Publicerad 2017-11-02

Markansvisningsavtalet med Fredriksson Group föreslås förlängas 

Den kommunala handläggningen av planärendet i Karlslund har dragit ut på tiden. Därför föreslås att markansvisningsavtalet med Fredriksson Group AB ska förlängs. På tisdag ska politikerna i Kommunstyrelsen ta ställning till avtalsförslaget.

Det var hösten 2015 som Östersunds kommun skrev ett markanvisningsavtal med Fredriksson Group AB om mark i Karlslund. Företagets ambition är att bygga villor på den aktuella marken. Sedan markanvisningsavtalet skrevs under för två år har en planprocess inletts.

Planförslagen har varit ute på samråd och handläggarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med att sammanställa de synpunkter som har kommit in och med att justera förslaget. Nästa steg är att Miljö- och samhällsnämnden ska besluta om granskning av planen, vilket betyder att berörda sakägare får möjlighet att yttra sig ännu en gång. Antagande av planen kan tidigast ske under början av nästa år. Och först om den vinner laga kraft kan Fredriksson Group AB ansöka om bygglov.

Planprocessen har tagit längre tid än vad kommunen trodde när parterna skrev på avtalet.

- Bland annat har arbetet med planens utformning, genomförande av en naturvärdesinventering och sammanställning av det stora antalet synpunkter tagit tid, säger Maria Boberg, stadsarkitekt vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Eftersom de här förseningarna inte beror på byggherren utan på att den kommunala prövningen har tagit längre tid än väntat anser vi det nödvändigt att förlänga markanvisningen. Det här är ingenting konstigt på något sätt, utan följer kommunens riktlinjer för markanvisningar, säger Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef vid Östersunds kommun.

Förslaget är att det förlängda avtalet ska gälla till och med 31 december 2018 med i övrigt oförändrade villkor. På tisdag ska Kommunstyrelsen säga sitt om förslaget. Det slutgiltiga beslutet om det förlängda avtalet fattas av Kommunfullmäktige.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-02

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen