Projekt Utveckla företagsklimatet – det här har vi gjort

Östersunds kommun har under fyra år deltagit i Tillväxt­verkets projekt ”Utveckla företagsklimatet”. Tids­spannet för projektet var till en början 2018–2020, men tack vare goda resultat i de kommuner som deltagit förlängdes projektet.

Med finansiering från Tillväxtverket

Här kan du läsa om vad just vår kommun valde att satsa projektmedlen på.

Bakgrund – beskrivning av projektet

Hållbara och framgångsrika företag är nyckeln till att det ska gå att bo och jobba i hela Sverige. Tillväxtverket har därför fördelat sammanlagt 70 miljoner kronor till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar, så att de ska kunna utveckla sitt näringsliv och få ett bättre företagsklimat. Respektive kommun tilldelades 1 760 000 kronor per år under den inledande treårsperioden.

– Det här projektet har varit unikt, dels för att pengarna har användas väldigt fritt så länge som det handlar om näringslivsutveckling samt dels för att satsningen på landsbygdsföretag varit så tydlig. Tack vare projektet har vi kunnat göra ännu mer, och förstärka insatserna ytterligare, inom våra prioriterade utvecklingsområden, berättar Ingrid Mars som är projektledare på Näringsliv och Tillväxt, Östersunds kommun.

Områden som vi prioriterade

  1. Kompetensomställning och kompetensförsörjning
  2. Digitalisering och e-tjänster
  3. Landsbygdsutveckling
  4. Inflyttning /talangattraktion
  5. Internationalisering och kompetenshöjning

Det här har skett inom respektive område:

1. Kompetensomställning och kompetensförsörjning

Näringslivsundersökning

2019 genomfördes en näringslivsundersökning, och 2020 i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. Undersökningen vände sig till 1600 företag och fokus låg på kartläggning av företagens kompetensbehov.

Arbetsmarknadskunskap

Östersunds kommun tillsammans med Handelskammaren har varit drivande till en start av ett projekt för elever på högstadiet och gymnasiet i Jämtland och Härjedalen med syfte att öka kunskapen om arbetsmarknaden och framtidens kompetensbehov.

Yrkesutbildningar för branscher med brist på kompetens

Vi har med hjälp av projektpengarna möjliggjort två olika trädgårdsmästarutbildningar och en trafiklärarutbildning inom Yrkeshögskolan.

Employer branding for lunch

Vi har anordnat en företagsutbildning tillsammans med Handelskammaren och Företagarna, med syfte att hjälpa företag i Östersund att bli mer attraktiva och få en större konkurrensfördel när de ska rekrytera.

Rekryteringsevent

På grund av pandemin blev våra planerade rekryteringsevent i Stockholm och Göteborg inställda, men vi planerar ett digitalt eller fysiskt event hösten 2021.

2. Inflyttning/talangattraktion

Hemvändarevent

Vi har anordnat ett digitalt inflyttarevent för personer som är intresserade av att flytta tillbaka hit, samt annonserat i sociala medier i Stockholmsområdet och Östersund. Möten har genomförts med ett 20-tal familjer och arbetet fortgår.

Leva i Östersund

I januari 2020 lanserade vi en webbsida för rekrytering och inflyttning; Leva i Östersund. På sidan kan bland annat företag inom bristbranscher annonsera efter arbetskraft och för etablering av företag.

Värdskapsföreläsning

Vi har anordnat en föreläsning i samarbete med Destination Östersund AB och Näringsidkarna, med cirka 300 deltagare, med syfte att informera om betydelsen av värdskap och att våga leda både i och efter kris.

Generationsskifte

Vi har tillsammans med Region Jämtland Härjedalen startat projektet Coocon som hjälper företag i generationsskifte.

3. Digitalisering och e-tjänster

E-tjänster inom miljö och hälsa

Vi har lanserat en lång rad e-tjänster inom Miljö och hälsa som inkluderar allt från anmälan av hemkompost och slamtömning till registrering och klassning av livsmedelsanvändning.

Tillståndsguide

Vi har tagit fram en tillståndsguide där vi underlättar för våra företagare genom att samla alla aktuella tillstånd som de kan ha behov av för sin verksamhet.

Marketspacelokal

Vi har utrett och förberett för en så kallad Marketplacelokal i Östersund, med syfte att säkra den framtida kompetensförsörjningen genom att få fler unga att välja utbildningar med teknisk inriktning eller inriktning mot datateknik.

4. Landsbygdsutveckling

Tomma hus

Vi har genomfört en inventering av tomma hus på landsbygden med syfte att skapa rörelse på bostadsmarknaden, stärka arbetet med inflyttning och möjliggöra ett attraktivt boende på landsbygden. Reaktionerna har varit mycket positiva från både husägare och husletare.

5. Internationalisering och kompetenshöjning

Material på engelska

Både webbsidan Leva i Östersund och vår inflyttarbroschyr har översatts till engelska för att nå en mer internationell målgrupp.

Internutbildning/kvinnors företagande

Vi har anordnat en internutbildning för hela näringslivskontoret med syfte att få fler kvinnor att starta, driva och utveckla företag – något som är en förutsättning för ett hållbart och attraktivt näringsliv i kommunen.

Föreläsningsserie om jämställdhet och mångfald

Vi har arrangerat föreläsningsserien ” Ta ditt företag in i framtiden” tillsammans med Näringslivskontoret. Temat var jämställdhet och mångfald och syftet var att ge chefer och företagsledare samt HR personal mod att tänka nytt och brett kring rekrytering.

Det här händer framåt!

Till vår stora glädje har Regeringen beslutat om nya pengar till gles- och landsbygdskommuner 2022 - 2024. De har beslutat om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kr årligen till var och en av de 39 kommuner som har särskilda geografiska och demografiska utmaningar. Östersunds kommun är en av dom.

Sidan uppdaterad 2023-03-09