Receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel (där nikotinläkemedel ingår) ska anmälas till Läkemedelsverket, när anmälan är gjord kan försäljning påbörjas.

Förändringar i verksamheten eller i anmälda uppgifter ska anmälas till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras innan förändringen genomförs. Tänk också på att anmäla om du har för avsikt att avsluta verksamheten. Läkemedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och kommunen (genom Tillståndsenheten) kontrollerar att lagen och bestämmelserna följs. Kommunen ska rapportera brister till Läkemedelsverket.

Försäljaren ska varje månad lämna uppgifter om försäljning till e-halsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka regler gäller?

Försäljaren är skyldig att utöva särskild egenkontroll och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Läkemedel ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personalen och åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Vidare ska det tydligt framgå att produkterna är läkemedel.

Det ska dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja receptfria läkemedel till den som inte fyllt 18 år. För att kunna förvissa sig om att konsumenten fyllt 18 år, krävs någon form av legitimationskontroll eller annan kontroll som kan återge information om konsumentens ålder.

Nikotinläkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år ( langning).

Receptfria läkemedel får endast säljas i originalförpackning.

Vad händer om jag bryter mot lagen

Den som säljer receptfria läkemedel utan att först ha anmält försäljningen till Läkemedelsverket eller lämnar ut läkemedlen till den som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vi erbjuder dig råd och information i ett tidigt skede.

Vid anmälan av folköls-, läkemedels- eller tobaksförsäljning får du en skriftlig bekräftelse inom tio dagar.

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Tillståndsenheten hanterar personuppgifter utifrån datskyddsförordningen (GDPR), Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt gällande speciallagstiftningar för myndighetsutövning t.ex. Alkohollagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Information om hantering av personuppgifter finns angiven på respektive blankett för olika typer av anmälningar eller ansökningar.

För mer övergripande information om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter, hänvisas till www.ostersund.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-12-10