Publicerad 2019-02-19

Rapport från Kommunstyrelsen

Frågan om exploatering av GIII:s torg (Busstorget) vållade mest debatt under tisdagens Kommunstyrelsesammanträde. Här är en rapport om det ärendet och några andra beslut som togs under dagen.

Skiss över framtida byggnader på Stortorget

Det här är ett förslag på hur det kan komma ut se ut på nuvarande Busstorget i framtiden.

Ny markanvisning GIII:s torg

Kommunstyrelsen föreslår att det tecknas ett nytt markanvisningsavtal med Diös fastigheter angående exploatering av Gustav III:s torg i centrala Östersund. Detta eftersom kommunen och Diös kommit överens om att Diös ensamma utvecklar hela exploateringsområdet.

I avtalet är det hotell, kontor och bostäder som ska täcka det nuvarande Busstorget – med möjlighet att byta ut kontorsytan mot en konsertlokal.

Oppositionen yrkade på avslag.

– För oss socialdemokrater handlar det om att ta ansvar för kommunens utveckling på ett sätt som gynnar kommuninvånarnas intressen. Här är i dag en yta som med fördel kan användas på ett annat sätt. Men om en försäljning sker av hela torget till privata, med en byggrätt på 25 000 kvadratmeter BTA finns ingen mark kvar att skapa det offentliga vardagsrummet och naturliga stråket mot Campus och Mittuniversitetet, sa oppositionsrådet AnnSofie Andersson (S).

– Hur det här kommer att se ut vet vi inte i dag. Volym, utseende och placeringar bestäms i den kommande detaljplanen. Det här är ett sätt att äntligen få fart på den miljardinvestering i stadskärnan som vi nu har en möjlighet till, sa kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson (C).

I votering vann majoritetens förslag med röstsiffrorna 9–6. S, V och MP reserverade sig mot beslutet.

Slutligt köpeavtal och detaljplan ska beslutas i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Dialogen om att i Diös regi bygga en konsertlokal pågår och tas upp för separat beslut.

Finanisiering av Special Olympics

Östersund har fått möjlighet att tillsammans med Åre stå som värdort för Special Olympics World Winter Games 2021, inkluderat förevenemanget Pre-Games under 2020. Evenemanget räknas som ett av världens största idrottsevenemang med närmare 3 000 deltagare och med en uppskattad direktekonomisk effekt för regionen och Östersund med minst 180 miljoner kronor.

För att Östersund ska kunna stå som värdort för evenemangen behöver det avsättas pengar för att täcka evenemangskostnader, kommunens ökade drift- och verksamhetskostnader samt nödvändiga investeringar på kommunens arenor.

Kommunstyrelsen biföll ett förslag på finanisering om sammanlagt 5,3 miljoner kronor under de tre närmaste åren. Arrangemanget prioriteras inom ramen för evenemangsbudget.

Ny brottsförebyggande handlingsplan

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att tillsammans med polisen ta fram samverkansöverenskommelse, medborgarlöften och tillhörande handlingsplan som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Tidigare har överenskommelsen och medborgarlöften gällt under ett år. Den här gången har överenskommelsen arbetats fram för att gälla hela mandatperioden, fram till och med år 2022.

Östersunds kommun och polisen ska gemensamt arbeta för att kommunen ska vara trygg och välkomnande för de som bor och vistas här.

Prioriterade områden under 2019–2022 är brottförebyggande arbete gällande ungdomar kopplat till droger, minskat våld i offentlig miljö och trafiksäkerhet.

Nej till förslag om fotbollshall

Ett medborgarförslag har inkommit till Östersunds kommun där förslagsställaren vill att kommunen erbjuder mark för en ny fotbollshall. Anledningen till att en ny hall behövs är enligt förslaget att ungdomar får stå tillbaka för vuxenidrotten. Förslagsställaren har finansiärer för bygget men driftskostnaderna återstår att säkra.

Kommunstyrelsen säger nej till förslaget med motiveringen att varken handlingar som styrker investerare, eller en säkrad driftsbudget har lämnats in.

Kultur och fritidsnämnden har tagit med behovet av ny fotbollshall i sin rapport Anläggningsutveckling.

Vill bygga kyrka i Torvalla

Jämtlands ortodoxa kyrka, Medhanie Alem, vill köpa mark i Torvalla – Varmblodet 3 – för att bygga en samlingslokal/kyrka. Kommunstyrelsen föreslår att det tecknas ett markanvisningsavtal med samfundet som ger Medhanie Alem ensamrätt att köpa marken. Avtalet gäller till sista december 2019.

Färre asylsökande väntas

Antalet asylsökande i Sverige minskar, vilket i sin tur innebär att allt färre personer beviljas uppehållstillstånd.

Planeringsnivån för att ta emot asylsökande som bosätter sig i Östersunds kommun under 2019 sänks till totalt drygt 130 personer. Utöver de 58 personer som anvisas till kommunen planeras för att ytterligare drygt ett 70-tal personer som på egen hand väljer att bosätta sig i kommunen.

För att tillgodose totalt behov av bostäder ger Östersunds kommun i uppdrag åt Östersundshem att tillhandahålla totalt 30 lägenheter under 2019.

Strategi för klimatanpassning

Östersunds kommun ska ta fram en strategi för klimatanpassning, för att identifiera risker och sårbarheter kopplade till pågående klimatförändringar. Detta för att kunna förebygga risker i samhället och säkerställa att den kommunala servicen kan upprätthållas. Förslag till klimatanpassningsåtgärder behöver tas fram och prioriteras. Kostnaden för förebyggande åtgärder är oftast lägre än att hantera klimatkonsekvenser i efterhand.

KS ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för klimatanpassning. Arbetet ska ske i samverkan med övriga förvaltningar och samordnas med kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Beräknad kostnad är 200 000 kr årligen 2019 och 2020.

Sidan uppdaterad 2019-02-19

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen