Publicerad 2019-01-17

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden

Rapport från årets första Miljö och samhällsnämnd den 16 januari. Det var första gången den nya nämnden sammanträdde, med Magnus Andersson (C) som ny ordförande och Niklas Daoson (S) som ny vice ordförande. Nämnden beslutade bland annat om budget, delegationsbestämmelser, prenumerationer, medlemskap i föreningar och valärenden, verksamhetsplan för miljö och hälsa.

Vinterbild på Östersund tagen från Frösön med rådhuset i mitten.

Denna information utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diarium när det har justerats, vilket sker inom några dagar

Budget 2019

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden fastställer budgetram för miljö-och samhällsnämndens verksamhet på 51 miljoner kronor.

Alla taxor inom nämndens verksamhetsområde höjs från och med 2019-01-01, i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige. Undantaget är taxa för lantmäteriförrättningar, som följer den statliga taxan.

Detaljplan tillbyggnad av Lugnviksskolan och Sjöängsskolan

Beslut: Östersunds kommun lämnar yttrande till Mark- och miljödomstolen där kommunen motsätter sig Brf 21 Östersundshus yrkande i sin helhet.

Mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig om hur kommunen ställer sig till en ändring av detaljplanen på det sätt som Brf 21 Östersundshus begärt.

Brf 21 Östersundhus yrkande består av två punkter: föreningen har begärt att detaljplanen ändras så att befintlig gång- och cykelvägen är kvar, och att kommunen löser in fastigheterna Sprängaren 14 och 15 för att skapa en hämta/lämnazon och parkering.

Idag är möjligheten att hämta och lämna barn vid Sjöängsskolan begränsad. För att få till en fungerande och trafiksäker situation ska en ny enkelriktad väg byggas parallellt med skolan. På vägen ska bara personbilar för att hämta och lämna barn, sopbilar och varutransporter vara tillåtna. Längs med vägen ska parkeringar läggas. Vägen ska inte vara öppen för genomfartstrafik. En ny gång-och cykelväg placeras mellan parkeringen och skolan – vilket blir en kort och säker väg för barnen till förskolans entréer som ligger på den vänstra sidan av byggnaden.

Kommunen menar att kostnaden för en inlösen, rivning av bostadshusen och påverkan på de som bor i husen inte står i proportion till nyttan samt att husen har ett kulturhistoriskt värde.

Sidan uppdaterad 2019-07-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen