Vattenskyddsområden

En skylt i förgrunden med texten ÖSTERSUND STORSJÖN Vattenskyddsområde Water protection area Vid olika, ring 112, och Storsjön och Frösön i höstfärger i bakgrunden.

För att skydda vårt dricksvatten har vi upprättat vatten­skydds­områden runt våra kommunala vattentäkter. Inom vatten­skydds­områdena ska alla handskas extra försiktigt med exempelvis olja, växtskyddsmedel och gödsel så att inte våra vattentäkter blir förorenade. Större grävarbeten eller strand­bete är andra aktiviteter som kan förorena våra dricks­vatten­täkter.

Allt som hamnar på marken sköljs förr eller senare ned i grundvattnet och ut i sjöar och vattendrag. I Östersunds kommun tar vi vatten både ur sjöar och från grundvatten, som vi renar till dricksvattenkvalitet. Vattenskyddsområdena är geografiskt avgränsade områden som vattentäkterna får sitt vatten ifrån. Vattenskyddsområdena är till för att skydda vattentäkterna; något som vi alla som bor, arbetar eller passerar inom områdena måste tänka på.

Anmäla eller söka tillstånd

För varje vattenskyddsområde finns föreskrifter som talar om vad som är tillåtet och inte. Vissa saker måste du anmäla till oss eller ha tillstånd från oss. Andra saker får du inte göra alls.

Vilka begränsningar som gäller är olika för olika vattenskyddsområden. Till exempel kan det vara förbjudet att

 • tvätta bilen med kemikalier där tvättvattnet rinner ut på marken
 • ställa upp maskiner och fordon om de riskerar att läcka olja på marken
 • hantera större mängder olja, växtskyddsmedel, växtnäringsämnen eller liknande utan tillstånd
 • utföra gräv- eller borrningsarbeten, som kan påverka grundvattnet, utan tillstånd

Ansök om tillstånd att schakta och/eller hantera petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde (e-tjänst)

Anmäl hantering av växtskyddsmedel eller vattenslagning (blankett)

Ansök om tillstånd för husbehovstäkt (blankett)

Anmäl upplag av bark, flis, spån, timmer eller liknande

Anmälan om vattenverksamhet som att gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

Läs mer om vad som gäller för respektive vattenskyddsområde nedan.

Risk för förorening

Om du ser, eller själv orsakar ett spill inom ett vattenskyddsområde, som kan förorena en vattentäkt, hör av dig till kommunen. Är det akut risk för förorening; ring 112.

Bild på leende flicka framför solglittrig sjö

Vi ska även i framtiden kunna dricka rent och hälsosamt vatten.

Östersund Storsjöns vattenskyddsområde

Östersund Storsjöns vattenskyddsområde skyddar vattenintaget i Storsjön som förser cirka 55 000 invånare med kommunalt dricksvatten.

Vattenskyddsområdet omfattar, i stora drag, Storsjön med strandzon, från Bynäset i väster, via Vallsundet och mellan centrala stan och Annersia, vidare vattendragen på Annersia, Ändsjön på Frösön med dess tillopp samt Frösö och Östersunds tätorter.

Anmälan

Du ska anmäla om du tänker:

 • göra större schakt- och grävningsarbetenän 150 kvadratmeter på mark eller i vattendrag
 • kalka ett vattendrag eller en våtmark

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet ska du söka tillstånd, bland annat, för

 • att hantera större mängder oljeprodukter eller andra brandfarliga vätskor (mer än 250 liter)
 • att hantera växtskyddsmedel
 • att lagra eller sprida gödsel eller växtnäringsämnen
 • tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor
 • skogsbruk
 • att etablera eller förändra djurhållning med minst två djurenheter
 • vattenbruk

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att

 • tvätta bilen med kemikalier där tvättvattnet rinner ut på marken vare sig det är en s.k. hårdgjord yta eller inte
 • ställa upp maskiner och fordon om de riskerar att läcka olja på marken
 • ha golvbrunn ansluten till en dagvattenledning
 • spola ned skadliga vätskor eller föremål i dagvattenbrunnar
 • lägga upp förorenade massor på marken
 • dumpa sopor (t. ex. förorenade massor, grus, jord, förorenad snö) i sjöar och vattendrag

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföre­skrifter för Östersunds Storsjöns vattenskyddsområde Pdf, 170.3 kB.

