Näringslivsundersökning

Alla företag i kommunen som har mer än en person anställd har fått möjlighet att påverka kommunens stöd till näringslivet.

bild på fem personer som är i ett möte

Fotograf: Håkan Wike

Totalt deltog närmare 700 företag i Näringslivsundersökningen 2020, vilket har gett oss ett fantastiskt material att arbeta vidare med. Vi är väldigt glada att vi fått med en bredd av företag och däribland många mindre företag med 1-4 anställda.

Bland företagen märks en tro på framtiden även om coronavirusets påverkan fortsätter och medför bland annat en viss oro. En överraskande stor del av företagen ägnar sig åt systematisk kompetensutveckling och man ser behov av framförallt vidareutveckling av den digital kompetens inom företagen

Näringslivsundersökningen kartlägger företagens behov vad gäller:

 • Kompetensförsörjning
 • Utbildningsbehov
 • Matchning av nyanställda

Företagarnas synpunkter, idéer och behov ska sedan ligga till grund för en åtgärdsplan med aktiviteter som kommunen ska genomföra. Det kan till exempel handla om till insatser som underlättar för rekrytering.

Regionens sammanställning för alla kommuner finns på regionens hemsida.

Tidigare undersökning resulterade i flera insatser

2019 genomförde näringslivskontoret en liknande undersökning som resulterat i nya utbildningar via Lärcentrum, rekryteringsträffar samt flera lyckade nyanställningar.

Ta del av Näringslivsundersökningen 2019 Pdf, 801.4 kB.

Sammanfattning av 2019 års Näringslivsundersökning

Under januari 2019 genomfördes en undersökning av alla företag med en anställd och uppåt i Östersunds kommun.

Syftet var att få en aktuell och fördjupad bild av företagarnas villkor och behov, för att kommunen sedan ska kunna möta dessa med rätt insatser.

De områden som undersöktes var kompetensförsörjning, lokaler, samverkan med skola och Näringslivskontorets verksamhet.

Kompetensförsörjning

 • I undersökningen konstateras ett mycket högt rekryteringsbehov bland kommunens företagare. Enbart bland de svarande behövs det inom det närmsta halvåret rekryteras 550 personer. Tittar man på gruppen i sin helhet hamnar anställningsbehovet på någonstans runt 800 personer. (Bild 9-12)
 • 31% av företagen ser att de kommer öka sin personal de närmsta 2-3 åren.(Bild 14)
 • 33% uppger att det saknas utbildning lokalt för att möta deras kompetensbehov (Bild 19)
 • 22% har försökt rekrytera senaste 6 månaderna utan att hitta rätt kompetens (Bild 20)
 • Endast 15% har en nyanländ alternativt språksvag person anställd. Bland dessa har anställningarna till stor del funkat bra, språket kan dock vara en utmaning. (Bild 22-27)

Lokalbehov

 • 25% kommer inom det närmsta året behöva nya lokaler (Bild 30)
 • I ett längre perspektiv ser 29% att de kommer behöva nya lokaler (Bild 31)
 • 12% har outtnyttjade utrymmen som de kan tänka sig att hyra ut till andra företag. (Bild 32)

Samverkan med utbildningssektorn

Samverkan med utbildningssidan är ett viktigt steg i ett företags kompetensförsörjning och många företag har också insett detta.

 • Nästan hälften av företagen kan tänka sig ta emot studiebesök alt hålla ett föredrag om sin verksamhet på skola eller SFI. (Bild 34)
 • Många företag kan också tänka sig att ta emot praktikanter, framförallt från gymnasiet men även från högstadium och Arbetsmarknadsenheten (Bild 35-37)
 • Många önskar då en handledarutbildning.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är Företagets namn, kontaktperson, telefonnummer och email. Syftet med behandlingen är att fånga upp näringslivets behov för att kunna bättre möta dom genom att anpassa kommunens verksamheter.

Vi har fått dina uppgifter från kommunens företagsregister. Vi följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge samarbete pågår.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det kommunala bolaget Innanförskapsakademin, rörande frågor kring kompetensbehov. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kundcenter@ostersund.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla till gdpr@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Sidan uppdaterad 2023-06-27