Publicerad 2018-01-31

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 31 januari

En granskning av Björkbacka boende visar stora brister. Det framgick av den lägesrapport som Vård- och omsorgsförvaltningen lämnade under Vård- och omsorgsnämndens möte den 31 januari.

Vård- och omsorgsnämnden lämnade också besked till kommunrevisionen om de nya rutiner som förvaltningen infört för att förhindra att medborgare får fel hemtjänstavgift.

Stora brister leder till sanktioner

Vård- och omsorgsförvaltningen är just nu i färd med att granska hur Förenade Care uppfyller Vård- och omsorgsnämndens kvalitetskrav på Björkbacka äldreboende. I sin granskning har förvaltningen upptäckt så stora brister att Förenade Care kommer att krävas på sanktioner.

Björkbacka har tidigare uppmärksammats i media - på grund av anmälningar och klagomål från anhöriga. Redan i våras gjorde Vård- och omsorgsförvaltningen en granskning av Björkbacka. Många av de brister förvaltningen anmärkte på då har inte åtgärdats. Det gör att anmärkningarna i nuvarande granskning blir allvarligare.

Vård- och omsorgsförvaltningen har bland annat anmärkt på följande:

 • Boendet har inte rapporterat avvikelser till förvaltningen och man saknar arbetsmetoder för det.
 • Stöd och planering till exempel promenader, sociala aktiviteter och träningsprogram utförs inte enligt planering.
 • Det finns allvarliga brister i dokumentation och informationsöverföring.
 • Det finns brister när det gäller hur ofta vissa omsorgsuppgifter utförs - och hur många personer som utför dem. Bristerna beror på hög personalomsättning och bristande kompetens.
 • Bristande kompetens när det gäller till exempel; rutiner och riktlinjer, att rapportera avvikelser, kontaktmannaskap, demens, rehabilitering, dokumentation, egenkontroll och hygien.
 • Bristande information till boende och närstående.

Förvaltningen kräver nu omgående rättelser och en komplett åtgärdsplan från Förenade Care. Företaget kommer också att få betala en sanktionsavgift på cirka 2 miljoner kronor. Dessutom kommer kommunen att häva avtalet om inte bristerna rättas till omgående.

Under onsdagen lämnade Förenade Care in en åtgärdsplan till förvaltningen. Under februari kommer förvaltningen löpande att kontrollera att åtgärdsplanen följs.

- Redan under senhösten 2017 hade vi flera möten med Förenade Cares Regionledning om de kvalitetsbrister som då kommit fram - genom klagomål från bland annat anhöriga, boende och medarbetare på Björkbacka, berättar förvaltningschef Lars Liljedahl. Vi ser oerhört allvarligt på att de bristerna ännu inte är åtgärdade.

- Det faktum att vi nu utkräver maximal sanktionsavgift - och att vi redan nu meddelar att vi kommer att häva avtalet om inte Förenade Care omedelbart kommer till rätta med kvalitetsbristerna - visar hur allvarligt vi ser på situationen, fortsätter Lars Liljedahl.

- I den dialog som vi haft med Förenade Care under veckan så uppfattar jag visserligen att de tar bristerna och situationen på ett väldigt stort allvar. Men det budskapet fick vi från Förenade Care även i höstas. Den här gången gäller det att gå från ord till omedelbar handling.

- Huvudfokus från förvaltningens sida ligger nu på att verksamheten på Björkbacka omgående återgår till den kvalitetsnivå som är avtalad i kontraktet. Det innebär att de boende på Björkbacka får den vård och den omsorg som de behöver – utifrån den nivå som anges i de kvalitetskrav vi ställer på alla boenden, avslutar Lars Liljedahl.

Granskningen av Björkbacka är ännu inte helt färdig. Under nästa vecka räknar man med att vara klar med sammanställningen av enkäter som förvaltningen skickat ut till anhöriga.

Nya rutiner ska förhindra fel hemtjänstavgift

Kommunrevisionen hade ställt ett antal frågor till Vård- och omsorgsnämnden som rör beräkningen av hemtjänstavgiften. Nämnden redovisade de rutiner som Vård- och omsorgsförvaltningen infört för att förhindra att det som hände i våras inträffar igen. Då upptäckte man nämligen att Vård- och omsorgsnämnden använt fel kostnadsschablon vid beräkningen av medborgares boendekostnad. Schablonkostnaden använder kommunen i de fall en medborgare inte kan ange sin faktiska bostadskostnad.

Felet i våras berodde på att förvaltningen hade missat att anpassa schablonen efter den nationella uppjustering som gjordes 1 juli 2015. Därmed hade ett antal personer fått betala en högre hemtjänstavgift än vad de egentligen borde ha gjort.

I slutet av 2017 kompenserade förvaltningen de medborgare som drabbats. Samtidigt tog förvaltningen fram ett antal rutiner:

 • Varje halvår kommer förvaltningens avgiftshandläggare att kontrollera om Pensionsmyndighetens schablon för boendekostnad förändras.
 • I sin information kommer förvaltningen tydligt uppmana alla medborgarna, som kan, att lämna in uppgifter om sin faktiska boendekostnad.
 • Inför varje månadsdebitering görs stickprovskontroller för att kontrollera att avgifterna baseras på rätt uppgifter/underlag
 • I samband med inkomstuppdatering vid årsskiftet görs extra stickprovskontroller.

Nya kvalitetskrav på externa utförare

Vård- och omsorgsnämnden förtydligade ett beslut som nämnden fattade i november. Då fick Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över de kvalitetskrav som ställs på de externa utförarna av hemtjänst och särskilda boenden. Nämnden specificerade nu vad förvaltningen ska titta på.

Förvaltningen fick i uppdrag att se över följande punkter i kvalitetskraven:

 • Heltid en rättighet, deltid en möjlighet även hos privata utförare
 • Miljökrav som fossilbränslefria fordon i samma omfattning som kommunen
 • Kompetenskrav hos personalen

Följande gäller enbart kvalitetskraven för särskilda boenden:

 • Mat – ekologiskt och ”Fair trade” i samma omfattning som kommunen
 • Aktiviteter på särskilda boenden, minst i samma omfattning som kommunen
 • Närvarande chef

Följande gäller enbart kvalitetskraven för hemtjänsten:

 • Elektroniska lås ska vara standard hos personer med hemtjänst och/eller som har trygghetslarm.

Vård- och omsorgsförvaltningen fick också i uppdrag att utveckla sätt att mäta nöjdheten hos medborgare som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst så att de kan svara själva, utan att ta hjälp av anhöriga.

Sidan uppdaterad 2018-04-27

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen