Tillfälligt tillstånd

Tillfälliga tillstånd för alkoholservering används vanligtvis vid större evenemang, exempelvis för serveringstält vid festivaler, och gäller under någon eller några dagar.

Ansökan

Bifoga följande till din ansökan:

 • kvitto på insatt ansökningsavgift
 • befintligt serveringstillstånd
 • hyreskontrakt för serveringsstället
 • arrende- eller köpeavtal
 • registreringsbevis för bolaget från Bolagsverket *
 • aktuella situations- och möbleringsritningar i A4-format över serveringslokalen
 • uppgifter om kassaregister
 • meny
 • koncept, beskrivning av verksamhetens inriktning
 • lista på serveringsansvarig personallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Bevis om persons uppdrag med historik från Bolagsverket*

Övriga villkor

 • Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse och polistillstånd enligt ordningslagen.
 • Lokalen ska vara en klart avgränsad yta med sittplatser vid bord.
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under restaurangliknande former.
 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
 • Starköl, vin eller annan jäst alkoholdryck får i dessa fall serveras som längst till klockan 03.00
 • Kunskapsprov med godkänt resultat (44 frågor)

Sanktioner

Sanktioner regleras i alkohollagens 9 kap. 17-18 §§.

Tillståndshavaren kan meddelas erinran, varning, eller återkallelse av serveringstillståndet.

 • En innehavare av serveringstillstånd kan meddelas en erinran eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte
  1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
  2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen.
 • Ett serveringstillstånd ska återkallas om det med tillståndshavarens vetskap förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller om tillståndshavaren brutit mot alkohollagen på ett sådant sätt att att en varning inte är tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar tidigare utan att ha rättat till de förhållanden som orsakat varningen.

* För sökande med sökandeföretag från annan medlemsstat inom Europeiska Unionen godtas även handlingar och registerutdrag från annan behörig myndighet från någon av dessa stater.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-10-22