Definitioner av ord och begrepp i föreskrifterna Pdf, 139.4 kB.

Har du en oljetank eller en bensintank?

Verksamheter inom vattenskyddsområdet som har en tank där oljeprodukter eller andra brandfarliga vätskor lagras, ska skylta vid påfyllnadsröret för att påminna om vattenskyddsområdet. Skyltar finns på kommunens kundcenter och kostar 200 kr inkl. moms.

En gul skylt med texten ÖSTERSUND STORSJÖN Vattenskyddsområde. Vid olycka ring 112. Water protection area At an accident, call 112

Häggenås vattenskyddsområde

Häggenås får sitt kommunala kranvatten från en grundvattentäkt. Skyddszonerna och skyddsföreskrifterna är nya och gäller från den 3 december 2018.

Skyddsområdet sträcker sig från Häggenås kyrka i öster till Häggesta i väster och ungefär från E 45:an i söder och till Kyrkbodbergets topp i norr.

Påbud

Så här ska du, bland annat, göra inom vattenskyddsområdet:

 • om du tvättar bilen med avfettningsmedel eller liknande, ska du göra det på en plats där föroreningarna fångas upp, till exempel i en biltvätt.
 • se till att det inte uppstår spill och läckage till marken när du hanterar olja, bensin eller diesel, eller andra brandfarliga vätskor, eller ställer upp arbetsfordon.
 • lagra och hantera ensilage och gödningsmedel på ett sådant sätt så att det inte läcker till omgivande mark och vatten.

Anmälan

Du ska anmäla om du tänker

 • etablera utfodringsplatser inom den sekundära zonen, för fler än två djurenheter (om du inte redan har tillstånd för djurhållning).
 • sprida vägsalt, eller dyligt, inom den sekundära zonen - undantaget är spridning av saltinblandad sand (max 2 % salt).

Tillstånd

Du ska söka tillstånd, bland annat, för att:

 • hantera mer än 50 liter olja, bensin eller diesel inom primärzonen. Motsvarande för sekundärzonen är 250 liter. Undantaget är hantering av olja för uppvärmning, bränsle i fordons tankar samt transporter genom området.
 • yrkesmässigt hantera exempelvis växtskyddsmedel eller gödsel.
 • att etablera eller förändra djurhållning med minst två djurenheter.
 • tillfälligt lägga upp bark, flis, spån, timmer eller grenar och toppar från avverkning - undantaget är ved till husbehov.
 • utföra schaktnings- eller muddringsarbete, större än 150 kvadratmeter - undantaget är ledningsunderhåll och mindre grävningsarbeten på tomter.
 • sprida vägsalt, eller dyligt, inom den primära zonen - undantaget är spridning av saltinblandad sand (max 2 % salt). 

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att:

 • sprida gödningsmedel på frusen, tjälad eller snötäckt mark i primär zon under någon del av året.
 • permanent lägga upp bark, flis, spån, timmer eller grenar och toppar från avverkning.
 • släppa ut, eller infiltrera, hushållsspillvatten (från tvätt, disk och toalett) i mark eller vatten i primär zon.
 • gräva ned avfall av något slag.
 • lägga upp snö inom primärzonen som kommer från områden utanför primärzonen och att lägga upp snö i sekundärzonen som kommer från området utanför vattenskyddsområdet.

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Häggenås vattenskyddsområde Pdf, 49.8 kB.

Definitioner av ord och begrepp i föreskrifterna Pdf, 100.5 kB.

Lillsjöhögens vattenskyddsområde

Lillsjöhögen får sitt kommunala kranvatten från en grundvattentäkt.

