Publicerad 2019-01-30

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 30 januari 2019

Denna information tar upp några av ärendena som nämnden behandlade innan protokollet är justerat. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas bland aktuella kallelser och protokoll när det har justerats, vilket sker inom några dagar

Rådhuset

Detaljplanen för Lekatten 3

Beslut: Detaljplanen för Lekatten 3 antas.

Ärende: Detaljplanen möjliggör att bygga ett mindre bostadshus i Karlslund. Huset ska vara i två våningar och rymma mindre lägenheter, garage och förråd. Huset ska placeras mellan befintliga hus i två våningar och grannhuset öster om fastigheten. Granskning genomfördes mellan den 29 oktober och 19 november 2018. Under granskningen kom det in nio yttranden, varav åtta utan synpunkter. Samhällsbyggnad bedömer att förslaget inte kommer att orsaka någon betydande olägenhet för grannarna och att förslaget är lämpligt gällande utformning och placering.

Utökad byggnadshöjd på Frösö Park

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden bedömer att en utökning av byggnadshöjden inom del av Kungsgården 5:3 är godtagbar.

Ärende: Fastighetsägaren har ansökt om en planändring för att möjliggöra en utbyggnad av hotell Frösö Park. Den ursprungliga ansökan avsåg upprättandet av en helt ny detaljplan, men under arbetets gång har det framkommit att det räcker med att komplettera gällande plan. Ett tillägg till gällande plan har gjorts som gör det möjligt att bygga till befintlig hotellbyggnad med två våningar, från dagens fem till sju våningar.

Detaljplan Ångbryggeriet 1

Beslut: Miljö- och samhällsnämnden godkänner planförslaget som underlag för granskning.

Ärende: Fastighetsägana till Ångbryggeriet 1 och Söder 1:17 har ansökt om planbesked för att medge kontor och ventrumverksamhet i befintliga lokaler. Samt har önskemål om ytterligare byggnationer, till exempel en ny verkstadslokal till Inlandsbanan parallellt med järnvägen samt bostäder och byggnader för kontor och centrumverksamhet på det obebyggda området mellan Lokstallarna och Ångbryggeriet. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 14 september och 8 oktober 2018. Det inom tio skriftliga yttranden, som en följd av samrådet har mindre justeringar av detaljplanen gjorts.

Detaljplan Tallåsen 2

Beslut: Det redovisade planförslaget godkänns som underlar för samråd.

Ärende: PEAB Bostad AB har ansökt om att en ny detaljplan upprättas för fastigheten Tallåsen 2 i korsningen Litsvägen/Pampasvägen. Där det tidigare fanns planer på att bygga en moské. I ansökan föreslås två byggnadskroppar i fem respektive fyra våningar med totalt cirka 40 lägenheter, plus komplementbyggnader och parkeringsfunktioner.

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parhus på Långreven 3

Beslut: Bygglov för flerbostadshus och parhus beviljas.

Ärende: Bygglovet gäller nybyggnad av ett flerbostadshus och ett mindre parhus på Läroverksgränd. Flerbostadshuset är fyra våningar högt med indragen vindvåning samt garage i gatuplan. Byggnaden rymmer tio lägenheter. Parhuset rymmer två lägenheter.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen