Försäljning av tobaksvaror

Den 1 juli 2019 ersätter ”Lag om tobak och liknande produkter SFS 2018:2088 nuvarande Tobakslag och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bland annat införs krav på försäljningstillstånd vid försäljning av tobaksvaror.

Krav på anmälan till och med den 30 juni 2019

Försäljning av tobaksvaror ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. Detta gäller till och med den 30 juni 2019.

Krav på försäljningstillstånd från och med den 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 gäller att den som skall sälja tobaksvaror, både detaljhandlare och partihandlare, skall ha ett försäljningstillstånd.

Den som anmält försäljning senast 30 juni 2019 får fortsätta att sälja under en tid.

Övergångsregler

Den som senast den 30 juni 2019 anmält försäljning av tobaksvaror till kommunen får fortsätta att sälja dessa under en övergångstid som sträcker sig till senast den 1 november 2019. På den försäljningen tillämpas då nuvarande Tobakslag (1993:581) om inte en ansökan om försäljningstillstånd hunnit prövas under denna period.

Senast den 1 november 2019 måste sedan en ansökan om försäljningstillstånd ha inkommit till kommunen för att den som gjort en anmälan senast den 30 juni 2019 ska kunna fortsätta med sin försäljning under tiden fram till dess att kommunen prövat ansökan (tagit beslut) om försäljningstillstånd. Under mellantiden tillämpas nuvarande Tobakslag (1993:581) på den försäljningen.

Försäljaren är skyldig att utöva särskild kontroll (egenkontroll) och att ansvara för att verksamheten följer ett lämpligt egenkontrollprogram. Program för egenkontroll ska bifogas anmälan om försäljning av tobaksvaror. Från och med 1 juli 2019 skall programmet bifogas en nyansökan.

Vilka regler gäller?

I försäljningslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år. Inte heller får föräldrar skicka barn under 18 år för att köpa tobaksvaror.

Langning

Tobaksvaror får inte säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som ej fyllt 18 år.

Automater

Försäljning av tobaksvaror från automat är tillåten om det går att kontrollera mottagarens ålder.

Rökfria serveringar

Rökningen är förbjuden på alla inomhusserveringar som drivs som näringsverksamhet och erbjuder mat och dryck till förtäring på plats, oavsett om tillståndet är tillfälligt eller om verksamheten drivs av ideell förening. Rökförbudet gäller från och med den 1 juli 2019 också utomhus. Förbudet mot rökning utökas också och kommer efter 1 juli 2019 inte bara gälla tobaksrök utan nästan all form av rökning. Rökning tillåts dock i särskilt inrättade rökrum. Se under rubriken rökfria miljöer för mer information.

Varningstexter och styckeförsäljning

Cigaretter får bara säljas i originalförpackning med särskild märkning. Förpackningen ska innehålla minst 20 cigaretter, vara försedd med varningstexter och innehållsdeklaration samt uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning.

Styckeförpackningar för portionssnus

Från och med 1 juli 2019 gäller att styckeförpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner. Enligt övergångsbestämmelser till nya lagen får styckeförpackning som innehåller färre portioner än 20 och som är tillverkade före den 1 juli 2019 får fortsätta att säljas till konsument, dock längst till den 31 december 2019.

Marknadsföring

Tobaksreklam är förbjuden, även om måttfulla kommersiella meddelanden får förekomma på försäljningsstället men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Spårbarhet- och säkerhetsmärkning

Reglerna om styckeförpackningar till tobaksvaror skall föres med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning och därmed sammanhängande regler har börjat gälla redan från och med den 20 maj 2019.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i 6 månader. Kommunen kan också ge dig en varning.

I och med nya lagens ikraftträdande så ersätts åtgärden försäljningsförbud med återkallelse av försäljningstillstånd.

Kommunen kan också besluta att en tobaksvara ska tas om hand. Denna möjlighet kommer att falla ifrån i och med nya lagens ikraftträdande.

Beslut som en kommun har fattat enligt tobakslagen överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Den som säljer tobaksvaror till underåriga kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Folkhälsomyndighetens sida om tobaklänk till annan webbplats

18-årsdekalerlänk till annan webbplats

Lag om tobak och liknande produkter 2018:2088länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens om Lag om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi erbjuder dig råd och information i ett tidigt skede.

Vid anmälan av folköls-, läkemedels- eller tobaksförsäljning får du en skriftlig bekräftelse inom tio dagar.

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Tillståndsenheten hanterar personuppgifter utifrån datskyddsförordningen (GDPR), Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt gällande speciallagstiftningar för myndighetsutövning t.ex. Alkohollagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Information om hantering av personuppgifter finns angiven på respektive blankett för olika typer av anmälningar eller ansökningar.

För mer övergripande information om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter, hänvisas till www.ostersund.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-06-04