Vattenskyddsområdet utgörs av ett mindre område på Rörsjöns östra sida och strax norr om väg 87.

Tillstånd

Inom vattenskyddsområdet ska du söka tillstånd, bland annat, för att

 • hantera giftiga eller skadliga ämnen som oljeprodukter och bekämpningsmedel
 • utföra schaktnings- och fyllnadsarbeten
 • anlägga gödselstackar, urinbrunnar eller ensilageanläggningar

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att

 • ta grus eller andra massor
 • lägga upp sopor, massor, timmer eller förorenad snö
 • sprida vägsalt

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Lillsjöhögens vattenskyddsområde Pdf, 73.8 kB.

Definitioner av ord och begrepp i föreskrifterna Pdf, 71.9 kB.

Lits vattenskyddsområde

Lit får sitt kommunala kranvatten från en grundvattentäkt.

Vattenskyddsområdet för Lits grundvattentäkt utgörs av östra delen av Hårkmon.

Tillstånd

Inom yttre skyddszonen ska du söka tillstånd, bland annat, för

 • att hantera oljeprodukter eller andra brandfarliga vätskor
 • yrkesmässig hantering av växtskyddsmedel, gödsel eller växtnäringsämnen

Förbud

Inom den inre skyddszonen är, i princip, allt förbjudet som kan påverka marken, och därmed grundvattnet, det allra minsta.

Inom den yttre skyddszonen är det, bland annat, förbjudet att

 • lägga upp permanenta upplag av bark eller timmer
 • lägga upp sopor, snö, oljegrus, halkbekämpningsmedel med mera

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Lits vattenskyddsområde Pdf, 221.8 kB.

Definitioner av ord och begrepp i föreskrifterna Pdf, 71.9 kB.

Näktens vattenskyddsområde

Fåker får sitt kommunala kranvatten från sjön Näkten. Hela Näkten med omgivande stränder och större tillflöden är ett vattenskyddsområde som skyddar intagen för både Östersunds kommuns och Bergs kommuns vattenverk. Skyddszonerna och skyddsföreskrifterna är nya och gäller från den 9 september 2019.

Den primära skyddszonen utgörs av sjön Näktens norra del avgränsad i söder av en öst-västlig linje, i höjd med Salsåviken, samt en 50 meter bred strandzon (räknat från sjöns högsta dämningsgräns) runt norra delen av sjön. Den primära skyddszonen utgörs också av några av de större tillflödenas nedre lopp med omgivande strandzon - se kartan.

Den sekundära skyddszonen utgörs av den södra delen av sjön Näkten (upp till Salsåviken) samt en 100 meter bred strandzon (räknat från sjöns högsta dämningsgräns) runt södra delen av sjön (belägen i Bergs kommun), samt en 50 meter bred zon utanför den primära zonen.

Näktens vattenskyddsområde har också en tertiär skyddszon som utgörs av närliggande sjöar och de tillflöden (åar, bäckar, större diken) som finns utmärkta på den ekonomiska kartan samt en 100 meter bred strandzon runt dessa (räknat från sjöarnas och tillflödenas högsta dämningsgränser).

Den södra, grovt streckade delen av vattenskyddsområdet ligger i Bergs kommun

Påbud

Så här ska du, bland annat, göra inom primär och sekundär zon:

 • om du tvättar bilen med avfettningsmedel eller liknande, ska du göra det på en plats där föroreningarna fångas upp, till exempel i en biltvätt
 • se till att det inte uppstår spill och läckage till marken när du hanterar olja, bensin eller diesel, eller andra brandfarliga vätskor, eller ställer upp arbetsfordon
 • Förvaringskärl ska ha påkörningsskydd om det finns risk för påkörning
 • lagra och hantera ensilage och gödningsmedel i den primära zonen på ett sådant sätt så att det inte läcker till omgivande mark och vatten

Inom tertiär zon ska du, vid förändring av verksamhet, ta sådan hänsyn att ett långsiktigt skydd av vattentäkterna bibehålls.

