Publicerad 2017-11-30

Rapport från Barn- och utbildningsnämndens möte 29 november 

På Barn- och utbildningsnämndens möte 171129 beslutades bland annat om detaljbudget för 2018 och om specialkost i förskola och skola.

Ekonomisk månadsuppföljning september samt årsprognos för 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen (BOUF) redovisar per 2017-09-30 ett resultat om 5,7 mkr, som förväntat utifrån årsbudget. Förvaltningens sammantagna helårsprognos bedöms vara +6 mkr i jämförelse med årsbudget.

Detaljbudget 2018

Utifrån ramdirektiv och tillkomna besparingsåtgärder om 27 948 tkr, har BOUF arbetat fram ett förslag till detaljbudget för 2018, som beslutades av nämnden. Oppositionen (M, L, C, KD) deltog inte i beslutet.

Specialkost i förskola och grundskola

Nämnden beslutade att veganmat erbjuds som specialkost av etiska skäl på förskolor och grundskolor. Vid beställning av specialkost av medicinska skäl på grund av allergier, intoleranser och födoämnesöverkänslighet, ska ett medicinskt utlåtande/intyg/journalutdrag med uppgift om lämplig kost bifogas, för att maten som serveras ska vara säker för gästen.

Revisionsrapport – granskning av drogförebyggande arbete

Kommunrevisionen har via Deloitte AB granskat kommunens drogförebyggande arbete. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.
Nämnden lämnar yttrande enligt BOUF´s tjänsteskrivelse:
• att göra en översyn och revidering av styrdokument som berör det drogförebyggande arbetet.
• att skapa en förvaltningsövergripande styrgrupp, där det drogförebyggande arbetet och liknande frågor kan förankras.

Nämndens presidium får i uppdrag att ta frågan vidare till den grupp som ser över nämndsorganisationen inför kommande mandatperiod, om att samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Motion: Vistelsetid på förskolan

Motionären (M) föreslår att kommunen ändrar sina regler så att en arbetssökande vars barn haft rätt till 40 timmars vistelsetid på förskolan, får behålla den rätten i ytterligare 6 månader innan sänkning till 25 timmar/vecka träder i kraft.

Sedan tidigare har en arbetssökande rätt att nyttja sin förskoleplats, om behov utöver de 25 timmarna finns. Nämnden biföll motionärens yrkande på att ett förtydligande av reglerna ska ske till förskolechefsgruppen och i information till vårdnadshavare på kommunens hemsida.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-12-13

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen