Publicerad 2018-10-09

Rapport från Kommunstyrelsen

Prognosen för det ekonomiska resultatet 2018, Östersunds ansökan om att arrangera Special Olympics och en eventuell staty av Graham Potter – det var några av många ärenden på dagens KS-sammanträde 9 oktober. Här följer en sammanfattning av några av besluten.

Tre personer med blombuketter

Tre som avtackades vid KS-sammanträdet. Från vänster Elisabet Öhrnell (V), AnnSofie Andersson (S), som gjorde sitt sista KS som ordförande, efter valet hamnar hon i opposition, samt Karin Thomasson (MP).

Plusresultat i prognos – men nämnderna backar

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för perioden januari till augusti (tertial 2). Rapporten innehåller delårsbokslut per augusti och budgetuppföljning och prognos på helår av ekonomi och verksamhet.

Per augusti redovisar Östersunds kommun ett resultat på 164,1 miljoner kronor och en prognos på helår 2018 på 51,9 miljoner kronor. Prognosen på helår är 0,8 miljoner kronor sämre än budget.

De prognostiserade resultaten för Barn- och utbildningsnämnden (–14 miljoner kronor), Vård- och omsorgsnämnden (­–23), Socialnämnden (–9) samt i delårsrapporten Miljö- och samhällsnämnden (–10,7) pekar alla mot stora underskott. Det som räddar det totala resultatet är kommunens finansförvaltning.

Kommunstyrelsen godkände delårsrapporten, och sa ja till en rad tilläggsanslag från nämnder och styrelser, samt några ombudgeteringar.

Östersund i vänteläge på Special Olympics 2021

Det är fortfarande inte klart om Östersund får möjligheten att arrangera Special Olympics 2021 – vinterspelen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det är framför allt de ekonomiska förutsättningarna för tävlingarna som gjort att placeringen av spelen 2021 dragit ut på tiden. Det internationella förbundet förordar Östersund som värd för spelen, men Parasport Sverige vill vänta till den sista december 2018 innan man ger slutgiltigt besked.

Tills dess behövs finansiering med 450 000 kronor av en förstudie till ett eventuellt arrangörskap. Kommunstyrelsen beslutade att stå för 200 000 kronor av den summan. De resterande 250 000 föreslås komma från Vård- och Omsorgsnämnden.

Detaljplan – nya bostäder övre Hegled

Detaljplan för Fannbyn 3:3, Hegled 3:1 och Hegled 3:2 antogs. Det handlar enligt förslaget om 15 nya villatomter.

Mark- och miljödomstolen har tidigare beslutat att upphäva kommunens besluta att anta detaljplanen. Domstolen gjorde bedömningen att detaljplanen är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Detaljplanen skulle därför ha antagits av Kommunfullmäktige och inte av miljö- och samhällsnämnden.

Ärendet lyfts därför på nytt för antagande, den här gången i Kommunfullmäktige, efter godkännande i Kommunstyrelsen.

Gatubelysning under hela sommaren

En motion från Andreas Köhler (M) föreslår att gatubelysningen i Östersunds kommun ska vara på och regleras med ljusreläautomatik även under sommarhalvåret. De senaste åren har gatubelysningen, under varierande tidsperioder, varit släckt under den ljusare sommarperioden.

Under sommaren 2018 släcktes gatubelysningen natten mellan den 17 och 18 juni, för att åter tändas natten mellan den 20 och 21 juli. Beräknad driftkostnad är 95 000 kr.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget eftersom bedömningen är att tänd belysning nattetid även under sommartid kan vara befogat för ökad trygghet.

Inga nya stjärnor på Stjärntorget – ännu

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera en motion att utöka Stjärntorget med två stenplattor, en för Annika Norlin och en för Graham Potter. KS vill först se att det tas fram riktlinjer för hur frågor kring nya stjärnor ska behandlas.

Ursprungsland på köttprodukter ska anges

En motion från Kristdemokraterna, om att man ska ange ursprungsland på köttprodukter som upphandlas av Östersunds kommun, bifölls.

Nej till Potter som staty

Medborgarförslaget om att hylla fotbollstränaren Graham Potter med en staty fick inget gehör av Kommunstyrelsen, och förslaget till Kommunfullmäktige är att avslå det hela.

Motiveringen är att när det gäller statyer rekommenderas stor restriktivitet, och statyer uppförs i regel först när en person är avliden. Det finns många andra sätt än att genom statyer hedra medborgare i kommunen för goda insatser.

Inget hopptorn på Storsjöbadet

Ett medborgarförslag om att bygga ett minst tre meter högt hopptorn vid Storsjöbadet avslogs.

Dialog har förts med både ledningen och badgäster på Storsjöbadet. Storsjöbadets enhetschef ser både för- och nackdelar med hopptorn men påpekar i sammanhanget att man generellt i ”badvärlden” är återhållsam till att bygga hopptorn. Hopptorn är en dyr investering med begränsad användning och de blir ofta ingen publik succé, vilket bland andra Svenska Simförbundet kommenterat på sin anläggningssida.

Nej till app för att kolla restaurangfusk

Ett medborgarförslag om att kommunen ska ta fram en applikation eller hemsida där allmänheten kan se livsmedelsinspektioner, anmäla matförgiftningar och lämna klagomål på livsmedelsverksamheter, har kommit in.

KS föreslår att fullmäktige avslår förslaget, främst för att det i dag görs så bra kontroller av restaurangverksamheten för att säkra att alla uppfyller kraven. Verksamheter som inte uppfyller kraven på säker livsmedelshantering stängs omedelbart. Dessutom kan kostnaden för den föreslagna applikationen inte motiveras på grund av bristande tekniska lösningar.

Ja till inhägnad hundrastgård

Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga en inhägnad hundrastgård, någonstans centralt i Östersund. Förslagsställaren efterfrågar ett ställe där man lugnt kan släppa lös sin hund för lek med andra hundar.

Kommunfullmäktige föreslås bifalla medborgarförslaget, under förutsättning att det finns en förening som tar på sig kostnader och ansvar för skötsel och underhåll av hundrastgården. Hundrastgården ska byggas på parkmarken vid Jamtlibryggan som en start på parkanläggningen där.

Ungdomsgård tas upp i utredning

Ett medborgarförslag önskar en träffpunkt (ungdomsgård) på centrala Frösön.

Ett utredningsarbete kommer starta under hösten 2018 kring Ung i Östersund, med syfte att utreda främjande insatser och verksamheter för framför allt föreningsfria barn och unga på deras fria tid. I det arbetet kommer en grundläggande analys göras gällande hela Östersunds kommuns unga och deras behov av mötesplatser. Medborgarförslaget bifalls på så sätt att det tas med i den kommande analysen.

Oförändrad skatt i Östersund

Beslut togs om skattesats för kommande år. Ett framarbetat underlag föranleder ingen ändring i gällande skattesats, utan KF föreslås fastställa den till 22:02 för varje skattekrona i Östersunds kommun budgetåret 2019.

Representation och information på VM

Svenska skidskytteförbundet och dess arrangemangsbolag Biathlon Events i Sverige AB beviljas representationsbidrag med 170 000 kronor för planering och genomförande av representationsmiddagar inför och under VM i skidskytte 2019.

Det avsätts 100 000 kronor under 2019 för att kommunen ska kunna genomföra aktiviteter riktade mot sin egen personal, plus 160 000 kronor för kommunens egna informationsinsatser.

Sidan uppdaterad 2018-10-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen