Olägenheter

Det finns ingen generell "rätt" att få tillstånd. Kommunen ska bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter.

Enligt 8 kap 17 § i Alkohollagen och i dekommunala riktlinjerna får serveringstillstånd vägras om alkoholserveringen på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Alkoholpolitiska olägenheter kan anses föreligga;

  • i de fall kommunen bedömer vara särskilt känsliga områden, exempelvis i närheten av skolor, fritidsgårdar eller ställen där många ungdomar brukar samlas.
  • i de fall Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till kända eller befarade ordningsproblem, på serveringsstället eller i dess närmaste omgivningar.
  • i de fall Samhällsbyggnad avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för störningar från serveringsstället.
  • i de fall kommunen känner till missförhållanden på serveringsstället eller angående sökandens lämplighet.
  • om sökanden är känd för att, eller kan befaras, bedriva drogliberal verksamhet eller annat som inte är förenligt med seriös restaurangverksamhet, till exempel spel- eller sexklubbar.
  • om sökanden är känd för att, eller kan befaras, underlåta att rätta sig efter myndigheters föreskrifter eller att inte ta del av det ekonomiska ansvar som följer av verksamheten.
  • i de fall serveringsstället utsätter gäster för fara genom att låsa/blockera nödutgångar och/eller överskrider tillståndet för maxantal gäster.

Återkallelse av serveringstillstånd med mera

Avviker den bedrivna serveringen av alkoholdrycker från lag, föreskrifter eller meddelade villkor ska återkallelse ske av beviljat tillstånd (9 kap 18 §). Istället för återkallelse kan tillståndshavaren tilldelas en varning eller en erinran.

Förbud mot detaljhandel eller servering för kortare tid kan utfärdas (9kap 19 §) Detta avser endast folköl. Om förbud anses vara en alltför ingripande åtgärd, kan kommunen meddela en varning.

Sidan uppdaterad 2017-09-05