Anmälan

Du ska anmäla om du, inom primär zon, bland annat, tänker

 • jord- eller vattenslå plantor som är behandlade med växtskyddsmedel
 • utföra schaktningsarbeten i samband med byggande eller muddring
  (med vissa undantag - se föreskrifterna). Större än 150 kvadratmeter.

Du ska anmäla om du, inom sekundär zon, bland annat, tänker

 • hantera exempelvis växtskyddsmedel eller gödsel yrkesmässigt
 • nyetablera eller förändra djurhållning med minst två djurenheter
 • hålla djur på strandbete

Tillstånd

Du ska söka tillstånd, bland annat, för att:

 • hantera mer än 50 liter olja, bensin eller diesel inom primärzonen. Motsvarande för sekundärzonen är 250 liter. Undantaget är hantering av olja för uppvärmning, bränsle i fordons tankar samt transporter genom området

Du ska söka tillstånd, bland annat, för att inom primär zon:

 • sprida växtskydds- eller växtgödningsmedel yrkesmässigt
 • lagra stallgödsel motsvarande årsproduktionen från mer än 2 djurenheter
 • nyetablera eller förändra djurhållning, med minst två djurenheter
 • anlägga materialtäkt även för husbehov
 • sprida vägsalt - undantaget är spridning av saltinblandad sand (max 4 % salt)

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att:

 • spola ned föroreningar i dagvattenbrunnar eller ha golvbrunnar anslutna till dagvattenledningar
 • lägga upp gödningsmedel och kasserade ensilagebalar direkt på marken i primär zon
 • sprida gödningsmedel på frusen, tjälad eller snötäckt mark i sekundär zon

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Beslut om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näktens vattenskyddsområde Pdf, 357.5 kB.

Definitioner av ord och begrepp i föreskrifterna Pdf, 144.6 kB.

Tandsbyns vattenskyddsområde

Tandsbyn får sitt kommunala kranvatten från en grundvattentäkt. Skyddszonerna och skyddsföreskrifterna är nya och gäller från den 8 oktober 2018. Vattenskyddsområdet avgränsas i nordost av Nygårdsvägen och Bodsjövägen, omfattar ett knappt kilometerbrett område längs järnvägen mot sydväst och avslutas innan Grubban.

Påbud

Så här ska du, bland annat, göra inom vattenskyddsområdet:

 • Se till att det inte uppstår spill och läckage till marken när du hanterar oljeprodukter och andra brandfarliga vätskor, eller ställer upp arbetsfordon
 • Ha beredskap för sanering av oljor och drivmedel om du yrkesmässigt använder arbetsfordon

Tillstånd

Du ska söka tillstånd, bland annat, för att:

 • hantera mer än 50 liter olja, bensin eller diesel inom primärzonen. Motsvarande för sekundärzonen är 250 liter. Bränsle i fordons tankar är undantaget.
 • i sekundära skyddszonen, yrkesmässigt hantera exempelvis växtskyddsmedel, ensilage eller gödsel
 • göra större markarbeten som exempelvis att schakta, borra eller gräva om det berör mer än 150 kvadratmeter
 • att etablera eller förändra djurhållning med minst två djurenheter
 • installera berg-, jord- eller sjövärme i sekundära skyddszonen

Förbud

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att:

 • tvätta motorfordon eller maskiner med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier där tvättvattnet rinner ner i marken
 • inom den primära skyddszonen, hantera exempelvis växtskyddsmedel, ensilage och gödsel
 • inom den primära skyddszonen, anlägga avloppsanläggning för hushåll (för s.k. spillvatten)
 • lägga upp sopor, vägsalt, asfalt eller oljegrus
 • inom den primära skyddszonen, installera berg, jord- eller sjövärme

För fullständiga föreskrifter, läs mer i

Skyddsföreskrifter för Tandsbyns vattenskyddsområde Pdf, 93.4 kB.

Definitioner av ord och begrepp i föreskrifterna Pdf, 71.9 kB.

Sidan uppdaterad 2024-06-18