Stadigvarande tillstånd till allmänheten

Serveringstillstånd behövs vid exempelvis pub- och restaurangverksamhet. Tillståndet gäller servering av starköl, vin, spritdryck samt annan jäst alkoholdryck.

Det finns också möjlighet att söka tillstånd för catering av mat och alkohol till slutna sällskap, en förutsättning är att verksamheten uppfyller kraven för att kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Catering kan sökas av ny verksamhet eller redan befintlig verksamhet.

När ansökan inkommit och ärendet utretts (ta cirka 6 veckor) fattas beslut i Social- och arbetsmarknadsnämnden. Om ansökan överensstämmer med de krav som ställs kan ett beslut tas av ordförande istället.

Det behövs en del andra handlingar som bifogas ansökan, hämta checklista nedan.

Sanktioner

Sanktioner i form av återkallelse regleras i alkohollagens 9 kap, 17-18 §§, och ska övervägas;

  • om det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
  • om tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.
  • En kommun ska också återkalla serveringstillståndet om tillståndet inte längre uttnyttjas.

En kommun får meddela innehavaren av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-01