Framtid Lit och Häggenås

Hösten 2022 drog arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för Lit och Häggenås igång. Strategin ska vara tioårig och visa på hur Lit och Häggenås ska utvecklas långsiktigt och hållbart som attraktiva orter att bo, leva och verka i.

Arbetet med strategin inleddes med en förstudie där kommunen tillsammans med privat­personer, företagare, föreningar och organisationer med flera pekat ut de utvecklings­områden som behöver prioriteras i Lit och Häggenås under kommande år.

De långsiktiga utvecklingsområden som föreslås i strategin bygger på resultatet från de dialoger, möten och undersökningar som har genomförts med olika aktörer i Lit och Häggenås i samband med förstudien.

Just nu är stratgein ute på intern remiss i kommunen, målsättningen är att den ska beslutas innan årsskiftet.

Satsningar 2023

Det händer saker i Lit och Häggenås redan i år! Under hösten 2023 ska det byggas ett utegym centralt i Lit. Det ska även sättas upp ett fint växthus och en pergola på innegården på Häradsgården för att de boende där ska få en fin utemiljö.

Häggenås Sportklubb har fått ett bidrag på en halv miljon kronor till det nya motionsområdet som sportklubben ska anlägga vid Tigervallen i Häggenås.

Stora satsningar 2024

Kommunen avsätter 35 miljoner kronor för utvecklingsinsatser i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås under 2024.

Vad avsatta pengar för Lit och Häggenås ska användas till kommer vi att börja utreda under hösten 2023. Vi kommer då att vara ute i Lit och Häggenås och ha fler dialoger.

Din åsikt är viktig!

För att strategin för Lit och Häggenås ska bli så bra som möjligt vill vi veta vad du tycker!
Därför har vi haft flera olika möten, medborgardialoger och workshops. Där har vi fått veta vad ni tycker är viktigt att satsa på, vad som fungerar dåligt, vad som är bra, och hur vi tillsammans kan utveckla Lit och Häggenås.

Träffar vi har haft:

 • Medborgardialog i Häggenås
 • Medborgardialog i Lit
 • Träff med idrottsföreningar
 • Träff med PRO och SPF
 • Träff med Svenska kyrkan
 • Träff med Häggenås intresseförening
 • Träff med Lits byförening
 • Träff med Treälvsskolan och Häggenås skola
 • Träff med Biblioteket
 • Träff med Fritidsgården
 • Träff med Studieförbundet vuxenskolan
 • Träff med Familjecentralen
 • Workshops för ungdomar
 • Dialog med företagare och fastighetsägare

Resultat från medborgardialogen i Lit den 24 oktober

Den 24 oktober var det en medborgardialog i aulan på Treälvskolan i Lit. Ungefär 50 personer var med på medborgardialogen, tillsammans med politiker och tjänstemän. Det var stort engagemang i många frågor! Bland annat diskuterades bostäder, kommunikationer, cykelvägar, mötesplatser, idrottsanläggningar och service.

Hela resultatet från medborgardialogen finns dokumenterat och kommer att tas med i arbetet med utvecklingsstrategin för Lit och Häggenås.

Här kommer en sammanfattning av det som togs upp under mötet:

Bostäder:

Under medborgardialogen pratades det en hel del om behovet av bostäder. Det saknas bostäder i Lit och Häggenås, både villor och lägenheter. Det behövs fler lägenheter, mindre bostäder och gärna mindre bostäder som har trädgård. Många äldre skulle vilja sälja sina hus, men vill samtidigt bo kvar i Lit eller Häggenås och då finns det ingenstans att flytta till.

Service:

Deltagarna betonade hur viktigt det är att det finns grundläggande service som till exempel hälsocentral, bensinmack och affär på den plats man bor. I Häggenås lyftes ICA-butiken som väldigt viktig för platsen. I Lit önskades bland annat tandläkare, optiker, fotvård och en bankomat. I Häggenås önskades en sjuksköterskelokal, lokaler för en arbetshub och en restaurang.

Infrastruktur och kommunikationer:

Det är viktigt att det finns bra kommunikationer och cykelvägar. Det behövs fler bussavgångar, speciellt till och från Häggenås. Deltagarna önskade också EPA-parkeringar vid Treälvskolan.

Idrott och fritid:

Att upprusta upp sporthallen och badhuset i Lit och att förbättra tillgängligheten till dessa anläggningar var önskemål som lyftes under medborgardialogen. Fotbollsplanerna behöver skötas om bättre och det finns behov av att städa upp vid elljusspåret. Önskemål fanns även om odlingslotter i Lit. I Häggenås önskar man mer hjälp och stöd från kommunen kring de föreningsdrivna anläggningarna.

