Publicerad 2017-11-21

Rapport från Vård- och omsorgs­nämndens möte den 21 november 2017

På Vård- och omsorgsnämndens möte i november beslutade man bland annat om höjd gräns för subventioner av hyror till medborgare på särskilda boenden och LSS-boenden. Nämnden beslutade också om ett nytt upphandlingsdokument för utförare av hemtjänst.

Under sammanträdet fick nämnden dessutom ta del av två uppföljningar som gjorts bland de medborgare som får stöd från Vård- och omsorgsförvaltningen. Båda visar på att många medborgare i Östersunds kommun är nöjda eller mycket nöjda med det stöd de får.

Maximal månadshyra höjs från 5 000 till 5 600 kronor

Under många år har Vård- och omsorgsnämnden subventionerat hyrorna i särskilda boenden för äldre och personer i LSS-bostäder. Totalt är det 677 personer som i dag har hyror över 5 000 kronor, där nämnden går in och betalar det belopp som överstiger 5 000 kronor.

Nämndens subventioner har beräknats utifrån det tak på 5 000 kronor som funnits i det statliga bostadstillägget. Från och med 2018 höjs taket i bostadstillägget till 5 600. På samma sätt justerar nämnden sin subvention till medborgarna. Från och med 1 januari täcker nämnden hyreskostnader först när de överstiger 5 600 kronor.

För de personer som inte har rätt till bostadstillägg kommer den minskade hyressubventionen att leda till en faktisk hyreshöjning på alltifrån 1 till 600 kronor per månad - beroende på hyran där man bor.

- Alla äldre ska känna att de har råd med att flytta in till ett särskilt boende för äldre. Därför följer kommunen nivån för det statliga bostadstillägget. Nu kommer kommunen att kunna använda mer pengar på personal, istället för på lokaler i form av hyressubventioner, säger Mona Modin Tjulin, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Upphandlingsdokument uppdaterat efter ny lagstiftning

Nämnden fattade också beslut om nytt upphandlingsdokument för de utförare som vill erbjuda hemtjänst i form av servicetjänster eller personlig omvårdnad. Dokumentet har uppdaterats eftersom valfrihetssystemet för personlig omvårdnad och hemsjukvård upphörde på landsbygden den 1 januari i år. Det har också uppdaterat utseende och innehåll på grund av förändrad lagstiftning, lokala politiska beslut samt nya strategier och riktlinjer.

Det nya dokumentet innehåller även nya krav på verksamhetssystem som utförarna ska använda sig av. Språket i dokumentet är bearbetat så att kvalitetskraven ska vara enklare att tyda. Dokumentet kommer att börja gälla från och med 13 december. För befintliga utförare kommer det att bli en successiv övergång till de nya kraven.

Nämnden beslutade att Östersunds kommun blir ickevalsalternativet – alltså den utförare en medborgare får som inte själv vill göra ett aktivt val.

- Med valfriheten följer att alla ska känna sig trygga i att alltid från bra vård och omsorg. Om medborgaren vill välja annat än kommunen så går det bra, och det ska då vara ett aktivt val, säger Mona Modin Tjulin.

Nöjda medborgare med servicetjänster

Under hösten har Vård- och omsorgsförvaltningen gått ut med en enkät till alla medborgare i Östersund kommun, som har servicetjänster – det vill sägs hjälp med exempelvis städ, tvätt och handling. 659 personer svarade på enkäten. Det är drygt hälften av alla som har servicetjänster.

Enkätsvaren visar att 85 procent är nöjda eller mycket nöjda med den service de får. Det framgår också att de flesta tycker att det är viktigt att kunna välja utförare.
Här finns en sammanställning av enkätsvarenPDF

Högt betyg för hemtjänsten i Socialstyrelsens brukarundersökning

Även den årliga nationella brukarundersökningen från Socialstyrelsen visar på mycket bra resultat för Östersunds kommun - när det gäller hemtjänsten. 92 procent av alla som har hemtjänst (personlig omvårdnad och/eller servicetjänster) är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. Rikssnittet ligger på 89 procent.

När det gäller särskilda boenden är andelen nöjda eller mycket nöjda personer 76 procent. Där ligger Östersund under rikssnittet som är 82 procent. På kommunens egna boende är nöjdheten 80 procent medan snittet är 68 procent på de boenden som drivs i privat regi, på uppdrag av kommunen. Men det är också stora variationer mellan olika boenden - både i privat och kommunal regi.

Till Socialstyrelsen nationella brukarundersökning 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-12-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen