

  • infört tydliga rutiner med introduktionsutbildning av personalen
  • nya rutiner med morgonmöten tillsammans med gruppledare
  • genomfört utbildning i kontaktmannaskap
  • gått igenom och uppdaterat genomförandeplaner och sett till att de finns tillgängliga
  • börjat jobba aktivt med individuella aktiviteter
  • anställt en leva-livet-inspiratör och börjat jobba mycket aktivt med olika aktiviteter.

Från och med februari tillsatte Förenade Care en ny ledning på Björkbacka. Företaget har också tagit in resurser från andra delar av Sverige för att hålla en rad utbildningar av personalen under den senaste månaden.

- Förenade Care har i både ord och handling visat att de tagit kritiken på stort allvar. Framför allt kan vi se att de boende på Björkbacka nu får den kvalitet i omsorgen som vi vill att de ska få, säger förvaltningschef Lars Liljedahl.

- Det känns tillfredsställande att vi nu ger en vård och omsorg som både vi och kommunen är nöjda med, säger Christer Henriksson, VD för Förenade Care.

Fortsatt uppföljning

Uppdragsenheten kommer nu att fortsätta följa upp Björkbacka enligt de vanliga rutinerna. Från och med i år använder sig enheten av en systematiserad metod för att tidigt kunna fånga upp varningssignaler om det inte står rätt till i en verksamhet.

Exempel på varningssignaler är:

  • Inga avvikelserapporteringar kommer in
  • Täta chefsbyten
  • Klagomål från medborgare eller anhöriga till dem som får stöd
  • Stor personalomsättning

För mer information kontakta: Börje Hoflin, Uppdragsenheten, 070– 67 34 508.

Sidan uppdaterad 2018-02-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen