Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Från och med 1 juli 2019 ersätts Tobakslagen med Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) och antalet rökfria miljöer utomhus utökas liksom att det som omfattas av rökförbudet utökas.

Följande miljöer ska vara rökfria:

 • Barn- och ungdomsverksamhetlänk till annan webbplats
  Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats
  Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vårdlänk till annan webbplats
  Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafiklänk till annan webbplats
  På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
 • Restauranger och andra serveringsställenlänk till annan webbplats
  I restauranger och på andra serveringsställen. På uteserveringar får man röka på vissa villkor. Man får också röka i särskilda rökrum, men dit får man inte ta med mat eller dryck.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställninglänk till annan webbplats
  I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
 • I andra lokaler än nu uppräknade
  Om allmänheten har tillträde till lokalerna.

Från och med 1 juli 2019 utökas antalet rökfria miljöer med följande:

 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor.
 • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer
 • Inhägnande platser/arenor utomhus, ex idrottsanläggningar, och fotbollsplaner etc.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler etc.

Informationsblad om rökfria miljöer

Information till skolorPDF

Information till hälso- och sjukvårdenPDF

Information till de som bedriver inrikes kollektivtrafikPDF

Information om restauranger och andra serveringsställenPDF

Information om allmänna lekplatserPDF

Information om inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövningPDF

Information om entréer till offentliga lokalerPDF

Information om lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vårdPDF

Undantag från rökförbudet

För inomhusmiljöerna ovan, med undantag för lokaler som används för barn- och ungdomsverksamhet och restauranger samt andra serveringsställen är det tillåtet med rökning i delar av dessa lokaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts för rökning. När det gäller lokaler som används för barn- och ungdomsverksamhet, är det tillåtet i lokaler som enbart är upplåtna för personal. Möjlighet finns också till avvikelse om det finns särskilda skäl på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller omständigheterna i övrigt (6 §).

På restauranger och andra serveringsställen får dock särskilda rum avsättas för rökning. Rum där rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Ett sådant rums placering får inte vara så att besökare måste passera genom rummet. Endast rökning är tillåten i detta rum och samt med rökning tillhörande verksamhet. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår.

Vad som omfattas av rökförbudet

I dag omfattas endast tobaksrök av rökförbudet i Tobakslagen.

Från och med 1 juli 2019 utökas vad som omfattas av rökförbudet till att också gälla:

 • inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak
 • användning av elektroniska cigaretter
 • rökning av örtprodukter för rökning
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Ansvar

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Särskilt om ansvaret för utomhusmiljöer med anledning av att dessa utökas från den 1 juli 2019.

Vid utomhusmiljöer till exempel entréer, har fastighetsägarenägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum, är normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Den ansvarige ska sätta upp skyltar och tydligt informera besökare/gäster om förbudet, och den ansvarige ska också vid behov informera de som bryter mot rökförbudet med information och tillsägelser.

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att fysiskt avlägsna en person. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

När det gäller hur stort område utanför en entré eller annan yta som klart saknar avgränsningar till exempel en lekplats eller en busshållplats som skall vara rökfri, så har den ansvarige att göra en bedömning utifrån lagens syfte att miljön skall hållas rökfri för den som till exempel önskar gå in i en butik eller in på en restaurang eller väntar på en buss eller är på en lekplats som allmänheten har tillträde till samt att ytan skall vara så pass stor att inte rök kommer in i den rökfria lokalen eller in på den som väntar på bussen eller använder redskapen på lekplatsen. När sedan kommunen kommer på tillsyn görs en bedömning i samråd med den ansvarige av ytans lämplighet.

Kommunens tillsynsansvar

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar att kontrollera att rökförbudet upprätthålls.

Det praktiska arbetet utförs av Tillståndsenheten.

Lag om tobak och liknande produkter 2018:2088länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens om Lag om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-01