Mötesplatser:

Flera medborgare önskade ett utegym i Lit. Lekplatserna i Lit skulle behöva rustas upp. Det finns också behov av en centralt placerad lekplats i Häggenås. Andra mötesplatser som skulle kunna utvecklas är bland annat båthamnen, fritidsgården, torget i Lit och gamla gocartbanan. Det skulle också behövas fler sittbänkar på olika platser.

Resultat från möte med företag och fastighetsägare den 9 november

Den 9 november hade Östersunds kommun ett möte med företag och fastighetsägare i Lit och Häggenås. Fem företag och fastighetsägare deltog på mötet.

Hela resultatet från mötet finns dokumenterat och kommer att tas med i arbetet med utvecklingsstrategin för Lit och Häggenås.

Här kommer en sammanfattning av det som togs upp under mötet:

Vad är mest positivt med att bedriva verksamhet i Lit och Häggenås?

Alla som deltog på mötet tycker att det är ett gott företagsklimat i Lit och Häggenås med goda samarbeten och stöd mellan olika företag. Deltagarna tycker att det är en framgångsfaktor att alla känner till varandra och har lokaler i närheten av varandra.

Vilka är de största utmaningarna?

De största utmaningarna upplevs vara att rekrytera personal, speciellt inom byggbranschen. Det upplevs även trögt och krångligt att ha kontakt med Östersunds kommun och att det behövs bättre samordning när det gäller bygglov och andra tillstånd. Tillgången till transporter har försämrats. Det upplevs svårt att få låna pengar av bankerna om man vill köpa eller bygga hus eller fritidshus i Lit och Häggenås. Tillgång till byggkraft (el) är också ett problem.

Viktigaste behoven i Lit och Häggenås?

För en levande ort behövs fler invånare och då behöver också bostadssituationen lösas. Framför finns det behov av fler seniorboenden. Behov finns även av fler verksamhetslokaler. En uppfräschning av utemiljön är önskvärd. Det behöver städas, klippas gräs och tömmas sopkorgar. En bankomat efterfrågas i Lit. Kommunens hub på gamla kommunhuset skulle kunna tillgängliggöras för fler målgrupper. Fritidsgården och biblioteket är mycket uppskattade och viktiga inslag för orten.

Hållplatsen för bussarna vid Treälvskolan skulle behöva förbättras och göras säkrare. Bussturer till och från Lit och Häggenås behöver ses över och informationen kring biblioteksbussens turer behöver förbättras. Badplatsen vid campingen skulle behöva rustas upp och tillgängliggöras. Landsvägarna som knyter samman de olika byarna behöver ses över och skötas på ett bättre sätt. Det skulle underlätta både för arbetspendling och busstrafik.

Resultat från möte med PRO och SPF den 17 november

Den 17 november hade Östersunds kommun ett möte med PRO och SPF i gamla kommunhuset i Lit.

Hela resultatet från mötet finns dokumenterat och kommer att tas med i arbetet med utvecklingsstrategin för Lit och Häggenås.

Här kommer en sammanfattning av det som togs upp under mötet:

PRO:s och SPF:S verksamheter:

SPF Litsbygden har cirka 160 medlemmar och ordnar med olika aktiviteter och träffar. Mycket fokus ligger på att minska den ofrivilliga ensamheten. PRO har 185 medlemmar. Även PRO anordnar många olika aktiviteter och möten. Organisationerna samverkar också mycket, exempelvis med gemensamma danser.

Aktiviteter och mötesplatser för äldre:

Önskemål finns om ett kulturhus eller medborgarhus i Lit där man kan träffas och där det skulle gå att anordna olika typer av aktiviteter. Medborgarhuset ska vara till för alla som bor i området. Det är viktigt att lokalerna i ett sådant hus är tillgänglighetsanpassade med till exempel hörslinga.

Bostäder:

Både PRO och SPF önskar fler bostäder, med särskilt fokus på seniorbostäder, trygghetsboenden och särskilda boenden. Det är viktigt att nya bostäder som byggs är tillgänglighetsanpassade. Många äldre bor i hus i Lit och vill gärna bo kvar i området, men det finns ingenstans att flytta till när man inte längre kan eller vill bo kvar i huset. Om det byggs nya bostäder är hyrorna ofta väldigt höga. Även på äldreboendet Härardsgården i Lit finns för få platser i dagsläget.

