Projekt Utveckla företagsklimatet – det här har vi gjort

Östersunds kommun har sedan 2018 deltagit i Tillväxt­verkets projekt ”Utveckla företagsklimatet”. Den första program­perioden pågick 2018-2021. Nuvarande projektperiod pågår från 2022 fram till 2024.

Med finansiering från Tillväxtverket

Här kan du läsa om vad just vår kommun valde att satsa projektmedlen på.

Under nuvarande programperiod fokuserar projektet på de fem områdena i näringslivsstrategin

1. Företag och arbete i omställning

Etablering av sociala företag som företagsform, både internt och externt.

2. Ett bra företagsklimat i hela kommunen

Stöd till utrikesfödda företagare, både nya och etablerade.

Språkstöd till Miljö och hälsa i deras arbete gentemot företagare som ej kan göra sig helt förstådda på svenska.

Pågående arbete med att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag att bli upphandlade.

Insamling av företagsuppgifter företrädesvis på landsbygden och till livsmedelsproducenter.

Kommunikationsinsats Näringslivskontoret för att bättre nå ut till kommunens alla företag med relevant information.

CRM-system För inhämtning av företagsuppgifter.

3. Platsunika kvalitéer och upplevelser

Affärsutveckling av hembygdsgårdar och föreningar Syftet med satsningen är att dels lyfta och stärka hur hembygdsföreningarna i nuläget bidrar till det lokala näringslivet och lokalsamhället, dels stötta föreningarna till att bli mer affärsmässiga och en bättre samverkanspart med näringslivet.

4. Innovation och entreprenörskap

Vinnova-projektet Mobilitet på landsbygd arbetar med en pilotstudie för att förbättra tillgängligheten i om kollektivtrafiken på landsbygden. Pilotstudien pågår under 2023.

5. Kompetensförsörjning

Matchningsarbete av framförallt utrikesfödda arbetssökande gentemot näringslivet.

Språkstöd till inflyttningsservice med internationella inflyttare, samt inflyttare med företag i andra länder.

Föreläsningar inom mångfald och inkludering för att stötta arbetsgivare i att bli smartare i sin rekrytering och i hur man nyttjar sin befintliga kompetens.

Kompetenskompassen/Arbetsmarknadskunskap Medfinansiering av projektet som drivs av Handelskammaren i samarbete med kommuner och region. Projektet arbetar med att ge framtidens arbetskraft kunskap för att kunna ta medvetna studie- och yrkesval.

Industrinatten Medfinansiering av industrinatten, ett initiativ av IUC-Z group för att locka ungdomar till industrin under våren 2023. Syftet är att jobba långsiktigt med framtidens kompetensförsörjning.

Attraktiv region Medfinansiering av projektet som ska främja samverkan som underlättar rekrytering och bidrar till att tillgodose näringslivets och offentlig sektors behov av kompetens.

Områden som vi prioriterade under första programperioden 2018-2021

  1. Kompetensomställning och kompetensförsörjning
  2. Digitalisering och e-tjänster
  3. Landsbygdsutveckling
  4. Inflyttning /talangattraktion
  5. Internationalisering och kompetenshöjning

Det här har skett inom respektive område:

1. Kompetensomställning och kompetensförsörjning

Näringslivsundersökning

2019 genomfördes en näringslivsundersökning, och 2020 i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. Undersökningen vände sig till 1600 företag och fokus låg på kartläggning av företagens kompetensbehov.

Arbetsmarknadskunskap

Östersunds kommun tillsammans med Handelskammaren har varit drivande till en start av ett projekt för elever på högstadiet och gymnasiet i Jämtland och Härjedalen med syfte att öka kunskapen om arbetsmarknaden och framtidens kompetensbehov.

Yrkesutbildningar för branscher med brist på kompetens

Vi har med hjälp av projektpengarna möjliggjort två olika trädgårdsmästarutbildningar och en trafiklärarutbildning inom Yrkeshögskolan.

Employer branding for lunch

Vi har anordnat en företagsutbildning tillsammans med Handelskammaren och Företagarna, med syfte att hjälpa företag i Östersund att bli mer attraktiva och få en större konkurrensfördel när de ska rekrytera.

Rekryteringsevent

På grund av pandemin blev våra planerade rekryteringsevent i Stockholm och Göteborg inställda, men vi planerar ett digitalt eller fysiskt event hösten 2021.

2. Inflyttning/talangattraktion

Hemvändarevent

Vi har anordnat ett digitalt inflyttarevent för personer som är intresserade av att flytta tillbaka hit, samt annonserat i sociala medier i Stockholmsområdet och Östersund. Möten har genomförts med ett 20-tal familjer och arbetet fortgår.

Leva i Östersund

I januari 2020 lanserade vi en webbsida för rekrytering och inflyttning; Leva i Östersund. På sidan kan bland annat företag inom bristbranscher annonsera efter arbetskraft och för etablering av företag.

Värdskapsföreläsning

Vi har anordnat en föreläsning i samarbete med Destination Östersund AB och Näringsidkarna, med cirka 300 deltagare, med syfte att informera om betydelsen av värdskap och att våga leda både i och efter kris.

Generationsskifte

Vi har tillsammans med Region Jämtland Härjedalen startat projektet Coocon som hjälper företag i generationsskifte.

3. Digitalisering och e-tjänster

E-tjänster inom miljö och hälsa

Vi har lanserat en lång rad e-tjänster inom Miljö och hälsa som inkluderar allt från anmälan av hemkompost och slamtömning till registrering och klassning av livsmedelsanvändning.

Tillståndsguide

Vi har tagit fram en tillståndsguide där vi underlättar för våra företagare genom att samla alla aktuella tillstånd som de kan ha behov av för sin verksamhet.

Marketspacelokal

Vi har utrett och förberett för en så kallad Marketplacelokal i Östersund, med syfte att säkra den framtida kompetensförsörjningen genom att få fler unga att välja utbildningar med teknisk inriktning eller inriktning mot datateknik.

4. Landsbygdsutveckling

Tomma hus

Vi har genomfört en inventering av tomma hus på landsbygden med syfte att skapa rörelse på bostadsmarknaden, stärka arbetet med inflyttning och möjliggöra ett attraktivt boende på landsbygden. Reaktionerna har varit mycket positiva från både husägare och husletare.

5. Internationalisering och kompetenshöjning

Material på engelska

Både webbsidan Leva i Östersund och vår inflyttarbroschyr har översatts till engelska för att nå en mer internationell målgrupp.

Internutbildning/kvinnors företagande

Vi har anordnat en internutbildning för hela näringslivskontoret med syfte att få fler kvinnor att starta, driva och utveckla företag – något som är en förutsättning för ett hållbart och attraktivt näringsliv i kommunen.

Föreläsningsserie om jämställdhet och mångfald

Vi har arrangerat föreläsningsserien ” Ta ditt företag in i framtiden” tillsammans med Näringslivskontoret. Temat var jämställdhet och mångfald och syftet var att ge chefer och företagsledare samt HR personal mod att tänka nytt och brett kring rekrytering.

Sidan uppdaterad 2024-03-07