Byapeng

Byapeng är en satsning som finns för att stötta de ideella krafterna och främja demokratiska aktiviteter och utvecklingsprojekt i byar i kommunen.

Runt om på landsbygden finns ett enormt engagemang och en stor del av det som sker, gör det tack vare ideellt arbete. Tanken är att byapengen ska vara ett stöd som är enkelt att söka och rapportera. Det ska förenkla för de ideella krafterna att komma igång att göra saker som kan leda till förbättrad livskvalité på landsbygden.

Instruktioner för att söka byapeng

Vem kan söka?

Byalag, bygdelag, samhällsföreningar och andra organisationer som i sina stadgar har som uttalad uppgift att verka för bygdens utveckling inom ett avgränsat geografiskt område. De geografiska områden i kommunen som avses är hela kommunen förutom centrala Östersund och Frösön, samt centrala Brunflo.

Stöd ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgören­hets­organisa­tioner. Stöd ges inte heller till verksamhet som bedrivs av kommunal regional eller statlig aktör.

Stödbelopp

Föreningen kan söka upp till 25 000 kr. Ansökningar upp till 5 000 kronor går snabbare att handlägga. Ansökningar upp till 25 000 kronor fattar utveck­lings­utskottet beslut om och därför tar det något längre tid att handlägga dessa.

Krav på sökande

Föreningens stadgar ska ange att föreningen är öppen för alla. Föreningen ska utse en kontaktperson till kommunen

Finns det några begränsningar i vad man kan söka stöd för?

Man kan inte söka för löpande driftskostnader.

Vad kan man söka för typ av aktiviteter?

Byapengen kan användas till diverse insatser som syftar till:

 • att förbättra levnadsmiljön
 • att främja utveckling
 • att säkra en god servicenivå
 • att säkra bra kommunikationer
 • att säkra god IT- och telekommunikation
 • insatser för att stimulera lokalt näringsliv
 • aktiviteter för att bevara kultur- och naturmiljöer
 • profilering och marknadsföring av den egna bygden

Det kan också handla om initiativ för kulturaktiviteter, musikarrangemang, turist­sats­ningar, samåkning och föreläsningar.

Exempel på utvecklingsarbete kan vara analysarbete, inventeringar, seminarier, kunskaps­utbyte, samverkansaktiviteter, framtagande av informationsmaterial och liknande mikroprojekt.

Ansökningsdatum

Ansökningar behandlas löpande tills avsatta medel för byapengen är förbrukade.

Rapportering

När ni har utfört det ni sökt pengar för att göra, rapporterar ni i tjänsten. Det räcker med en kort beskrivning av vad ni gjort och/eller bilder.

Sök byapeng

 1. Föreningen formulerar vilken aktivitet man vill göra och vad man hoppas uppnå för utveckling i bygden genom denna. Specificera vad aktiviteten beräknas kosta och hur stor del av den som täcks av byapengen.
 2. Föreningen ansöker via kommunens e-tjänst: Ansök om byapeng
 3. Föreningen bifogar sina stadgar.
 4. Näringslivskontoret ansvarar för beredning, beslut och utbetalning.

Allmänna bestämmelser

 1. Verksamheten skall ha ett jämställdhetsperspektiv och tillåta alla att delta oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.
 2. Bidragen avser vara ett stöd i utvecklingen av verksamheten vid sidan av en egen insats och medlemsavgifter i föreningen.
 3. I det fall den sökande är en förening eller organisation skall stadgarna ha en öppen medlemsparagraf samt spegla en demokratisk och humanistisk människosyn.
 4. Bidrag kan endast beviljas till en inom kommunen verksam förening eller organisation.
 5. Om bidraget gäller ett arrangemang där kommunen är medarrangör skall detta framgå i annonser och tryckt material.
 6. Stödet gäller inte bidrag till drift av samlingslokaler och bygdegårdar.
 7. Bidragsansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare, ordförande eller kassör.
 8. Bidragen betalas till registrerat bankgiro eller postgiro hos den sökande organisationen.
 9. Om bidragstagaren lämnar oriktiga uppgifter kan det medföra att bidragstagaren blir återbetalningsskyldig.
 10. Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kommunstyrelsen.
 11. Beslut fattas av landsbygdsutvecklare, näringslivschef och i vissa fall utvecklingsutskottet, Östersunds kommun.
Sidan uppdaterad 2024-04-10