Vår personalpolitik

Östersunds kommun är länets största arbetsgivare. Kommunens anställda är en strategisk resurs för ge medborgarna bästa möjliga service, de ska därför ges möjlighet att utvecklas i sina yrkesroller. De anställda ska ha inflytande över och möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

Vi ska leva upp till rollen som en god arbetsgivare och vara en attraktiv arbetsplats, både för redan anställda men också för att klara framtidens stora behov av personalrekryteringar.

I Östersunds kommun ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet och vi fortsätter därför arbetet med att erbjuda anställning på heltid. I de egna konkurrensutsatta verksamheterna ska kommunen se över möjligheterna för en mer flexibel arbetstid och möjlighet till att kombinera arbetsuppgifter över traditionella yrkesgränser.

Ärlighet, öppenhet och ett utvecklande klimat är också exempel på viktiga inslag för att ytterst åstadkomma en god arbetsmiljö och goda verksamhetsresultat. En del av de förhållningssätt som det personalpolitiska arbetet ställer krav på regleras i kommunens olika policydokument.

Ledarskap

Uppdraget för våra chefer och ledare är att tillsammans med våra medarbetare ge en god samhällsservice och förverkliga kommunens mål och vision. Hos oss utmärks det goda ledarskapet av helhetssyn, ledarskapsförmåga och kreativitet.

Det handlar om ett lagarbete där ett gott medarbetar- och ledarskap är en förutsättning för att nå överenskomna resultat, möta nya behov, förbättra arbetsmetoder och kvalitet. Ledarskaps­frågor och chefsförsörjning är en viktig del i kommunens strategiska planering. Den gemen­samma plattformen för detta arbete utgörs av visionen om ett ekologiskt, socialt och ekono­miskt hållbart Östersund.

Så arbetar vi med chefs- och ledarskap

Förutom chefspolicy har vi även inom Östersunds kommun ett program för chefs- och ledarutveckling. Programmet syftar till att stärka chefer och utveckla deras personliga och formella ledarskap. Chef- och ledarskapet följs upp i medarbetar- och lönesamtalet.

Östersunds kommuns chefspolicyPDF

Medarbetarskap

Kommunen ska ge god service till medborgarna. Vi bidrar alla till detta genom att förstå vårt uppdrag och vår betydelse som medarbetare. Medborgarnas upplevelse av kommunen avgörs i mötet med dig som anställd. Därför är varje medarbetares kunskap, engagemang och bemötande en viktig del av den samlade bilden av kommunen.

Medarbetarskap handlar om arbetsglädje, vilja och förmåga att utveckla verksamheten och sig själv, att ta ansvar, vara motiverad, engagerad och uppvisa resultat. Det krävs både bra ledarskap och medarbetarskap för att få till en verksamhet med bra service och hög kvalitet.

Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål och medverkar till samhällsutveckling. Vår gemensamma uppgift är att sätta medborgarnas behov främst. Det gör vi genom att utgå från kvalitetspolicyn med de fyra dimensionerna; bemötande, tillgänglighet, inflytande och kompetens. Vi ska också respektera allas lika värde, åsikt och erfarenhet.

Det här utmärker medarbetarskapet

Helhetssyn

Vi har förståelse och acceptans för den politiskt styrda organisationen, och vi förstår vår egen roll och vårt uppdrag.

Ansvar och engagemang

Vi tar ett aktivt ansvar för att nå uppsatta mål, utveckla verksamheten och oss själva

Kompetens

Vi vill och vi får möjlighet till att utveckla vår kompetens. Vi har förtroende för varandras kompetens.

Öppet klimat och delaktighet

Vi delar med oss och respekterar varandras åsikter Vi bidrar till ett öppet klimat genom att bjuda på oss själva och vår kunskap, och genom att sträva efter goda relationer.

Så arbetar vi med medarbetarskap

Arbete med medarbetarskap ska ske i arbetsgrupperna på arbetsplatsen och i nära dialog mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-16