Publicerad 2018-12-05

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträdde tisdag 4 december. Här är en sammanfattning av några av de viktigaste besluten.

Översiktsbild i Domsalen med alla ledamöter när KS-mötet hålls

Biblioteket kvar i ny inriktning om kulturhus

Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) hade lämnat in ett initiativärende med politiska direktiv avseende förvaltningens fortsatta arbete med Rådhustomten och Gustav III:s torg.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige följer Alliansens förslag, vilket innebär att:

1) Rivningsbeslutet gällande kontorslokalerna på Rådhustomten ligger kvar.

2) Den upphandling av rivning som påbörjats avbryts och görs om så att rivningen kan genomföras i två etapper, där etapp 1 stannar vid stomrena byggnader. Innan etapp 2 påbörjas görs en utvärdering av skicket i den kvarvarande stommen. Utvärderingen syftar till att undersöka stommens fysiska och miljömässiga status. Om rivningen då ska avbrytas måste ett nytt politiskt beslut tas i kommunfullmäktige om att stoppa den slutliga rivningen. I annat fall fullföljs liggande beslut.

3) Kommunens inriktning blir att biblioteket inte flyttas från sina nuvarande lokaler utan att en renovering och om och tillbyggnad av befintliga lokaler planeras, och då också kopplas till Kultur och Fritidsnämndens arbete med en ny kulturstrategi för Östersund.

4) Kommunen inleder en dialog med Diös för att inom ramen för gällande avsiktsförklaring och de nya inriktningsbesluten från kommunen snabbt komma igång med en planprocess för Gustav III:s torg. Processen ska gälla hela torget med sikte på att det ska rymma hotell, arbetsplatser och bostäder, samt vara tillgängligt som en allmän mötesplats.
I dialogen ska frågan prövas om möjligheten att inom ramen för exploateringen, i exploatörens regi, bygga en konsertlokal.

5) Kommunen startar omgående ett arbete tillsammans med regionen för att parallellt med en planprocess för GIII:s torg ta fram planeringsunderlag för hur ett nytt resecentrum kan skapas vid Järnvägsstationen, och hur en ökad kollektivtrafik i centrum samtidigt ska planeras.

S hade ett motyrkande gällande punkt 2 – att rivningen ska fortsätta enligt upphandlingen, och MP gällande punkterna 3 och 4 – att planprocessen ska innefatta hela torget, även för ett kulturhus – men röstades ner. MP:s Florian Stamm reserverade sig mot beslutet.

 

Storsjö strand, etapp 2 – granskning

I etapp 2 av utbyggnaden av Storsjö strand finns en detaljplan som bland annat innefattar sex nya bostadskvarter, en strandpark och en gång- och cykelbro över järnvägen till övriga staden. Mark- och exploatering på Östersunds kommun har ansökt om en planändring eftersom området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Dessutom ligger den planerade bron inom skyddsområdet för byggnadsminne för Östersunds centralstation.

Kommunstyrelsen godkände planförslaget för granskning.

Inget besked om byggplaner för Frösö Zoo

Fastighetsägaren till Frösö Zoo (tre fastigheter vid Frösö-Berge) har ansökt om planbesked för att kunna bygga bostäder och viss offentlig service. Fastigheterna inrymmer i dag djurparken, dess besöksparkering och ett mindre skogsparti invid Bergsgatan.

Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet för att göra en utredning om det totala bostadsbehovet och byggandet på Frösön, och vad det innebär för samhälleliga konsekvenser.

Inget naturreservat i Lillsjön

Miljö- och samhällsnämnden har tagit fram ett förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön med närområde. Syftet med naturreservatet är att värna om och utveckla det rörliga friluftslivet, samt att skydda och bevara värdefulla naturområden.

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet efter ett yrkande av Pär Jönsson (M). Motivet är att man ska utreda ytterligare kring andra projekt i området först. Den politiska majoriteten i Alliansen röstade igenom återremissen med siffrorna 9–6 mot oppositionen vid votering. Oppositionen ville att beslutet om att inrätta naturreservatet skulle beslutas vid kommunstyrelsens möte.

Fortsatt längre öppethållande på krogen

Under ett och ett halvt år har kommunen beviljat längre öppethållande på stadens krogar, till klockan 03.00. ”Testperioden” går ut vid v årsskiftet.

Nu beslutar Kommunstyrelsen att möjligheten till längre öppethållande ska fortsätta även efter årsskiftet.

Oppositionen yrkade på ett förslag där serveringstiden ska vara till kl 02 med möjlighet att vid särskilda tillfällen söka öppethållande till kl 03 och att man skulle göra en konsekvensanalys med referenser till aktuell forskning och erfarenheter i andra liknande kommuner, men det förslaget röstades ner med siffrorna 7–8 i votering.

7 miljoner till flygplatsens uppgradering

Under närmaste åren måste Åre-Östersunds flygplats byta ut banljusanläggningen. I samband med dessa investeringar har frågan om flygplatsens sammanvägda tillgänglighet aktualiserats. Det geografiska läget gör att tät dimma uppstått under delar av vinterhalvåret. Det har inneburit en osäkerhet huruvida man kan starta och landa på flygplatsen under delar av året.

Åre/Östersund Airport/Swedawia AB beviljas medfinansiering från Östersunds kommun med 7 miljoner kronor för projektet kallat ”Cat III och landning i dimma – Åre Östersund Airport”, vilket ska möjliggöra att det går att starta och landa flygplan i dimma. Medfinansiering kommer också från Region J/H, Åre kommun och Krokoms kommun.

Miljöpartiet yrkade avslag till medfinansiering, med motivering att det inte är försvarbart att kommuninvånarnas skattemedel används till att uppgradera en statlig ägd flygplats.

Sidan uppdaterad 2019-02-05

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen