Utvecklingsplan Brunflo

cykel

Fotograf: Martin Björnwall

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, föreningar, äldre och barn eller för dig som är i behov av omsorg. För dig som är intresserad av kultur, sport eller vill vara ute i naturen.

På gång just nu

Den 9 maj på kommunstyrelsens sammanträde togs beslut om vilka insatser som ska genomföras i Brunflo 2023.

 • Brunflo Idrottsförening har beviljats ett bidrag att använda som medfinansiering i projektansökan om att anlägga en pumptrack i anslutning till Brunflobadet och fritidsgården. Vid beviljat lokalstöd från allmänna arvsfonden kommer en ny mötesplats i Brunflo växa fram för alla åldrar!
 • Inventarier för att färdigställa den nya arbetshubben i Brunflo för att ge ortsbor möjlighet till hållbart distansarbete.
 • Utveckling av Brunflos centrumområde. Medborgarna har efterfrågat ett enat centrum, där människan, snarare än bilen, står i fokus. För att arbeta vidare med centrumutvecklingen påbörjas en markutredning och projektering. Läs gärna mer och ge dina synpunkter här.
 • Vid Brunflos elljusspår finns en grillplats som kommer att rustas upp under sommaren 2023.
 • Kommunen genomför en geologisk undersökning och utreder möjligheter till att anlägga en pir i Brunfloviken och vidareutveckla strandpromenaden för att skapa ökad trivsel efter strandområdet.

Nyheter

Politiskt utsedda utvecklingsområden

 • Utveckling av företagande, kommersiell samt offentlig service
 • Bostadsbyggande - villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
 • Område för Säbo (särskilt boende), LSS bostäder (bostäder för vuxna med funktionshinder)
 • Område för utveckling av skolor
 • Utveckling av centrum, för attraktivitet, mötesplatser och workplaces
 • Möjligheter till utlokalisering av kommunal verksamhet
 • Profilering av Brunflo när det gäller kultur, friluftsliv och sport
 • Gång och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

Det här har hänt

2022

Kommunfullmäktige beslutade att 2 180 000 kronor ska användas för prioriterade investeringar i Brunflo 2022. De investeringar som nu kommer att göras är förslag som kommit fram i de dialoger som kommunen har fört med olika grupper av människor i Brunflo. Förslagen har samlats i en utvecklingsplan för Brunflo, med tillhörande handlingsplan.Satsningarna ska också bidra till att öka tryggheten i Brunflo och att skapa nya mötesplatser för de boende i stadsdelen.

 • Investeringarna
 • Bättre gångstråk längs strandlinjen
 • Iordningställande av en badplats
 • Renovering av golv och ljudanläggning i idrottshallen på Kastalskolan
 • Utredning av möjligheter att utveckla fler cykelvägar
 • Inventarier och säkerhetsinsatser i Brunflo hubb
 • Förstudie - Förbättra trivseln i centrum

Ni hittar en kortversion av utvecklingsplanen med de olika prioriteringsområdena här. Pdf, 8.1 MB.

Det är handlingsplanens prioriterade utvecklingsförslag som nu kommer att genomföras. De föreslagna åtgärderna inriktas mot stärkande av friluftsliv, förenings- och ungdomsverksamhet i Brunflo, samt till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet.

2021

Utvecklingsplanen har beslutats i Kommunstyrelsen och är ett underlag i kommande budgetprocess.

Beslut har nu tagits och pengar har avsatts under 2021 för utredningar till följande;

 • Utveckla Brunflo småbåtshamn med badplats, sitt- och grillplatser samt sophantering. Är invigd och klar. Nu är den nyanlagda sandstranden klar och dessutom ett härligt gångstråk. Nu har områdets framkomlighet blivit bättre för alla.Nu pågår även utredning om möjligheterna till pir och hopptorn.
 • En bit ovanför stranden, i riktning mot gemensamhetsodlingen, har det byggts ett mindre lekområde med träföremål att klättra på och leka vid.
 • Förstudie för att kartlägga nuläget och vilka förutsättningar som finns för cykelvägar
 • Utrustning till en co-working lokal i Brunflo. Arbetshubben är nu invigd och är igång. Arbetshubben har fem bokningsbara platser för medarbetare på Östersunds kommun och en plats för Region Jämtland Härjedalen.
 • Nu kan Östersunds kommun erbjuda en arbetsplats närmare hemmet för de som bor i närheten av Brunflo, man kan gå eller cykla till. Det är framförallt en klimat- och miljöfråga, men kan även underlätta vardagen för våra medarbetare som slipper lägga tid på pendling.
 • Förstudie för att utreda utbyggnad och renoveringsbehov av idrottshallen. Sker hösten 2022,
 • Renoveringar har gjorts på Kastalskolan och är klart
 • Tre detaljplaner är på gång

Kartor - förslag på byggbar mark

I följande PDF-dokument kan du läsa mer om utredningen och se kartor över Brunflo med omnejd.

WSPs utredning byggbar mark i Brunflo Pdf, 15.8 MB.

Sidan uppdaterad 2023-07-06