Alkoholpolitiska olägenheter

Det finns ingen generell "rätt" att få tillstånd. Kommunen ska bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter.

Enligt 8 kap 17 § i Alkohollagen och i de kommunala riktlinjerna får serveringstillstånd vägras om alkoholserveringen på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Alkoholpolitiska olägenheter kan anses föreligga;

  • i de fall kommunen bedömer vara särskilt känsliga områden, exempelvis i närheten av skolor, fritidsgårdar eller ställen där många ungdomar brukar samlas.
  • i de fall Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till kända eller befarade ordningsproblem, på serveringsstället eller i dess närmaste omgivningar.
  • i de fall Samhällsbyggnad avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för störningar från serveringsstället.
  • i de fall kommunen känner till missförhållanden på serveringsstället eller angående sökandens lämplighet.
  • om sökanden är känd för att, eller kan befaras, bedriva drogliberal verksamhet eller annat som inte är förenligt med seriös restaurangverksamhet, till exempel spel- eller sexklubbar.
  • om sökanden är känd för att, eller kan befaras, underlåta att rätta sig efter myndigheters föreskrifter eller att inte ta del av det ekonomiska ansvar som följer av verksamheten.
  • i de fall serveringsstället utsätter gäster för fara genom att låsa/blockera nödutgångar och/eller överskrider tillståndet för maxantal gäster.

Erinran, varning och återkallelse av serveringstillstånd

En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 9 kap 17 § alkohollagen

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. 9 kap 18 § alkohollagen

Förbud mot detaljhandel eller servering för kortare tid kan utfärdas. Detta avser endast folköl. Om förbud anses vara en alltför ingripande åtgärd, kan kommunen meddela en varning. 9 kap 19 § alkohollagen

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-01-03