Utemiljöer:

Önskemål finns om ett utegym som kan användas av alla åldrar. Den fysiska tillgängligheten till badhuset och idrottshallen behöver förbättras. Lekparkerna i Lit behöver skötas om och underhållas bättre. Behov finns av att siktröja längs vägar och gång- och cykelvägar. Vid återvinningsstationen behövs bättre skyltning och det finns behov av information på fler språk. Antal papperskorgar har minskat, vilket innebär att det inte finns någonstans att slänga skräpet. Behov finns även av fler sittbänkar i centrala Lit.

Service:

Önskemål finns om att hälsocentralen i Lit ska vara öppen under hela året. Idag är hälsocentralen stängd under sommaren. Behov finns att öka språkkraven på äldreboendet för att det inte ska medföra brister i verksamheten.

Kommunikationer:

Deltagarna upplever att kommunikationerna generellt är bra i Lit. Önskemål finns om fler bussavgångar till Häggenås. Alla busslinjer har inte bussar med lågt insteg, vilket leder till problem om man använder rullator.


Resultat från möte med idrottsföreningarna i Lit och Häggenås den 29 november

Den 29 november hade Östersunds kommun tillsammans med SISU Jämtland Härjedalen ett möte med idrottsföreningarna i Lit och Häggenås. På mötet deltog representanter från föreningarna IFK Lit, Litbygdens Skidklubb och Häggenås Sportklubb.

Hela resultatet från mötet finns dokumenterat och kommer att tas med i arbetet med utvecklingsstrategin för Lit och Häggenås.

Här kommer en sammanfattning av det som togs upp under mötet:

Möjligheter:

Föreningarna ser stora möjligheter med att det kommande år ska ske en ombyggnad av Häggenås skola och skolgård. De ser även närheten till Östersund som en fördel. Det finns även möjligheter att öka samverkan mellan föreningarna i Lit och Häggenås.

Utmaningar:

Några av de utmaningar som föreningarna beskriver är svårigheten att rekrytera ledare och att få frivilliga att vilja sitta med i styrelser. Det upplevs också svårt att behålla äldre ungdomar i verksamheterna. I Häggenås ser de en stor utmaning i att sköta alla anläggningar ideellt.

Behov och önskemål i Lit:

Några av de viktigaste önskemålen som kom fram i Lit var konstgräs till Hårkmovallen. Konstgräs skulle förlänga fotbollssäsongen avsevärt. Önskemål finns också om ett utegym. En fullstor sporthall behövs, framför allt för att kunna spela inomhusfotboll. Duscharna och omklädningsrummen vid sporthallen behöver renoveras. Det behövs också en innebandysarg och förråd för att förvara den. Önskemål finns om att förlänga elljusspåret ner till Lits samhälle. Det finns också behov av en större värmestuga/klubbstuga vid elljusspåret.

Behov och önskemål i Häggenås:

I Häggenås finns önskemål om att bygga ut motionsspåret. Det finns även önskemål om ett aktivitetsområde med bland annat multiarena för att kunna spela basket. När skolan ska byggas om är det viktigt att kommunen samverkar med föreningarna i Häggenås. Föreningarna önskar också mer hjälp från kommunen med att sköta idrottsanläggningarna. Bland annat skulle kommunen kunna åka till Häggenås ibland och hjälpa till att spola isbanan eller dra skidspåret. Bidraget till de föreningsägda anläggningarna behöver också höjas.

Resultat från medborgardialogen i Häggenås den 6 februari

Den 6 februari genomfördes en medborgardialog i Häggenås. Totalt deltog ett tjugotal personer, tillsammans med politiker och tjänstepersoner. Vi pratade om många olika frågor under kvällen. Bland annat diskuterades bostäder, vägar, kommunikationer, idrottsanläggningar, skola, service och byutveckling.

Hela resultatet från medborgardialogen finns dokumenterat och kommer att tas med i arbetet med utvecklingsstrategin för Lit och Häggenås.

Här kommer en sammanfattning av det som togs upp under mötet:

Bostäder:

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Häggenås. De bostäder som kommer ut på marknaden säljs snabbt. Det är extra stor efterfrågan på flerbostadshus. Tillgängliga seniorboenden/trygghetsboenden behövs för att få ökad generationsväxling. Bara för att man blir äldre betyder det inte att man vill flytta till stan för att kunna bo enklare och slippa snöskottning och gräsklippning. Det är också viktigt att det finns lägenheter för yngre som vill flytta hemifrån men som gärna vill bo kvar i området.

