Styrmodell

Östersunds kommun har en styrmodell som fungerar som ett stöd i arbetet att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat. Modellen kallas "Mål- och styrkedjan".

Schematisk illustration över den övergripande styrmodellen

Utgångspunkten för styrningen av Östersunds kommun är yttre lagar och krav samt med­borgarnas behov och önskemål. Kommunfullmäktige har sedan tagit fram en politisk vision som ledstjärna för ett "Hållbart Östersund".

Utifrån den politiska visionen, kommunens översiktsplan och program har kommunfullmäktige sedan beslutat om fyra fokus- och målområden:

  • Demokratisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

För varje målområde finns ett långsiktigt mål som på ett övergripande sätt beskriver önskat läge. I bilden nedan åskådliggörs detta som första steget i den så kallade "Röda tråden".

Schematisk illustration över första steget i röda tråden

De långsiktiga målen bryts ner till kommunövergripande mål som visar fullmäktiges målbild de närmaste åren. Strategierna konkretiserar sedan prioriterade utvecklingsområden och utgör grund för nämndernas framtagande av respektive års mål och förvaltningarnas planering av aktiviteter.

I budget till fullmäktige ska respektive nämnd också identifiera prioriterade kvalitetsindikatorer som ger en så tydlig bild som möjligt av respektive nämnds kvalitet i kärnverksamheten. Dessa indikatorer ska inte vara målsatta utan endast redovisa utfall. På samma sätt ska respektive nämnd välja de kvalitetsindikatorer de behöver för att följa kvaliteten i sin kärnverksamhet.

Målen och kvalitetsindikatorerna följs upp tre gånger per år i budgetuppföljningen april, delårsbokslutet augusti och årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål

  • I det demokratiskt hållbara Östersund litar medborgarna på det demokratiska systemet. Medborgarna är engagerade, deltar i samhällsutvecklingen och upplever att de har inflytande.
  • Det socialt hållbara Östersund är öppet, välkomnande och tillgängligt. Medborgarna har förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika villkor.
  • I det ekologiskt hållbara Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker och främjar biologisk mångfald. Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030.
  • I det ekonomiskt hållbara Östersund använder vi invånarnas gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen, tillsammans med näringsliv och omgivande samhälle, skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Östersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Kommunövergripande mål (i budget 2019)

Inför varje nytt budgetår gör fullmäktige, via Hållbarhetsberedningen, en omvärlds­analys som ligger till grund för politiska prioriteringar de närmaste åren. Dessa fast­ställs sedan av kommunfullmäktige i form av kommunövergripande mål.

Demokratisk hållbarhet

1) Valdeltagandet i EU-valet 2019 ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen

2) Medborgarnas upplevelse av inflytande ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen år 2020

Social hållbarhet

3) Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till ett yrkesprogram ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen år 2022

4) Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år på gymnasiet ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen år 2022

5) Arbetslösheten hos ungdomar 16-24 år ska minska och vara lägre än genomsnitt för kommungruppen år 2020

6) Östersund ska fortsatt tillhöra det skikt i kommungruppen som har lägst andel mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd år 2022

7) Det psykiska välbefinnandet ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen år 2022

8) Kommunen skapar förutsättningar för en meningsfull fritid och sunda levnadsvanor

9) Medborgarnas upplevelse av trygghet ska öka och överstiga genomsnitt i riket år 2020

10) Medborgarnas syn på kommunen som en attraktiv och bra plats att leva och bo på ska öka och vara den högsta inom kommungruppen år 2020

11) Kommunen skapar förutsättningar för ett Östersund som är inkluderande och där alla känner sig välkomna och behandlas lika

Ekologisk hållbarhet

12) De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till 2030

13) Energiförbrukningen ska minska med 20 % till 2030 jämfört 2010

14) Kommunen ska i all verksamhet sträva mot en giftfri miljö. Giftiga kemikalier i förskolor och skolor ska vara utfasade till 2020

15) Av de livsmedel som kommunen köper in ska minst 50 % vara ekologiska 2020

16) Kommunen skapar förutsättningar för ett Östersund som är ekologiskt hållbart

Ekonomisk hållbarhet

17) Kommunen skapar förutsättningar för minst 240 nya arbetstillfällen per år

18) Antalet invånare ska i genomsnitt öka med minst 450 personer per år

19) Antalet gästnätter ska i genomsnitt öka med 9 000 per år

20) Kommunen skapar förutsättningar för att bygga minst 330 bostäder per år samt minst 100 lägenheter i särskilda boenden till år 2022

21) Kommunen har god finansiell hushållning

22) Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Sjukfrånvaron ska minska och understiga genomsnitt i riket år 2020

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-04