Publicerad 2018-09-27

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 27 september 2018

Kommunen förlänger kontraktet med Förenade Care om driften av det särskilda boendet Björkbacka. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt möte den 27 september.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Underskott i budgetprognosen

I Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per sista augusti, visar prognosen ett underskott på 23,5 miljoner kronor vid årets slut.

Under hösten 2018 planerar Vård- och omsorgsförvaltningen att starta flera LSS-boenden, ett SoL-boende och ett korttidsboende. Nämnden begär därför anslag på totalt 13,5 miljoner kronor ur Kommunstyrelsens centrala buffert  för LSS-boende. Om anslaget omfördelas till Vård- och omsorgsnämnden landar prognosen i stället på minus 10 miljoner kronor.

Orsaker till underskottet är bland annat att:

  • kostnaderna för personlig assistans har ökat ytterligare. Det beror på att kostnader som tidigare låg på staten har gått över till kommunerna.
  • behovet av korttidsboende för barn och unga med funktionsnedsättning har ökat.
  • behovet av hemtjänst har ökat, utifrån att det blir fler äldre.
  • Vård- och omsorgsförvaltningen behövde starta ett 7-dagars elevhem inför höstterminen.
  • Nämnden kan inte räkna in det riktade statsbidraget till habiliteringsersättning på totalt 3,7 miljoner kronor som man tidigare räknat med. Habiliteringsersättningen i Östersunds kommun överstiger den nivå som statsbidraget täcker. Östersunds kommun höjde ersättningen före 2018. Och enligt uppgifter från Socialdepartementet får bidraget endast användas om man höjt ersättningen under 2018.

Höjd habiliteringsersättning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att höja habiliteringsersättningen ytterligare, till 60 kronor per dag, lika som kostnaden för resorna till och från Daglig verksamhet. Höjningen sker retroaktivt från januari 2018.

Nämnden bedömer att den ytterligare höjningen av habiliteringsersättningen leder till att fler medborgare vill delta i daglig verksamhet istället för att stanna hemma. Det leder i sin tur till att Vård- och omsorgsförvaltningen inte behöver ha personal på LSS-bostäder under dagtid.

Ambitionen är nollresultat

Vård- och omsorgsnämnden har fortfarande ambitionen att klara 2018 års uppdrag inom tilldelad budgetram. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta enligt åtgärdsprogrammet för att uppnå en budget i balans vid årets slut.

I november 2017 startade Vård- och omsorgsförvaltningen ett trygghetsteam för att minska kostnader för korttidsplatser och betalningsansvar för utskrivningsklara medborgare som blir kvar på sjukhuset.

Verksamheten är fortfarande under utveckling. Men förvaltningen bedömer att Trygghetsteamet bidrar till att kostnaderna för betalningsansvaret fortsätter att vara försumbart. Förvaltningen bedömer också att antalet korttidsplatser kan fortsätta att minska under året tack vare Trygghetsteamet.

Läs mer om nämndens effektiviseringar i nämndrapporten från juni 2018

Minskad sjukfrånvaro

Augustiuppföljningen visade också på en positiv trend inom flera områden:

  •  Vikariesituationen under sommaren har varit mer stabil, än vad den varit tidigare år.
  • Samtliga sektorer har lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron till och med augusti är 5,5 %. 2017 var den 6,9 % för samma period
  • Arbetad övertid är lägre jämfört med föregående år.

Förlängning av kontrakt med Förenade Care

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att förlänga kontraktet med Förenade Care, om drift av det särskilda boendet Björkbacka. Kontraktet förlängs ytterligare två år - till 30 september 2021.

I januari 2018 gjorde Vård- och omsorgsförvaltningen en granskning av verksamheten vid Björkbacka. Granskningen visade på omfattande brister i kvalitén av vården och omsorgen. Företaget lämnade in åtgärdsplaner och tjänstemän vid förvaltningen följde upp verksamheten på plats under en längre tid.

Förenade Care har åtgärdat bristerna och förvaltningen bedömer att vården och omsorgen har hållit en god kvalitet efter det.

Vänsterpartiet ville inte förlänga kontraktet med Förenade Care utan ville att kommunen skulle överta driften. De reserverade sig därför mot beslutet.

Kvalitetsgranskningar av externa utförare

En informationspunkt under nämnden gällde Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsgranskningar av externa utförare. Under våren 2018 har förvaltningen granskat kvalitén på boenden som drivs av Förenade Care och Vardaga. Man har också granskat kvalitén på hemtjänst som drivs av Attendo.

När det gällde Förenade Cares boenden fann förvaltningen brister som ledde till både sanktioner och krav på åtgärdsplaner. Största bristerna fann man på Björkbacka boende. Under våren gjorde tjänstemän från förvaltningen täta besök och noggranna uppföljningar av hur företaget följde den åtgärdsplan man presenterat. Förvaltningen bedömer att Förenade Care nu har åtgärdat bristerna.

I granskningen av Attendos hemtjänst har man också funnit brister som kräver åtgärdsplaner. Här pågår fortfarande uppföljning av hur företaget följer åtgärdsplanen.

I höst kommer förvaltningen att granska hemtjänsten inom Förenade Care och Lanterna vård och omsorg samt Brännagårdens korttidsverksamhet.

Sidan uppdaterad 2018-09-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen