Publicerad 2018-09-11

Rapport från Kommunstyrelsen

I dag tisdag 11 september sammanträdde Kommunstyrelsen. Här är några av de beslut som fattades. Några ärenden på dagordningen bordlades i väntan på att en ny Kommunstyrelse tar form efter valet.

domsalsklubba

Klartecken för nya bostäder vid skidstadion

Ett granskningsutlåtande och detaljplan för Karlslund 1:4, där det planeras bostäder intill skidstadion, godkändes av Kommunstyrelsen – och Kommunfullmäktige föreslås anta den nya detaljplanen.

I oppositionen yrkade L och M på avslag, men förslaget klubbades igenom med siffrorna 10–5 i votering.

Även en detaljplan för Karlslund 2:1, där det planeras för några parhus i Eriksberg, godkändes av KS.

Fördjupad översiktsplan Sandviken godkänns

Ett utställningsförslag till fördjupad översiktsplan i Sandviken – som ligger närmast efter brofästet på andra sidan Vallsundsbron – har utarbetats. Syftet är att möjliggöra en ny stadsdel i enlighet med den kommunövergripande översiktsplanen Östersund 2040.

Många synpunkter kom in på förslaget under samrådet hösten 2016, och efter samrådet har förslaget omarbetats. Den största förändringen är att fokus nu ligger på Sandvikenområdet som planeras rymma cirka 800 bostäder. Sandvikens camping, som har fått en ny ägare sedan samrådet, är nu del i förslaget på ny bebyggelsestruktur.

De bebyggelseområden som ligger utanför Sandvikenområdet kallas nu markreserv och bedöms kunna bli aktuella efter 2040. Ingen bebyggelse är föreslagen på åkermark kring Böle byskola.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige är att förslaget godkänns som underlag för utställning.

M och C skrev protokollsanteckningar om detaljer i förslaget.

Planbesked Gustav III:s torg

Östersunds kommun och fastighetsbolaget Diös har tidigare tecknat en avsiktsförklaring gällande exploatering kring Gustav III:s torg. För att kunna fortsätta driva ärendet begär mark- och exploateringsenheten på kommunen ett planbesked.

Kommunstyrelsen beslutade att planläggning får påbörjas. Slutgiltig placering av byggrätter och övrig utformning av fastigheterna bestäms i kommande detaljplan.

Sponsring – nya riktlinjer och separat budget

Under de senaste åren har mycket hänt som rör kommunens sponsring. Fler föreningar sponsras och det totala beloppet som läggs på sponsring har mångdubblats.

Medielandskapet förändras och vikten av synlighet i sociala medier fortsätter att öka. Det upplevs också råda ojämlikheter och orättvisor inom sponsring. Det finns därför ett behov att omstrukturera kommunens sätt att arbeta med sponsring i form av budget, riktlinjer och mandat för beslut.

Ärendet gick upp i kommunstyrelsen i juni och blev återremitterat ”för att låta utreda på vilket sätt jämställdhetsperspektivet kan inarbetas i riktlinjer för sponsring”.

KS föreslår nu att de nya riktlinjerna antas av KF. En separat sponsringsbudget på 1,5 miljoner kronor skapas, där Kommunikationschefen beslutar om sponsring på upp till 10 000 kr.

En ansvarsgrupp för evenemang får mandat att fatta beslut om sponsring med 10 000–100 000 kronor, och Kommunstyrelsen fattar beslut om sponsring som överstiger 100 000 kronor.

Sponsring basket och ishockey

KFUM Jämtland Basket som spelar i högsta ligan erbjuder Östersunds kommun ett sponsringssamarbete för 250 000 kronor under säsongen 2018/2019. Föregående säsong sponsrades föreningen med 85 000 kronor.

KS föreslår att klubben kommande säsong (18/19 )sponsras med 95 000 kronor.

Östersunds IK som spelar i Hockeyettan sponsrades med 70 000 kronor av Östersunds kommun förra säsongen. Nu föreslår Kommunstyrelsen samma summa för säsongen 2018/2019.

Kommunen sponsrar Guldgalan

Östersunds kommun deltar som sponsor till Guldgalan 2018. Sponsorspaketet kostar 40 000 kronor exklusive moms och eventuell reklamskatt.

Bordläggning av ärenden

På dagordningen fanns också bland annat förslag om höjning av VA-avgift, renhållningsavgift och förslag på avfallsplan, Klimatprogram/klimatstrategi samt kulturstrategi.

I samtliga dessa fall yrkade Bosse Svensson (C) på bordläggning i väntan på att en ny Kommunstyrelse formats efter valet, och KS beslutade också så.

Sidan uppdaterad 2018-09-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen