Näringslivsundersökning

Alla företag i kommunen som har mer än en person anställd har fått möjlighet att påverka kommunens stöd till näringslivet.

bild på fem personer som är i ett möte

Fotograf: Håkan Wike

Totalt deltog närmare 700 företag i Näringslivsundersökningen i år, vilket har gett oss ett fantastiskt material att arbeta vidare med. Vi är väldigt glada att vi fått med en bredd av företag och däribland många mindre företag med 1-4 anställda.

Bland företagen märks en tro på framtiden även om coronavirusets påverkan fortsätter och medför bland annat en viss oro. En överraskande stor del av företagen ägnar sig åt systematisk kompetensutveckling och man ser behov av framförallt vidareutveckling av den digital kompetens inom företagen

Näringslivsundersökningen kartlägger företagens behov vad gäller:

  • Kompetensförsörjning
  • Utbildningsbehov
  • Matchning av nyanställda

Företagarnas synpunkter, idéer och behov ska sedan ligga till grund för en åtgärdsplan med aktiviteter som kommunen ska genomföra. Det kan till exempel handla om till insatser som underlättar för rekrytering.

Tidigare undersökning resulterade i flera insatser

2019 genomförde näringslivskontoret en liknande undersökning som resulterat i nya utbildningar via Lärcentrum, rekryteringsträffar samt flera lyckade nyanställningar.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är Företagets namn, kontaktperson, telefonnummer och email. Syftet med behandlingen är att fånga upp näringslivets behov för att kunna bättre möta dom genom att anpassa kommunens verksamheter.

Vi har fått dina uppgifter från kommunens företagsregister. Vi följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge samarbete pågår.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det kommunala bolaget Innanförskapsakademin, rörande frågor kring kompetensbehov. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kundcenter@ostersund.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla till gdpr@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-20