Du som är handläggare inom STAR

Här finns information och blanketter till dig som kan aktualisera deltagare inom STAR.

Har du ett ärende ”på ditt bord” som har - eller som borde ha - kontakter med flera parter och som har behov av en bättre fungerande samplanering? Då kan STAR vara ett sätt att komma framåt!

ENIG byter nu namn till STAR - SamverkansTeam för Arbetslivsinriktad Rehabilitering. Alla kommuner i länet har nu en liknande samverkansinsats för samverkan mellan flera myndigheter. Under sommaren kommer det att komma ut delvis ny information och rutiner för aktualisering med mera. Tills vidare fungerar denna information på samma sätt som tidigare:

Det här är STAR

STAR är ett femårigt samverkansinsats/projekt som är finansierat av Samordningsförbundet i Jämtlands län SamJamt

De fyra parter som ingår i STAR är;

 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Regionen
 • Östersunds kommun

Parterna i STAR har kommit överens om att samarbeta för att ge individer ett samlat stöd mot arbete, studier och egen försörjning.

Det finns liknande insatser i alla kommuner i Jämtlands län. Alla insatser har ett övergripande syfte att skapa hållbara samverkansstrukturer mellan de myndigheter/parter som ingår. Man vill skapa tydliga samverkansrutiner kring personer med behov av insatser från flera parter.

STAR har till uppgift att skapa utveckling på tre nivåer:

Strategisk:

 • Att skapa en långsiktigt hållbar samverkansstruktur och samverkanskultur
 • Att sträva efter lösningsfokus i samverkan med individens behov i fokus

Metod/gemensamt lärande

 • Att skapa förutsättningar för lärande på flera nivåer, inom och mellan organisationerna
 • Att sprida verkningsfulla metoder och förhållningssätt

Individnära; för personer med samordningsbehov

 • Att lyfta ärenden till ett samverkansteam för att skapa lärande och smidiga individuella lösningar
 • Att alltid ha individens perspektiv och behov i fokus
 • Att fler individer får möjlighet till individuella samplaneringar av hög kvalitet

STAR: för vem?

För att bli en deltagare ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Personen är från 16 till och med 65 år
 • Står långt ifrån arbetsmarknaden,
 • Har - eller har behov av - samordnade kontakter med fler än två av parterna.
 • De insatser som den egna organisationen kan erbjuda räcker inte till för att göra en bra planering
 • Den sökande är tillräckligt motiverad och vill medverka i en förändring
 • Den sökande har skrivit på ett samtycke

I STAR finns:

En styrgrupp bestående av chefer från parterna med uppgiften;

 • att följa det individnära arbetet
 • att smidiga samverkansrutiner skapas
 • att i övrigt skapa förutsättningar för en bra samverkan

Ett samverkansteam bestående av handläggare från parterna som träffas varje månad för att lyfta enskilda ärenden i behov av samplanering, samt att skapa ett gemensamt lärande.

Det här är STAR:s samverkansteam:

Från Arbetsförmedlingen: En arbetsförmedlare

Från Försäkringskassan: Försäkringshandläggare

Från Psykiatrin: Rehabkoordinator

Från Hälsocentralerna: Rehabkoordinator,

Från kommunens försörjningsstöd: Två socialsekreterare

Från kommunens Navigatorcentrum/ Arbetsmarknadsenhet: Tre koordinatorer

Kontakt

Om du undrar över vem du ska ta kontakt med i din egen organisation, om du har tips, synpunkter och idéer kring STAR eller om du har andra frågor kring samverkan kan du kontakta koordinator Håkan Printz - se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Så här kan jag aktualisera en person till STAR:


Steg 1 - boka samtal

Boka ett samtal med den person du tror kan behöva STAR. Undersök om ni har samma uppfattning av behovet och berätta om vad en medverkan i STAR innebär och kan vara bra för.

Steg 2 - gör aktualisering

Visa den sökande den information som finns tillgänglig via denna webbplats. Om ni är överens om att göra en aktualisering kan den göras på två sätt:

 • Antingen genom att du i förväg skriver ut de blanketter och den information som behövs
 • eller att ni tillsammans gör aktualiseringen direkt på datorn och därefter skriver ut den.

Tänk på att göra aktualiseringen i en dialog och använd gärna den sökandes egna formuleringar. Var nyfiken, ställ följdfrågor och utforska svaren tillsammans!Här finns länkar för att göra:

Steg 3 skicka blanketterna

Skriv ut dessa blanketter och skicka dem till ”din” representant (se ovan) i STAR. Denne tar materialet vidare och lyfter sedan ärendet till nästa STAR-träff. STAR träffas en gång per månad.

Steg 4 - Samverkansteamet går igenom ansökan

STAR:s Samverkansteam träffas och tar upp ärendet. Ärendet gås igenom där alla i gruppens bidrar med sitt perspektiv och sin erfarenhet. Tillsammans föreslås hur man i samverkan bör gå vidare för en gemensam planering.

Steg 5 - återkoppling från STAR-representant

Efter mötet kan du som initierat ärendet förvänta dig en återkoppling av din organisations STAR-representant på hur ni ska gå vidare och vilka parter som skall ingå i en fortsatt planering.

Steg 6 - individuell samplanering

Om rekommendationen från Samverkansteamet är att genomföra en individuell samplanering ska den initierande parten sammankalla berörda parter till en sådan träff.

Den sökande ska då själv medverka och kan också själv föreslå att ta med sig egna kontaktpersoner som stöd. Den individuella samplaneringen har en egen rutin som du kommer att kunna läsa mer om här.

Steg 7 - uppföljningsenkät

När samplanering skett och en ny handlingsplan är färdig med tydlig ansvarsfördelning är STAR som insats slut. Både den sökande och du som initierat ärendet kommer att få svara på frågor i en indikatorenkät om hur ni uppfattat insatsen.

Avvikelse när samverkan inte fungerar som det ska

När samverkan inte fungerar som den ska finns möjligheten att göra en avvikelse från STAR:s mål/intentioner eller upprättade rutiner. Alla avvikelser hanteras av STAR:s koordinator och lyfts sedan till styrgruppen i ett löpande förbättringsarbete.

Här finns en avvikelseblankett som ska användas Word, 227.5 kB.

Fyll i och skriv ut den. Skicka den sedan i kuvert till:
Östersunds kommun
Håkan Printz, Arbetsmarknadsenheten, STAR
831 82 Östersund

Sidan uppdaterad 2023-07-04