Receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel (där nikotinläkemedel ingår) ska anmälas till Läkemedelsverket, när anmälan är gjord kan försäljning påbörjas.

Förändringar i verksamheten eller i anmälda uppgifter ska anmälas till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras innan förändringen genomförs. Tänk också på att anmäla om du har för avsikt att avsluta verksamheten. Läkemedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och kommunen kontrollerar att lagen och bestämmelserna följs. Kommunen ska rapportera brister till Läkemedelsverket.

Försäljaren ska varje månad lämna uppgifter om försäljning till e-halsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka regler gäller?

Försäljaren är skyldig att utöva särskild egenkontroll och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Läkemedel ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personalen och åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Vidare ska det tydligt framgå att produkterna är läkemedel.

Det ska dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja receptfria läkemedel till den som inte fyllt 18 år. För att kunna förvissa sig om att konsumenten fyllt 18 år, krävs någon form av legitimationskontroll eller annan kontroll som kan återge information om konsumentens ålder.

Nikotinläkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år ( langning).

Receptfria läkemedel får endast säljas i originalförpackning.

Tillsyns/kontrollavgifter

  • Kontrollavgift för försäljning av receptfria läkemedel är 1125 kronor.
  • För samtidig försäljning av folköl & tobak 1350 kronor.
  • För samtidig försäljning av tobak & receptfria läkemedel 1350 kronor.
  • För samtidig försäljning av folköl och receptfria läkemedel 1350 kronor.
  • För samtidig försäljning av folköl, tobak & receptfria läkemedel 2475 kronor.

Vad händer om jag bryter mot lagen

Den som säljer receptfria läkemedel utan att först ha anmält försäljningen till Läkemedelsverket eller lämnar ut läkemedlen till den som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Sidan uppdaterad 2018-04-05