Publicerad 2017-12-14

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 14 december

Nyfiken på vad ledamöterna i miljö- och samhällsnämnden beslutade om under det sista sammanträde för året? Här är en snabbrapport med några av frågorna på dagens agenda.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Denna information utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det har justerats, vilket sker inom några dagar.

Ja till Medborgarförslag - Övergångsställe vid korsningen Bergsgatan Lövtorpsvägen

En medborgare i Östersunds kommun har föreslagit att kommunen ska bygga farthinder eller övergångsställe vid korsningen Bergsgatan/Lövtorpsvägen. Förslagsställaren skriver att det råder en kraftig expansion kring Tanne och Berge. Många barn åker skolskjuts i området och måste passera en väg med tung trafik och dålig sikt framförallt vintertid då snövallar skymmer siktlinjerna. Ett farthinder av någon form skulle göra det möjligt för barnen att korsa vägen på ett säkrare sätt.

Miljö- och samhällsnämnden är positiv till förslaget och har gett samhällsbyggnad uppdrag att bygga farthinder med övergångsställe vid korsningen Bergsgatan/Lövtorpsvägen för att öka trafiksäkerheten och tryggheten.

Startklart för etapp tre av expresscykelvägarna: Genvägen/Krondikesvägen och Vallaleden

Nämnden beslutade att ge tillstånd för att sätta igång arbetet med nästa etapp av expresscykelvägarna. Nu är det dags för Genvägen/Krondikesvägen, de gång- och cykelytor som finns idag ska omdisponeras och hastighetsdämpande åtgärder ska göras. Samtidigt ska grönytorna inom vägområdet kompletteras och utvecklas.

I samma etapp ska den grusade cykelvägen som går parallellt med Vallaleden asfalteras och separeras från gångvägen. Kostnaden för projektet beräknas bli 10 miljoner kronor och tas ur miljö- och samhällsnämndens investeringsbudget.

Här kan du läsa mer om Östersunds kommuns satsning på expresscykelvägar

Detaljbudget 2018

Detaljbudgeten för 2018 om drift och investeringar fastställdes. Totalt har miljö- och samhällsnämndens budgetram för drift fastställts till cirka 138 miljoner kronor netto. Cirka 22 miljoner har tilldelats för investeringar, vilket är en minskning av investeringsbudgeten på 1,4 miljoner kronor jämfört med det tidigare föreslaget.

Dessutom beslutades att minst femtio procent av investeringsvolymen för gator och trafik ska upphandlas i konkurrens. Det beslutades även att alla taxor inom nämndens verksamhetsområden ska höjas med 2,5 procent från och med årsskiftet. Höjningen gäller inte taxa för lantmäteriförrättningar som följer den statliga taxan.

Nytt häkte

Nämnden beviljade bygglov för en ny kriminalvårdsbyggnad med häkte och frivård i anslutning till trygghetens hus. Byggnaden ska vara i huvudsak två våningar med en mindre del upp till fyra våningar och sammanbyggs med befintlig arrest med en förbindelsegång. Rastgård kommer att bli på våning tre (takplan) i söderläge för ljusinsläpp och utblickar.

 

Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen