Underrättelse om antagande

Miljö- och samhällsnämnden antog detaljplanen för Flossamattan 2 den 29 maj 2024, § 115. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 5 juni 2024.

Alla handlingar samt protokollsutdrag finns tillgängligt på kommunens hemsida

Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen ska lämna sin överklagan till Östersunds kommun inom tre veckor efter att antagandebeslutet tillkännagetts. I detta fall ska överklagan ha nått kommunen senast den 26 juni 2024. Kommunen lämnar sedan över handlingarna till mark- och miljödomstolen för prövning.

Skicka ditt överklagande till:

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller samhallsbyggnad@ostersund.se

Överklagandet måste ha kommit in till Östersunds kommun senast den 26 juni 2024.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande:

  • Vilket beslut som överklagas: beslut att anta detaljplan för Flossamattan 2, diarienummer P2023-15.
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Namn, postadress och fastighet
  • Underskrift

Kungörelse

Ärende:

Flossamattan 2

Beskrivning:

Underrättelse om antagande

Överklaga senast:

26 juni 2024

Överklagan lämnas till:

Kungörelsen publicerades:

2024-06-05

Kungörelsen tas bort:

2024-06-26

Handlingen förvaras:

Sidan uppdaterad 2024-06-05