Ett Östersund för alla - genom Design för alla

Synsättet "Design för alla" innebär att offentliga och privata miljöer, produkter och tjänster utformas med utgångspunkt från mänsklig mång­­­fald, där hänsyn tas till bland annat storlek, språk, etnicitet, kön och funktions­förmåga. Med hjälp av "Design för alla" beslutar, planerar och produktutvecklar kommunen för ett mer inkluderande samhälle.

Film från Myndigheten för delaktighet om universiell utformning

Strategin "Ett Östersund för alla"

I kommunens strategi "Ett Östersund för alla" ligger fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället. Den över­gripande inriktningen är användbarhet och tillgänglighet till fysiska miljöer, produkter, tjänster och information. Men "Design för alla" ska också bidra till ett mer inklu­der­ande syn- och arbetssätt i stort.

Kommunens strategi "Ett Östersund för alla - en strategi för ett inkluderande samhälle genom Design för alla"PDF

Här ska alla fram

Östersund ska vara tillgängligt för alla - sommar som vinter. Allmänna platser ska utformas på ett sätt så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings­förmåga. På öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas.

Ledstråk

Ledstråk underlättar för personer med synnedsättning att orientera sig på allmänna platser med hjälp av sin vita käpp. Ledstråk ska vara lätta att identifiera och följa. I första hand an­vänder man naturliga ledstråk för att orientera sig – exempelvis väggar, staket, trottoar­kanter eller gräs­kanter. Dessa kompletteras med konst­gjorda ledstråk, exempelvis över torg och andra öppna platser.

De konstgjorda ledstråken är markerade plattor på marken som ofta har en avvikande färg än omkring­ligg­ande plattor. De är också räfflade för att de ska kännas om man använder vit käpp.

Därför är det viktigt att inte ställa saker på ledstråk och längst väggar i allmänna miljöer. De utgör hinder och gör det svårt för dem med nedsatt syn att ta sig fram och kan till och med vara farliga.

Snöröjning

Det är viktigt att alla kan ta sig fram - även när det snöar. Om du till exempel klarar av att gå till affären med en rullator på sommaren är det viktigt att kunna fortsätta göra det även på vintern. En snövall blir ett hinder som gör att du inte tar dig över gatan och kan gå till affären.

För att förbättra tillgängligheten vintertid har Östersunds kommun under 2019 haft två utbildningsträffar med alla som jobbar med snöröjning. Både anställda på kommunen och entreprenörer har varit inbjudna till träffarna. De har bland annat fått träffa representanter från Tillgänglighets­rådet. Fokus har varit på att förbättra tillgängligheten för de som tar sig fram till fots eller med cykel, rullator, rullstol och barnvagn. Enheten Drift, gata, park och fritid tar med sig idéer och tankar från möten i planeringen inför nästa säsong.

Mer information om snöröjning hittar du här

Samverkan för ökad tillgänglighet

För att skapa ett inkluderande samhälle behöver offentliga och privata aktörer samverka. Även föreningar och intresseorganisationer har en viktig roll. Tillgänglighetsarbetet är en service­kedja som inte är starkare än sin svagaste länk – kommun, fastighetsägare och näringsidkare har alla lika viktiga roller.

En bättre samverkan mellan olika aktörer ger också förutsättningar att använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt, till exempel vid ombyggnationer och andra större investeringar.

Tillgänglighetsrådet

Bostadsplanering 2018-2028

Vi blir allt fler medborgare i kommunen och andelen äldre ökar. Om knappt tio år är en 80-åring en mycket vanlig syn på bussen, i affären och förhoppningsvis på gymmet. När befolkningen blir större ökar också antalet personer inom målgruppen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är mycket glädjande men det ställer också krav på alla samhällsaktörer att skapa ett så tillgängligt samhälle som möjligt - Ett Östersund för Alla.

Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering 2018-2028 beskriver behovet av bostadsbyggande utifrån befolkningsförändringar och de nuvarande och förväntade behoven för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering 2018-2028PDF

Utmärkelsen "Flaggan för städer och kommuner för alla"

Stiftelsen Design for All Found­ation delar varje år ut utmär­kel­sen "Flag­gan för städer och kommuner för alla" till städer och destinationer runt om i världen som kan bidra med goda exempel på hur man kan förbättra livskvalitén sina medborgarna genom konceptet "Design för alla".

2017 tog Östersund emot utmärkelsen för fjärde året i rad.

Östersunds utmärkelse "Flaggan för städer och kommuner för alla 2017"

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-02-14