Vägar och kommunikationer:

Önskemål finns om att anlägga en gång-och cykelväg mellan Häggenås och Österåsen. Det finns problem med vägunderhåll på vissa enskilda vägar i norra kommundelen. Fler bussturer på kvällar och helger önskas och anslutningsturerna kan bli fler. En del bussar har slutat att gå genom Häggenås, vilket försvårar för till exempel äldre att åka buss.

Kultur, idrott och friluftsliv:

I Häggenås finns det mesta inom idrott som skidor, fotboll, styrketräning, badminton, bamsegympa och skridskolek. Det som saknas är spontanaktivitetsytor. Omklädningsrummen vid Tigervallen är eftersatta och behöver åtgärdas. Det önskas mer stöd från kommunen att sköta idrottsanläggningarna. Uppvärmningen av föreningshuset i Häggenås har blivit mycket kostsam, vilket gör att lokalerna inte kan användas lika mycket som tidigare.

Skola och förskola:

När skolan byggs om i Häggenås är det viktigt att utemiljön blir bra. Man önskar bland annat en pumptrack, en äventyrsbana, en lekplats och mysiga sittplatser. Det behöver bli en levande miljö som kan användas även på kvällar och helger. Flödet måste fungera mellan skola, förskola, idrottshallen och isbanan. Det är viktigt med säkerheten och man önskar sig en trottoar runt kvarteret.

Service:

Distriktssköterskemottagning efterfrågas i Häggenås. Det skulle kunna samordnas med skolan när den byggs om. Bensinmacken i Häggenås skulle behöva möjligheter för snabbtankning. Att tanka en lastbil tar i dagsläget 45 minuter. Paketutlämnin i större skala efterfrågas. Även restaurang, pizzeria och pub. Ma önskar en mötesplats för äldre och en fritidsgård för yngre någon kväll i veckan.

Bygdens utveckling:

Det finns behov av fler frivilliga som kan jobba ideellt med utvecklingen av bygden. Häggenås sportklubb arrangerar många bra aktiviteter och föreningarna i området försöker samverka mer. Fler aktiviteter för yngre efterfrågas i Munkflohögen.

Resultat från workshops med ungdomar

Vid fem tillfällen har Östersunds kommun haft workshops med sammanlagt 46 ungdomar i Lit och Häggenås. 26 tjejer och 20 killar i åldern 10-18 år deltog på de workshops som vi hade i Gamla kommunhuset i Lit, i Häggenåshallen, på Treälvskolan och på fritidsklubben/fritidsgården.

Resultatet från alla workshops finns dokumenterat och kommer att tas med i arbetet med utvecklingsstrategin för Lit och Häggenås.

Här kommer en sammanfattning av de frågor som ungdomarna tyckte var viktigast:

Vad är bra i Lit och Häggenås

Ungdomarna tycker att skolan är bra. Att det finns affär, bensinmack, frisör, pizzeria och café är också positivt. Samt att det är nära till vänner och fin natur. Det är också bra att det finns slalombacke, fritidsgård och fritidsklubb, skidspår, camping, isrink, multiarena, fotbollsplaner, sporthall, simhall och skoterleder.

Vad behöver bli bättre i Lit och Häggenås:

Saker som ungdomarna tycker behöver förbättras i Lit och Häggenås är:

 • Renovera sporthallen med bättre ventilation och utrustning.
 • Renovera omklädningsrummen vid sporthallen och badet.
 • Utveckla gång- och cykelvägar och laga asfalt som är trasig.
 • Förbättra belysningen i Lits ytterområden.
 • Investera i ett utegym i Lit.
 • Skapa fler evenemang och aktiviteter för både ungdomar och äldre i Lit och Häggenås.
 • Förbättra skolgården på Treälvsskolan för mellan- och högstadiet.
 • Behov av fler bussar på kvällar, helger och nätter, framför allt till Häggenås.
 • Förbättra badplatsen vid campingen.
 • Skapa fler mötesplatser för ungdomar.
 • Införa Ica To Go i Lit.
 • Bygga nya omklädningsrum vid Tigervallen i Häggenås.
 • Starta fler danser på dansbanan vid Hårkvallen.
 • Utveckla skolmaten.
 • Investera i konstgräs vid Lits IP.
 • Utveckla fritidsgårdens och fritidsklubbens lokaler och skapa en musikstudio på fritidsgården.

 

Vid frågor, kontakta

Liselotte Halvarsson, projektledaren på Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2023-08-10