Serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hantering av ansökningar om serveringstillstånd, för hantering av tillstånd för försäljning av tobak, anmälan om försäljning av e-cigaretter och folköl samt för tillsyn. Dessutom har nämnden ansvaret för kontroll av receptfria läkemedel hos försäljarna samt tillsynsansvaret över rökfria miljöer. Nämnden är också remissinstans vid ansökningar om tillstånd för automatspel och värdeautomater.

Från och med 1 juli 2019 ersätter Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bland annat införs krav på försäljningstillstånd vid försäljning av tobaksvaror och antalet rökfria miljöer utomhus utökas. Även vad som omfattas av rökförbudet utökas så att rökförbudet omfattar rökning av tobak, inhalering efter förångning eller upphettning av tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Det praktiska arbetet att hantera ansökningar, anmälan och göra tillsyn utförs av Tillståndsenheten.

Kontakt med Tillståndsenheten

Alla nya restauratörer med allmänna frågor om serveringstillstånd samt övriga allmänna frågor (exempelvis om tobaksförsäljning) hänvisas till kommunens kundcenter.

Kundcenter 063-14 30 00länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alla som redan har en etablerad kontakt är välkomna att vända sig direkt till Tillståndsenheten. Kontaktuppgifter finns på alla utskick.

Östersunds kommuns Alkohol- och drogpolicy

Kommunens inställning till alkohol och andra droger är entydigt. Bruk av alkohol och alla former av droger ska minska. Genom en begränsning minskar även dess skadeverkningar i samhället. Grundsatsen för all alkoholförsäljning är ordning och nykterhet.

Kommunens policy för alkohol och drogerPDF

För dig som ska söka serveringstillstånd

Enklast är att ansöka via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går också bra att använda en vanlig blankett, som du hittar på sidan för kommunens e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . När du klickat på länken, scrolla längst ner på sidan och klicka på Tillstånd så hittar du blanketterna.

Där finns alla blanketter för ansökan och anmälan inom området.

För att se vilka andra handlingar som ska bifogas ansökan, se Checklistor-lathundar för respektive ansökan bland dokumenten längst ned på sidan.

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan/anmälan.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar lämnats in och avgiften är betald.

När behövs inte serveringstillstånd?

Ett tillstånd behövs om servering av vin, starköl, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker sker mot ersättning. Det gäller även inom slutna sällskap.

För att det ska vara ett slutet sällskap måste personerna ha något gemensamt. Exempel är personer som arbetar på samma arbetsplats eller tillhör samma förening.

Att personer har köpt biljett för att gå på samma fest eller arrangemang, innebär inte att de personerna tillhör ett slutet sällskap. Endast om biljetterna har sålts till personer som har något gemensamt är det fråga om ett slutet sällskap.

I vissa fall behövs inget serveringstillstånd:

Serveringstillstånd krävs inte för servering av privat karaktär som anordnas
a) utan vinstintresse och b) i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker och c) vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och d) utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Exempel på detta kan vara bröllop, 50-årsfest eller jubileumsfest.

Vad händer sedan?

När ansökan inkommit och ärendet utretts fattas beslut i Social- och arbetsmarknadsnämnden. Om ansökan överensstämmer med de krav som ställs kan ett beslut tas av ordförande istället.

Tillstånd ges när lagens och kommunens krav är uppfyllda. Hänsyn tas till sökandens och serveringsställets lämplighet samt till problem som serveringen kan leda till, sett från ett alkoholpolitiskt håll.

Handläggningstiden från komplett ansökan till ett färdigt förslag för beslut för ett stadigvarande serveringstillstånd är sex veckor. Ett tillfälligt tillstånd till allmänheten för upp till sex dagar beslutas inom en månad. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap beslutas inom tio dagar. Kom ihåg att ansöka i god tid!

Överklaga beslut

Om den som fått beslutet är missnöjd med det beslut som Social- och arbetsmarknadsnämnden fattat, kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten i Härnösand.
I överklagandet ska följande information finnas:

  • vilket beslut som överklagas
  • varför du/ni anser att beslutet är oriktigt, och ange också hur beslutet ska ändras
  • vem som överklagar beslutet

Beslutet skall vara undertecknat.

Överklagandet skickas till:

Östersunds kommun, Social- och arbetsmarknadsnämnden, 831 82 Östersund

Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut. Vill du ha hjälp eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till Tillståndsenheten.

Serveringstillståndets giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Försäljning eller servering av folköl

Vid försäljning eller servering av folköl behövs inget tillstånd, men en anmälan måste göras, Ett tillräckligt matutbud är också ett krav för att försäljning eller servering ska tillåtas.

klicka här för att hämta anmälningsblankettenlänk till annan webbplats. När du klickat på länken, scrolla längst ner på sidan och klicka på Tillstånd så hittar du blanketten.

Försäljning av tobak

Vid försäljning av tobak behövs från och med den 1 juli 2019 försäljningstillstånd både för detaljhandel och partihandel. För de som senast den 30 juni 2019 hade anmält tobaksförsäljning enligt den gamla lagen och de som då var partihandlare gäller dock övergångsregler. Enligt övergångsreglerna kan de fortsätta att bedriva försäljning till senast den 1 november 2019 då en ansökan om försäljningstillstånd måste ha lämnats in om försäljning skall få fortsätta.

klicka här för att hämta ansökningsblanketterlänk till annan webbplats. När du klickat på länken, scrolla längst ner på sidan och klicka på Tillstånd så hittar du blanketten.

Mer information hittar du på sidan Försäljning av tobaksvaror.

Tillsyn

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet.

Med en väl fungerande lagstiftning har samhället möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol i samhället och särskilt begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa miljöer och sammanhang. Det är särskilt angeläget att regelverket ger barn och unga det skydd de behöver.

En viktig förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken och skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler följs. För kontrollen av den direkta åtkomsten till alkoholdrycker, vid sidan av Systembolagets försäljning, är kommunernas och polisens tillsyn av serveringsverksamhet och av folkölsförsäljning centrala.

Kommunen har, tillsammans med Polismyndigheten även ansvar för hur tobakslagens bestämmelser följs hos detaljhandeln.

Tipsa Tillståndsenheten


Vad kan du förvänta dig av oss?

Vid komplett ansökan gällande stadigvarande serveringstillstånd finns förslag till beslut framtaget inom sex veckor från den dagen ansökan kommit in.

Komplett ansökan gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten upp till sex dagar beslutas inom en månad, samt till slutna sällskap inom 10 dagar från den dagen ansökan kommit in.

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Tillståndsenheten hanterar personuppgifter utifrån datskyddsförordningen (GDPR), Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt gällande speciallagstiftningar för myndighetsutövning t.ex. Alkohollagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Information om hantering av personuppgifter finns angiven på respektive blankett för olika typer av anmälningar eller ansökningar.

För mer övergripande information om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter, hänvisas till www.ostersund.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-10