Servering till slutna sällskap

Med slutna sällskap menas sammanslutningar eller grupper av ganska begränsad omfattning, med en personkrets som i princip är känd på förhand och som har ett gemensamt intresse.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte var ett slutet sällskap i alkohollagens mening.

Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud och dryck som tillfällig servering till allmänheten. Kraven på den som ska ansvara för serveringsverksamheten kan dock ställas något lägre. Inköp av alkoholdrycker får endast göras hos Systembolaget.

Ideella föreningar, stiftelser med flera ska ha tillfredsställande organisation och ha antagit stadgar för sin verksamhet.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle krävs inte att sökanden genomgår kunskapsprovet.

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap som riktar sig till ungdomar ska bedömas med stor restriktivitet. Föreningar och klubbar som uppbär någon form av kommunalt stöd till sin ungdomsverksamhet får inte serveringstillstånd under samma år som stödet beviljats.

Har näringsidkare redan serveringstillstånd eftersträvas en kort handläggningstid . För övriga tillståndsansökningar gäller att ansökan ska inkomma minst 10 dagar i förväg. I ansökningsavgiften ingår administrativa tillsynskostnader.

I kommunen medges servering till slutna sällskap normalt längst till klockan 02.00.

Serveringstillstånd krävs inte för servering av privat karaktär som anordnas

a) utan vinstintresse och
b) i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker och
c) vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och
d) utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Exempel på detta kan vara bröllop, 50-årsfest eller jubileumsfest.

Observera att alla ovanstående punkter ska vara uppfyllda.

Det behövs en del andra handlingar som bifogas ansökan, hämta checklista nedan.

Sanktioner

Sanktioner i form av återkallelse regleras i alkohollagens 9 kap, 17-18 §§, och ska övervägas;

  • om det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
  • om tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.
  • En kommun ska också återkalla serveringstillståndet om tillståndet inte längre uttnyttjas.

En kommun får meddela innehavaren av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-22