Publicerad 2018-06-21

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 20 juni 2018

Denna information tar upp några av ärendena som nämnden behandlade och utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Flygbild över centrala Östersund med marinan och Storsjön i förgrunden

 

Taxa renhållning 2019

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja den behovsanpassade avgiften för tömning av sopor till förbränning vid villor och fritidshus samt avgiften för tömning av sopor till förbränning vid flerbostadshus och verksamheter med 6 procent. Nämnden föreslår även att höja grundavgiften med 2 procent, att komplettera slamtaxan med taxa för timtid och slamtömning på öar och att höja mottagningsavgifterna på Gräfsåsens avfallsanläggning med 3 procent. De nya avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari 2019.

Östersunds kommun arbetar för att minska mängden sopor och stimulera till återanvändning och återvinning. Ett viktigt verktyg i detta arbete är renhållningstaxan. Avfall Återvinning vill med hjälp av taxan fortsätta att styra mot en högre grad av sortering och återvinning av de sopor som idag går till förbränning. Därför föreslås en höjning renhållningsavgifter från och med den 1 januari 2019. Vilka avgifter och hur mycket det ska höjas med finns redovisat i beslutet ovan.

Motion: Offentlig toalett på Frösön

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna motionen under förutsättning att medel för investering och drift tillförs till Miljö- och samhällsnämndens budget.

I en motion föreslås det att en offentlig toalett ska byggas i området intill Surfbukten på Frösön. De senaste åren har området utvecklats med permanenta bryggor, pumptrackbana och utegym. Den stora mängden besökare till området har resulterat i att tillfälliga toalettmoduler har satts upp under sommarhalvåret. För områdets fortsatta utveckling är det motiverat med en permanent offentlig toalett.

Medborgarförslag: Underlätta transport mellan Gustavsbergsbacken och Ladängen

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna medborgarförslaget, under förutsättning att en uppfyllnad med snö inte hindrar det rörliga friluftslivet. Och att snösmältningen inte påverkar naturvärdena i området.

Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsställaren tycker att svackan mellan Gustavsbergsbacken och Ladängen ska fyllas igen med snö under vintertid för att underlätta transport för skidåkare mellan backarna.

En sammanbyggnad av de båda backarna diskuterades i planarbetet till den detaljplan som antogs för området 2009. Då området är av för stort värde både för rekreation och naturvärden så anger detaljplanen att ravinen inte får fyllas igen (med jordmassor). Att fylla upp ravinen med snö innebär betydligt mindre påverkan på naturmiljön.

Ansökan Odensala 12:1 – nybyggnad av flerbostadshus på gamla Odenvallen

Beslut: Bygglov beviljas enligt 9 kapitlet 30 paragrafen i Plan och bygglagen (PBL).

Ansökan gäller nybyggnad av flerbostadshus på Odensala 12:1 (gamla Odenvallen). Det gäller tre stycken huvudbyggnader med totalt 44 lägenheter. Två stycken trevåningshus och ett fyravåningshus. I ansökan ingår även fyra förrådsbyggnader/miljörum/undercentraler.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen