Det här erbjuder vi dig som kommunanställd

Närbild på tre kvinnor som samtalar

Vi är måna om våra medarbetare. Vi vill att du som medarbetare ska trivas och stanna kvar hos oss. Flexibla arbets­tider, varierande arbets­uppgifter och samarbetsformer är självklart i vår organisation.

Kompetens- och utvecklingmöjligheter

Kompetensutveckling

Hos oss är nyfikenhet och kreativitet en stark drivkraft för att skapa innovativa lösningar som gör att vi tryggt kan möta framtidens utmaningar. Kompetenta medarbetare är avgörande för att våra verksamheter ska utvecklas. Vi uppmuntrar våra medarbetare till livslångt lärande, utveckling och nytänkande. 

Alla medarbetare i Östersunds kommun ska minst en gång om året ha ett medarbetarsamtal med sin chef om sin personliga utveckling och förhållan­dena på sin arbetsplats.

Ledarutvecklingsprogram

Uppdraget som chef innebär att tillsammans med sina medarbetare arbeta med medborgar­nytta i fokus för att förverkliga uppsatta mål. Det är ett lagarbete där både ett gott ledarskap och ett ansvarstagande medarbetarskap är förutsättningar för att nå resultat, möta nya behov och förbättra arbetsmetoder. Ett gott ledarskap bygger stolthet i verksamheten och är avgörande för att vi ska nå den kvalitet vi eftersträvar.

Det goda chef- och ledarskapet i Östersunds kommun ska utmärkas av helhetssyn, kreativitet och ledarförmåga i form av mod, vilja prestige­löshet, kommunikativ och strategisk förmåga. Detta är naturligtvis höga krav och ledarskapet är en av nyckelfaktorerna för att vi ska kunna hantera de utmaningar vi står inför.

För att ge stöd i chefsuppdraget och att utveckla ett bra ledarskap i kommunen genomförs ett antal utvecklingsinsatser, bland annat "Ny som chef" och "Chefs- och ledar­utvecklings­programmet".

Lön och förmåner

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksam­heten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför tillämpar Östersunds kommun individuell och differentierad lönesättning.

Med individuell lön menas att medarbetare med likvärdig kunskap och erfarenhet inom samma befattning har olika lön beroende på individuell prestation. Med differentierad lön menas att lönen är olika beroende på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och bredd samt medarbetarens kunskap och erfarenhet inom befattningen.

Inom Östersunds kommun använder vi löne­krit­er­ier som ett verktyg i den individuella löne­sätt­ning­en. Syftet är att skapa en process där arbets­tag­arens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motiv­a­tion och resultat uppnås. Dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.

Arbetstid

Vi försöker ha så stor flexibilitet som möjligt när det gäller arbetstider. Önskemål om arbets­tider är mycket individuella och skiftar under olika faser i livet.

Framför allt inom vård och omsorg finns flera olika flexibla arbetstidsmodeller och tillsvidare­anställda erbjuds önskad tjänstgöringsgrad upptill heltid.

För närvarande använder vi inom kommunen följande arbetstidsmodeller:

  • Traditionell arbetstidsmodell
  • Flextid
  • Tvättstugeschema
  • Årsarbetstid

Friskvård - att orka ett helt yrkesliv

I Östersunds kommun tycker vi att det är viktigt att alla medarbetare mår bra. Det är helt enkelt en förutsättning för att man ska klara sina dagliga arbetsuppgifter, orka ett helt yrkesliv och dess­utom kunna ha en aktiv fritid.

Genom våra olika satsningar på friskvård vill vi hjälpa och uppmuntra alla medarbetare att ta ansvar för sig själv och sin hälsa.

Friskvård hos oss riktar sig inte bara till de som gillar att hänga i gymmet. Det kan lika gärna handla om att sjunga kör, dra ihop en tennismatch med kollegor eller få experttips i att komma igång med löpning.

Östersunds kommuns friskvårdsarbete syftar till att genom utbildning, tester, rådgivning och ett stort antal aktiviteter öka medvetandet när det gäller den egna hälsan. Ett stort engagemang i personalens hälsa och välbefinnande ska också leda till minskad sjukfrånvaro och ett rikare liv för våra anställda.

Samtliga anställda inom Östersunds kommun har rätt till friskvårdsbidrag. Inom vissa verksamheter erbjuds även friskvård på arbetstid.

Är du redan anställd hos oss och har funderingar kring friskvårdbidraget? Du hittar mer information om friskvård på kommunens intranät Insidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-12