Ett Östersund för alla – en strategi för ett inkluderande samhälle

Design för alla eller universell utformning innebär att offentliga och privata miljöer, produkter och tjänster utformas med utgångspunkt från mänsklig mång­­­fald, där hänsyn tas till bland annat storlek, språk, etnicitet, kön och funktions­förmåga.

Film från Myndigheten för delaktighet som beskriver vad universell utformning är.

Strategiska utvecklingsområden

För att stärka Östersunds möjligheter att bli en stad för alla behöver olika områden stärkas upp och utvecklas. Det handlar om att förändra våra arbetssätt och attityder. Östersunds kommun har påbörjat ett arbete med ”Design för alla” men det finns mer att utveckla och stärka. Följande utvecklingsområden har identifierats:

Utveckla samverkansformer för ett inkluderande samhälle genom arbetssättet ”Design för Alla”

Delaktighet är ett grundläggande behov – det handlar om att kunna vara med och delta självständigt i olika delar av samhället. Genom att inkludera och öka delaktigheten för människor med olika förutsättningar och förmågor växer förståelsen för att vi är olika. Det i sin tur skapar ett öppnare och tryggare samhälle för alla.

För att skapa ett inkluderande samhälle krävs insatser från både offentliga och privata aktörer som samverkar tillsammans. Även civilsamhället med föreningar och intresseorganisationer spelar en viktig roll.

En bättre samverkan mellan olika aktörer ger förutsättningar att använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt, till exempel vid ombyggnationer och andra större investeringar.

Öka medborgarnas och medarbetarnas kompetens om tillgänglighetsfrågor och hur man tar bort hinder i samhället

Genom höjd kunskapsnivå i kommunens verksamheter och hos allmänheten vad gäller tillgänglighetsfrågor så ökar respekten för människors olikheter och rättigheter. Generellt är kunskapen låg kring användbarhetsfrågor, både vad som kan uppfattas som hinder och hur man river dem. Orsaken är ofta en begränsad förståelse för hur andras funktionsförmåga kan skilja sig från den egna.

Det är därför viktigt att fortlöpande arbeta med attitydfrågor och att ha ett funktionshinderperspektiv. Då blir det lättare att kunna identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att hitta och riva hinder.

Förbättra kommunikationen om hur man använder olika miljöer, produkter och tjänster utifrån design för alla

Tillgång till information om en verksamhet är alltid viktigt, inte minst om man som medborgare är van vid att det finns hinder som gör det svårt att delta i samhällslivet. Genom att erbjuda information om en verksamhets tillgänglighet underlättar man för medborgare och har möjlighet att locka till sig fler. Det är också viktigt att marknadsföra verksamheter, produkter och tjänster utifrån ett användarperspektiv, för att kunna nå alla medborgare.

Utveckla tillgängliga och användbara miljöer, produkter och tjänster genom ”Design för alla”

Ett samhälle som är inkluderande gör det möjligt för alla att delta på lika villkor. För att en destination - oavsett om det är en kommun, en stad eller annan plats - ska kunna uppfattas som välkomnande och inkluderande behöver det finnas tillräckligt många användbara miljöer, produkter och tjänster.

Genom att göra tillgängliga lösningar synliga och attraktiva behöver man inte skapa speciallösningar som pekar ut vissa grupper. Därför är det viktigt att alla aktörer i Östersund bidrar utifrån sina ansvarsområden och förutsättningar i arbetet för ett Östersund för alla.

Film från Myndigheten för delaktighet om universell utformning

Strategin "Ett Östersund för alla"

I kommunens strategi "Ett Östersund för alla" ligger fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället. Den över­gripande inriktningen är användbarhet och tillgänglighet till fysiska miljöer, produkter, tjänster och information. Men "Design för alla" ska också bidra till ett mer inklu­der­ande syn- och arbetssätt i stort.

Kommunens strategi "Ett Östersund för alla - en strategi för ett inkluderande samhälle genom Design för alla" Pdf, 316.4 kB.

Samverkan för ökad tillgänglighet

För att skapa ett inkluderande samhälle behöver offentliga och privata aktörer samverka. Även föreningar och intresseorganisationer har en viktig roll. Tillgänglighetsarbetet är en service­kedja som inte är starkare än sin svagaste länk – kommun, fastighetsägare och näringsidkare har alla lika viktiga roller.

En bättre samverkan mellan olika aktörer ger också förutsättningar att använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt, till exempel vid ombyggnationer och andra större investeringar.

Tillgänglighetsrådet

Bostadsplanering för äldre och personer med funktionsnedsättning 2018-2028

Vi blir allt fler medborgare i kommunen och andelen äldre ökar. Om knappt tio år är en 80-åring en mycket vanlig syn på bussen, i affären och förhoppningsvis på gymmet. När befolkningen blir större ökar också antalet personer inom målgruppen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är mycket glädjande men det ställer också krav på alla samhällsaktörer att skapa ett så tillgängligt samhälle som möjligt - Ett Östersund för Alla.

Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering 2018-2028 beskriver behovet av bostadsbyggande utifrån befolkningsförändringar och de nuvarande och förväntade behoven för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering 2018-2028 Pdf, 2 MB.

Utmärkelsen "Flaggan för städer och kommuner för alla"

Stiftelsen Design for All Found­ation delar varje år ut utmär­kel­sen "Flag­gan för städer och kommuner för alla" till städer och destinationer runt om i världen som kan bidra med goda exempel på hur man kan förbättra livskvalitén sina medborgarna genom konceptet "Design för alla".

2017 tog Östersund emot utmärkelsen för fjärde året i rad.

Östersunds utmärkelse "Flaggan för städer och kommuner för alla 2017"

Här ska alla fram

Östersund ska vara tillgängligt för alla - sommar som vinter. Allmänna platser ska utformas på ett sätt så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings­förmåga. På öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas.

Ledstråk

Ledstråk underlättar för personer med synnedsättning att orientera sig på allmänna platser med hjälp av sin vita käpp. Ledstråk ska vara lätta att identifiera och följa. I första hand an­vänder man naturliga ledstråk för att orientera sig – exempelvis väggar, staket, trottoar­kanter eller gräs­kanter. Dessa kompletteras med konst­gjorda ledstråk, exempelvis över torg och andra öppna platser.

De konstgjorda ledstråken är markerade plattor på marken som ofta har en avvikande färg än omkring­ligg­ande plattor. De är också räfflade för att de ska kännas om man använder vit käpp.

Därför är det viktigt att inte ställa saker på ledstråk och längst väggar i allmänna miljöer. De utgör hinder och gör det svårt för dem med nedsatt syn att ta sig fram och kan till och med vara farliga.

Sidan uppdaterad 2022-02-22